Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode Yooseefi he asaa ubbaa sinttan genccana danddayibeenna; “Asa ubbaa ta sinttappe kessite” yaagidi waassiis. Hegaa gishshau Yooseefi bana ba ishanttuyyo erissido wode, aara ooninne baawa.
2I ba qaalaa xoqqissidi, Gibxxeti a siyana gakkanaassi keehi yeekkiis. Kawuwaa so asai he woriyaa siyiis.
3Yooseefi ba ishantta, “Taani Yooseefattennee! Ta aawai hanno gakkanaassi paxa de7iiyye?” yaagidi oichchiis. SHin a ishantti keehi dagammido gishshau, ayyo zaarana danddayibookkona.
4Yaanin Yooseefi ba ishantta, “Taakko haa shiiqite” yaagiis. Yaagin eti akko shiiqidosona; shiiqin i eta, “Taani intte ishaa Yooseefa, intte Gibxxe biittau baizzidoogaa.
5Qassi intte tana hagau baizzido gishshau, zil77ettoppitenne yiillotoppite; aissi giikko, Xoossai tana intteppe sinttau kiittidoogee asaa shemppuwaa ashshanaassa.
6Ha biittaa koshai geloosappe naa77antto laitta; qassi yiya ichchashu laittatun asi goyenna woikko cakkenna.
7SHin taani sa7an intteyyo zeretta ashshana malanne intte de7uwaa gita ashettaa ashshana mala, Xoossai tana intteppe sinttau kiittiis.
8Simmi tana ha sohuwaa kiittidaagee Xoossaa gidiyoogaappe attin, inttena gidekketa. I tana Gibxxe kawuwaassi aawa, a aqota ubbaassi godanne Gibxxe biittaa haariyaagaa oottiis.
9“Ha77i eesuwan guyye ta aawaakko biidi a, ‘Ne na7ai Yooseefi hagaadan yaagees; “Xoossai tana Gibxxe biitta ubbaa bollan goda kessiis; neeni taakko duge haaya; gam77oppa.
10Neeni Geseema biittan uttaasa; qassi neeni, ne naati, ne naatu naati, ne dorssaa wudee, ne miizzaa wudeenne neeyyo de7iyaabai ubbai ta matan de7eeta.
11Biron ichchashu kosha laittati attidosona; nena, ne so asaanne ne mehiyaa koshai oiqqenna mala, taani nena mizana” yaagiis’ yaagite” yaagiis.
12Qassikka Yooseefi eta, “Inttekka ta ishaa Biniyaamikka, ha inttenaara haasayiyaagee tumu tana Yooseefa gidiyoogaa intte aifiyan be7eeta.
13Taayyo Gibxxe biittan de7iya bonchchuwaa ubbaanne intte be7idobaa ubbaa ta aawaayyo yootite; ta aawaanne eesuwan haa duge ekki yiite” yaagiis.
14Yaagidi ba ishaa Biniyaama qooriyaa qoommidi yeekkiis; Biniyaamikka ba ishaa qoommidi yeekkiis.
15Yooseefi ba ishantta ubbaa yeridi, eta bollankka yeekkiis. Hegaappe guyyiyan, a ishantti aara haasayidosona.
16Yooseefa ishantti yiidoogaa woree kawuwaa keettaa gakkido wode, kawoinne a oosanchchati ufaittidosona.
17Kawoi Yooseefa, “Neeni ne ishantta yaatite ga; ‘Intte mehiyaa caanidi, Kanaane biitti simmite;
18simmidi intte aawaanne intte so asaa ekkidi, guyye taakko haa ehiite. Taani intteyyo Gibxxe biittan ubbasaappe lo77iyaasaa immin, intte ha biittaa modhdhuwaa kaashana’ yaaga.

19Qassikka neeni ne ishantta, ‘Paraa gaariyaa intte naatuyyoonne intte maccaasatuyyo Gibxxeppe ekkidi biite; biidi intte aawaanne ekkidi yiite.
20Gibxxe biittan de7iya ubbaappe aadhdhi lo77iyaabai inttessa gidiyo gishshau, intte aquwau qoppoppite’ yaagada yoota” yaagiis.
21Yaagin Israa7eela attuma naati giidoogaadan oottidosona. Yooseefi kawoi azazidoogaadan para gaaretanne ogiyaassi shinqqiyaa etau immiis.
22Etayyo ubbaukka huuphiyan huuphiyan ooratta maayuwaa immiis; shin Biniyaamayyo heezzu xeetu xaqara biraanne ichchashu kumetta maayuwaa immiis.
23I ba aawaayyo yeddidobai hagaa; Gibxxen de7iya ubbabaappe lo77iyaabaa tammu hariyan caanidi, qassi ogiyaassi kattaa, oittaanne hara shinqqiyaa tammu macca haretun caanidi yeddiis.
24Yooseefi ba ishantta moissiis. Eti biishin i eta, “Ogiyan biiddi ooyettoppite” yaagiis.
25Eti Gibxxeppe kiyidi biidosona; Kanaane biittaa biidi, bantta aawaa Yaaqoobakko gakkidosona.
26Eti ayyo hagaadan yaagidi yootidosona; “Yooseefi paxa de7ees! I hegaappenne Gibxxe biitta ubbaa haariyaagaa” yaagidosona; yaagin Yaaqooba dagamai wozanaa bashshido gishshau, eta ammanibeenna.
27SHin eti Yooseefi banttayyo yootidobaa ubbaa ayyo yootiininne a ekki ehaana mala Yooseefi kiittido para gaareta i be7in, eta aawaa Yaaqooba shemppoi simmiis.
28Israa7eeli, “Hegee taayyo gidees; ta na7aa Yooseefi hanno gakkanaassi paxa de7ees! Taani haiqqanaappe kase baada, a be7ana” yaagiis.