Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Pakanemo

Pakanemo 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Diyousep tuwatuwaḡana i giuwedina gado, “Ko moito nato diyagumo.” Tedi a moito nato diyanemo bi i giuwedina gado, “Tagu ba tinanatumi, Diyousepu, wala Idip lisidimo kona kunegu.
5Kamaina mote komai uvala bi komai giuvunuvunuḡa banina kona kunegu. Mba Maimaituwa tagu i gei giukamaḡegu niga dobunemo lava matabudi waiyawasanidi aubaina.
6Bi niga dobuna kaikana kwalabu labu nopodimo gomala i ka gebogebo. Bi kota kwalabu 5 yaḡolo gomala ya kena wata. Mba laḡandimo mote bayau bi mote lauyaba.
7Mba taunana aubaina Maimaituwa i gei giukamaḡegu te temi sagumi aubaina te mote kanipeki imai peki kovimi.
8Ko kita, mba mote temi ko giukamaḡegu. Tagu Maimaituwa i giukamaḡegu te niganana ḡalibona taulaididimanina bi waibada i vitegu te Idip dobuna matabuna ya labelabe.
9Ko munaḡa makai bi tamagu ko giuwena gado, ‘Natum Diyousep niga mainana i giu: Tagu natum Diyousep, Maimaituwa i voiyegu te Idip dobuna yà waibadae. Kwa yovo makai lisigumo, mote kumai goela.
10Tam natunatum bi itaitam vaitedi emi sipu, emi gouti bi emi ḡonaḡona matabudi ko yovo te Gosen dobunemo diyagumo ko miya.
11Ḡome yà labemi bi bai matabuna aubaimi yà voiyedi, banina kwalabu 5 nopodimo gomala mainana ya kena wata. Tam bi em vanuwa lavedi male mote kanipeki komai nuwatoiye.”
25Kamaina bi a munaḡa Keinanmo tamedi Deikap lisinemo.
26Ḡome tedi tamedi a giuwena gado, “Diyousep mote i peki, yaḡolo ya miyamiya. Tana niganana Idip dobuna matabuna ya waibadae.” Laḡannemo mai a giugiu ba Deikap i tagugu bi mote i waisumaḡedi.
27Bi Diyousep bai i giugiuwena matabuna tana a giuwe. Bi i kita te Diyousep wegon i giukamaḡe te tana ya gelu bi ya nawana Idip kaka ḡome nuwana i visu bi nuwana i nuwa lageta te ya modina.
28Deikap i giuna gado, “Tagu niganana ei sumaḡa te natugu Diyousep yaḡolo ya miyamiya. Kamaina te yà nawa yà kita kaka muliḡa yà peki.”