Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yusufu e fↄ̃ à a zĩnda kũ̀ a ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ aɛzĩ dↄro, ben à pũ̀tã à bè: Amↄa kɛ̀ á kú kɛ̀nↄ, à bↄɛ a píngi! Kɛ̀ gbɛ̃kee kú gwe dↄro, ben à a zĩnda tↄ̃kɛ̃̀ a vĩ̀inↄnɛ sa.
2Èe ↄ́ↄ dↄↄ gbãngbãn ai Igipitinↄↄ mà, ben Fili'auna bɛdeenↄ à baaru mà.
3Ben à bè a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Yusufun ma ũ. Ma de kuu ai tiaↄ́? Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà wèàlaro.
4Ben Yusufu bèńnɛ: À sↄ̃mazi. Kɛ̀ aↄ̃ sↄ̃̀zi, ben à bè: Mámbe a dãaro Yusufu kɛ̀ á yà wà sùo Igipiti kɛ̀ ũ.
5Tia sa àton tó a nↄ̀sɛ yakaro. Àton pↄ fɛ̃ ma yana yã musuro, zaakɛ gbɛ̃nↄ mìsina yãnzin Luda ma zĩ a aɛ kɛ̀zi.
6Dekaa kana bùsun kɛ̀ wɛ̃̀ plaadeen yɛ̀. Weé bú baro weé pↄ́ kɛ̃ro ai wɛ̃̀ sↄↄro.
7Ludaa tò ma dↄare aɛ lɛ wa borii bↄ aafia anduna guu, mà a mì sí maamaa.
8Èe kɛ ámbe a ma zĩ kɛ̀ro, Ludamɛ. À ma diɛ Fili'auna lɛ́dammari ũ, à bɛgwari ũ, Igipiti gu píngi gbɛ̃nsi ũ.
9À kɛ kpakpaa, à gá wa de kiia à onɛ à nɛ́ Yusufu bè Luda a diɛ Igipiti bùsu gbãadee ũ. À su ma kiia kɛ̀ gↄ̃ↄ.
10Àgↄ̃ kúmao kĩi à vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a dionↄ kↄ̃n a sãanↄ kↄ̃n a blènↄ kↄ̃n a zùnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi.
11Mɛ́ à gwa kɛ̀, zaakɛ dekaa égↄ̃ kuu ai wɛ̃̀ sↄↄro dↄmɛ. Tó lɛnlo, àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ é kaatɛ píngi.
12Apinↄ kↄ̃n Bɛyãmio, á è wɛ́ɛo kɛ̀ mamↄma Yusufu mámbe mɛ́ɛ yã ooare.
13À bɛ̀ɛ kɛ̀ má vĩ Igipiti kɛ̀ yã o ma denɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ á èo píngi. À gá à suo kɛ̀ kpakpaa.
14À vĩ̀ à lògo a dãaro Bɛyãmi waaa à ↄ́ↄ dↄ̀, ben Bɛyãmi mlɛ̃̀a à ↄ́ↄ dↄ̀ se.
15Ben à lɛ́ pɛ̀pɛ a vĩ̀inↄa ń píngi kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo. Beee gbɛra a vĩ̀inↄ yã òo.
16Kɛ̀ Yusufu vĩ̀inↄ mↄna baaru kà Fili'auna bɛ, à kɛ̀nɛ nna kↄ̃n a ìbanↄ.
17Ben à bè Yusufunɛ: Ǹ o n vĩ̀inↄnɛ aↄ̃ ń asoo yi ń zaakinↄnɛ aↄ̃ fɛɛ wà gá Kanaa,
18aↄ̃ ń de sɛ́ kↄ̃n n bɛdeenↄ aↄ̃ suńyo ma kiia kɛ̀. Mɛ́ Igipiti bùsu gu maaa kpáḿma aↄ̃gↄ̃ nnaa maa.

19Ǹ ońnɛ dↄ aↄ̃ Igipiti zùgoronↄ sɛ́ ń nɛ́ fétenↄ kↄ̃n ń nↄgbɛ̃nↄ yãnzi, aↄ̃ ń de sɛ́ wà suo.
20Aↄ̃ton laasuu lɛ́ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃é tó gweenↄaro, zaakɛ Igipiti gu maaa é gↄ̃ ń pↄ́ ũmɛ.
21Ben Isaraili nɛ́ pìnↄↄ kɛ̀ lɛ. Yusufu zùgoronↄ kpàḿma lán Fili'auna ò nà. À zɛ́ kũsãɛ kɛ̀ńnɛ dↄ.
22À ń gbá uta ìsinↄ ń píngi, ben à Bɛyãmi gbà kondogi ↄↄ mɛ̀n wàa do kpɛ́ basↄↄro kↄ̃n uta ìsinↄ mɛ̀n sↄↄro.
23À Igipiti pↄ́ maaanↄ kpã̀sã a denɛ zaaki aso kuri kↄ̃n blɛwɛɛo kↄ̃n pↄ́bleeo zaaki aso kuri a de zɛ́ kũsãɛ ũ.
24Kɛ̀ à ń gbáɛ à bè: Àton swèe kɛ zɛ́nlo! Ben aↄ̃ tà.
25Aↄ̃ bↄ̀ Igipiti, ben aↄ̃ kà Kanaa bùsun ń de Yakubu kiia.
26Aↄ̃ bènɛ: Yusufu kú wɛ̃̀ndio ai tia, àmbe Igipiti bùsu gbɛ̃nsi ũ. Ben Yakubu kɛ̀ sã̀ii, èe síro.
27Ben aↄ̃ yã kɛ̀ Yusufu òńnɛ ònɛ píngi. Kɛ̀ Isaraili zùgoro kɛ̀ Yusufu gbàrɛ à a sɛ́nↄ è, ben à laasuu kɛ̀ do sa,
28ben à bè: Kɛ̀kii mↄ̀! Ma nɛ́ Yusufu kú wɛ̃̀ndio ai tia. Mɛ́ gá mà wɛ́ɛ siàlɛ lɛ má kpɛ́ mà ga.