Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili dunu da Misiba moilaiga musa: gilisiliba, ilia da Hina Gode ba:ma:ne, gasa bagade sema hamosu, amane, “Ninia uda mano amo Bediamini dunu da hamedafa lamu.”
2Amalalu, ilia da Bedele moilaiga asili, amola Gode ba:ma:ne eso amo ganodini fili, asili daeya ha:giwane didiga:lalu.
3Ilia amane disu, “Isala:ili Hina Gode! Amo hou da abuliba:le doaga:bela:? Abuliba:le Bediamini fi da Isala:ili sogega gadenenewane fisi dagoi ba:sala:?”
4Golale, hahabedafa ilia da gilisili Hahawane Gilisili Olofole gobele salasu amola ohe hodo amo oloda, ilia hamoi, amo da:iya gogo gobele sali.
5Ilia da amane adole ba:i, “Isala:ili fi amo ganodini, sosogo fi afae da Misiba sogega Godema gilisisu amoga hame misibala:?” (Ilia da musa: gasa bagade sema hamosu. Amo nowa fi da Misiba moilai gilisisu amoga hame misi ganiaba, ilia da amo dunu ili medole legela:loba.)
6Isala:ili dunu da bu ilia olalali Bediamini dunu ilima asigi galu. Ilia da amane sia:i, “Wali eso, Isala:ili fi afadafa da fisi dagoi.
7Ninia da Bediamini dunu esala, amoga uda ima:ne adi hamoma:bela:? Bai ninia Hina Godema sema bagade hamoi dagoi, amo ninia uda mano ilima hamedafa imunu.”
8Ilia da nowa gilisisu da Misiba gilisisuga hame misi, amo adole ba:loba, dunu da Ya:ibese moilai Gilia:de soge ganodini esalu, amo da hame misi ilia da nabi.
9Amola ilia da dadi gagui gilisima:ne dio wele sia:noba, Ya:ibese dunu da hame misi.
10Amaiba:le, ilia da 1,200 gasa bagade dunu amo Ya:ibese moilaiga asunasi. Ilia da ilima amane sia:i, “Ya:ibese dunu huluane, uda amola mano medole legema.
11Dunu huluane, dunu mano amola uda huluane amo da dunuma fi, amo huluane medole legema.”
12Ya:ibese moilai ganodini, ilia da a:fini amola uda mano amo da dunuma hame gilisili golai, 400 agoane ba:i. Ilia da amo Siailou abula moilai Ga:ina:ne soge ganodini, amoga oule misi.
13Amalalu, Isala:ili gilisisu da Bediamini dunu amo da Limone Gelega esalu, ilima sia: adole iasi. Ilia da gegesu fisili, olofole gousa:su hamoma:ne sia:i.
14Bediamini dunu da bu misini, Isala:ili fi eno da Ya:ibese uda mano ilia hame medole legei amo ilima i. Be ilima iabe idi da defele hame ba:i.
15Hina Gode da Isala:ili fi ilia habelegele fi afadafa, amo da afafai dagoiba:le, ilia da Bediamini dunuma asigi galu.
16Amaiba:le, ilia ouligisu dunu da amane sia:i, “Uda eno da Bediamini fi ganodini hame esala. Ninia da habodane ilia uda lamusa: ilima ima:bela:?
17Isala:ili da fi fagoyale gala. Afadafa fisimu da hamedei. Bediamini fi esaloma:ne, ninia logo hogoi helemu da defea.
18Be ilia da ninia uda mano lamu da hamedei. Bai ninia da sema bagade hamoi. Nowa da ea uda mano Bediamini dunuma iasea, ninia da ema gagabusu aligima:ne ilegei dagoi.”

19Amalalu, ilia da agoane dawa:i, “Hina Gode Ea Lolo Nasu Siailou moilaiga da gadenesa galebe.” (Siailou da Bedelehemega gagoe (north) gala. E da Lebouna amoga gagoe (south) amola logo amo da Bedele fisili Siegeme doaga:sa amo ea eso mabe la:idiga gala.)
20Ilia da Bediamini dunuma amane sia:i, “Dilia waini efe sogebi amo ganodini wamoaligili, ouesaloma.
21Siailou a:fini ilia da lolo nasu ganodini gosa:musa: masea, dilia waini efe aligisu fisili, dilia afae afae uda lamusa: ha:giwane gagulaligima. Amola amo uda dilia Bediamini sogega bu oule masa.
22Be ilia eda o olalali da dilima sia:ga gegemusa : masea, ilima amane sia:ma, ‘Ninia da amo a:fini ili lamu da defeala:? Bai ninia da gegesu ganodini amo a:fini hame lai. Amola dilia da amo uda mano ninima udigili hame iba:le, dilia sema hamoi amo hame wadela:lesiba:le, gagabusu aligima:ne dilima hame dialumu.’”
23Bediamini dunu da ilia sia:i defele hamoi. Ilia da afae afae Siailou a:fini amo da siogolalu amo lale, gisawane asi. Ilia da ilia sogega asili, ilia moilai bu gaguli, fi galu.
24Amola Isala:ili fi dunu eno da fisili asili, ilia fi amola sosogo fi da ilia sogedafa amoga buhagi.
25Amo esoha, Isala:ili soge ganodini da hina bagade dunu hame esalu. Dunu huluane da afae afae hi hanaiga fawane hamosu. Sia: Ama Dagoi