Text copied!
CopyCompare
Sesoana Besal Nemelmoa Walsana Moana - Genesis

Genesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Doa Yutava ishopianamba, wo Yosepva wivelm vevna, wo hevna andranindm ishunna pulvo, noinda vena, ata homeis ka wivevm hona andranindna novra. Wo andranindva os pulvonamba, wo Yosepva hevho hevna etehumunilm wonavna.
2Wo Yosepva esvema wivenamba, wo Isipnindva hemba ambo hillina, wo hona hena wemomba ganamba, di pho Peroinda.
3Wo Yosepva wivevna, hevna etehumunilm os ishunvna, kava yena boaslal Yosep luhunv, pina aramba mendah einvmi dahanami? Wo etehumunilva mindnam pem vivna, hengava opla vrimninamoa.
4Wo Yosep henga unna, hom ambo, wo doa murapetam dom anganamba, wo Yosep henga unna, kava yena boaslal Yosep luhunv. Nemetva yimba kamba wuleihinna no Ismaelnindm, wo yimba diva dumbna kainda. Wo himba kamba waiambna hom Isipram.
5Yimba kamba os sahonam vrivna, heva os manam yimba sahonamba undva vivav. Wo pevmba manam yimba musk vivav hona sahoklarava, nemetva pevpa temba kamba vininamba, owai. Manara, Sesoa hev kam wolaihaprana homba Isipramba, yena englana vinna. Manara, hev nengna, si homeis pina aratatanamba owousra dalvm.
6Tahonmba sambla owousva doa phona hona petharava, eva henga si tahonmba 5pelara phovav, wo nonamba indhanamba osoriniva innemba dombawuvavmoa.
7Sesoa doara hev honamba nengna, wo kam mi doa wolaihaprana hom Isipram, wo noinda yemba dalvavmoa si owousrava, owai. Memba Sesoana wevsa prov, wo pimba luklukul vithiv, besal. Si yimba indkolava beswonam aevulvav, manara, kava kuwul, wo innemba mindnam kava doa inneduvra meilna vena hui Isipra.
8Ye yunam kamba wolaihambnama, owai, Sesoa hev kamba wolaihaprana homba. Wo Sesoa kamba os pusvundthoana Perona engphol. Kava Perona deuvkelvholm lohv, kava Isipna kuwul wulluhunv pethanahonam.
9Yeoa lelnam ango pivna araindam, wo os ishumnu, honamba moamba memba pevna ombpovnamini Yosepnamini. Kamba Sesoa pusvundthoana Isipnindna kuwulalm. Manam yimba wowonamba vivav, nungi henga lelnam hom ambo kaindam.
10Si yimba aevulthavav kainda murapeta di Gosen pethara. Ye, yena tomotal, ongal, pevna ombolna towandal, yena meme sipsip sapi manimani, wo wonambpiao, hui murapeta kainda aevultho daha.
11Gosen petharava yimba aevultharava, yem kava si wonalohvra. Tahonmba 5pelara si phovav innehuiva, wo kava osva ovov, pevm eva pevna ongatowondalm sipsipm memem sapim manimani ponmba vintava.
12Wo Yosep hevna etehumunilm unna, doa yimba kamba wohlihipiei. Yimba henga pivna araindava pulvorava,
13ishumnu os, Yosepva daipotava kuwulva mendekli wulluhunv Isipnindnamba. Eva ishumnu manam manam, doa memba yimba nunglipieina. Doa lelnam ango, omnahalvorava, waiambo.
14Wo Yosepva hevna boaslalnonoam sendara otho Bensaminm, os indk vethavna, wo Bensaminmba eva osta.
15Doa Yosepva os kakaiv vungavna hevna etehumunilmba, indk vethavna, wo sism hev waiishuvna Yosepmba.
16Doa Perova hevna deuvra hellena, Yosepna etehumunilva aevulvna Yosepna deuvra. Wo Pero, hevna kuwul eusil os vivna, lehra,
17wo Perova moamba ishonga vemnana Yosepm os, etehumunpevoa yenaoa innewondava huhlira donkiramoa, doa Kenandam henga angara,
18hevna aralm otomotalm hevnam kaindam henga hom wonambra. Si kava Isipna besal pethava hemba kovorahunvav, wo si himba innemba besal huiva hlavav.

19Yeoa etehumunpevm henga ishundava, hui dumbra karisoa, nomba sapi kevri iangav. Dumbrava, wo os iangavra Kenandam, wo nona si hevna aralm ongalm otomotalm hom wonambvav Isipram.
20Wo wohva manam iambvav homba, owai, di dembralaha ambo. Noinda vira, hui besal himba si dumbvav wohva besal Isiprini.
21Wo Yosepna etehumunilva os vina, Perova ishunnamba. Wo Yosep hemba karisva kovorembrahunna, nomba sapi kevri iangav. Eva himba mongla inne dembrahunna, monaram hevm hlalm.
22Eva Yosepva moang vinna indakonda kayenmba hevna etehumunilmba, wo hevna boaslalmba 5pelara dembrahona, eva senmba 300pelara dembrahona.
23Doa Yosepva dembhanga venana esvema besalva wohva Isipriniva, hevna aralm dembhanga venana. Wo no wohva donkiva 10pelara os iangavna. Wo himba hevna aralm dembhanga venana innemba mindnam, monaram osm hilwul ambalm, Kenandini Isipram ambvram. Himba roti witmov innemba manimani noi dembhanga venana, wo monglava donkiavalva 10pelara wulangavna innenahonam.
24Doa Yosepva hevna etehumunilmba wolanga vena, ishunna, yeoa ango, manam yimba pevmba anonglamana ovovav monarava, temba pevpa doarava kamba vininamba, owai, maivithu.
25Wo os etehumunilva Isipriniva vinamba, Kenandam aralm os enggina, no innemba wohva iangana. Doa himba nonglapulvonamba,
26hev umnina, Yosepva yena ombpovpa kana boaslamba dahanamoa doarava, owai, mendah beswonam lohv. Wo daipotava himba kuwul wulluhunv Isipnindnamba. Wo Yakopva hellenamba, meng pawovna, os hev nengvna, gekala uv.
27Wo henga ombtowondalva aralm ishumnina, os Yosep ten Isipra ishunnam. Wo Yakop nongalna karismba, ten Yosepva dembhapra venam, hevm henga nona Isipram waiangavavm.
28Wo os hevm vevna, lehrangas, tanamolnam Yosepva kana ombolva mendah beswonam lohv. Ka boasna nonglakai, wo os kamba daha dahavma.