Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai Mixiphpha giyoosan shiiqido wode, “Nu giddoppe ooninne Biniyaama asaassi ba na7iyo machcho immenna” yaagidi caaqqi wottiis.
2Israa7eelati Beeteele katamaa biidi, yan sa7ai qammana gakkanaassi Xoossaa sinttan uttidi, bantta qaalaa xoqqu oottidi, misho yeehuwaa yeekkidosona.
3Yeekkiiddi, “Abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, ha yohoi aibissi Israa7eelan hanidee? Hachchi Israa7eela asaa giddoppe issi zaree aibissi paccii?” yaagidosona.
4Wonttetta gallassi maallado guuraara eti denddidi, yarshshiyoosaa yan giigissidosona; giigissidi xuuggiyo yarshshotanne issippetettaa yarshshota shiishshidosona.
5Yaatidi Israa7eelati, “Israa7eela zare ubbaappe GODAA sinttan shiiqiyoosaa yibeenna zaree oonee?” yaagidi oichchidosona. Eti hegaa oichchido gaasotai, Mixiphpha kataman GODAA sinttan shiiqanau yibeenna asi ooninne, “I muleera haiqqo” yaagidi kase caaqqido gishshaassa.
6Israa7eela asati bantta ishanttuyyo, Biniyaama zaretuyyo qarettidi, “Hachchi Israa7eelappe issi zaree xayiis.
7Nuuni nu macca naata etassi immennaadan GODAN caaqqido gishshau, haiquwaappe attida Biniyaama zareti macca asa ekkana mala, nuuni ai oottanee?” yaagidosona.
8Qassikka eti, “Israa7eela zaretuppe Mixiphpha kataman GODAA sintti yibeennai oonee?” yaagidi oichchidosona. Oichchidi, Gala7aaden de7iya Yaabeesha giyo katamaappe issi asinne shiiquwaa yibeennaagaa eridosona.
9Eti asaa qoodido wode, Gala7aaden de7iya Yaabeeshappe issi asinne beettibeenna.
10Hegaa gishshau, maabarai tammanne naa77u sha7u mino olanchchata Gala7aaden de7iya Yaabeesha katamaa kiittidosona; kiittiiddi, “Biite; biidi Yaabeeshan de7iyaageeta ubbaa bisuwan busakkite; maccaasaakka guutta naatakka ashshoppite.
11Hagaadan oottite; attuma asa ubbaanne attumaasaara zin77ida macca asaa ubbaa worite” yaagidi azazidosona.
12Yaabeesha kataman de7iya asaa giddoppe attumaasaara zin77ibeenna, oiddu xeetu geela7o macca naata demmidosona; demmidi Kanaane biittan, Seelon de7iya dunkkaanidosaa ekkidi ehiidosona.
13Hegaappe guyyiyan, kumetta maabarai Rimmoona Zaallaa giyoosan de7iya Biniyaama asatukko sigaa kiittidosona.
14Kiittin Biniyaama asati simmidi yiidosona. Yin Israa7eela asai Yaabeesha katamaappe worennan ehiido geela7o naata etassi immiis. SHin geela7o naati attuma asaa ubbaa gakkibookkona.
15Israa7eela zaretu giddon de7iya issippetettai duuxxanaadan GODAI oottido gishshau, asai Biniyaama asaassi keehippe qarettiis.
16Qarettidi maabaraa cimati, “Biniyaama zaretuppe maccaasi haiqqi wurido gishshau, haiquwaappe attida attuma asaayyo nuuni maccaasa waati immanee?
17Israa7eela asaa giddoppe qucetti xayenna mala, Biniyaama zaretuppe attidaageetussi laattiya naati de7anau koshshees.
18Gidikkonne, nuuni nu macca naatuppe etau immanau danddayokko; aissi giikko, Israa7eela asai kase, ‘Ba na7iyo Biniyaama zariyaassi immiya urai qanggettidaagaa gido’ yaagidi caaqetti wottiis” yaagidosona.

19Hegaappe guyyiyan, maabaraa kaalettiya cimati, “Be7ite, laittan laittan Seelon GODAA bonchchiyo baalai matiis” yaagidosona. Seeloi Beeteeleppe huuphessa baggaara, Laboonappe tohossa baggaara, Beeteeleppe Sekeema efiya ogiyaappe arshsho baggaara de7ees.
20He maabaraa kaalettiya cimati Biniyaama asata hagaadan yaagidi azazidosona; “Biite; biidi woiniyaa turaa giddon zuggidi,
21naagite. Seelo katamaa macca naati baalaa gallassi karaabiyaa oiqqidi, yexxiiddinne duriiddi yiyo wode, intte woiniyaa turaa giddoppe kiyite. Kiyidi ubbaikka Seelo macca naatuppe intteyyo dafidi, Biniyaama biitti ekkidi biite.
22Eta aawati woikko eta ishantti nuukko magannanau yiyo wode, nuuni eta, ‘Hai hayyanintta, eta nuussi immiigite; aissi giikko, nuuni eta huuphiyan huuphiyan gakkiya maccaasa olaa sohuwaappe demmibookko. Intte dosidi immibeenna gishshau, mooranchcha gidekketa’ yaagana” yaagidosona.
23Yaagin Biniyaama asatikka Israa7eela cimati giidoogaadan oottidosona; ubbaikka Seelon yexxiya macca naatuppe bantta qoodaa keenata dafidi efiidosona. Eti bantta laata biitti simmidi, katamata wotti yeggi keexxidi, yan de7idosona.
24He wode Israa7eela asai yaappe laalettidi, ubbaikka ba zariyaakko zariyaakkonne ba so asaakko asaakko biis.
25He wode Israa7eela biittan kawoi baawa; asi ubbi baayyo likke milatidabaa coo oottees.