Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Zatù

Zatù 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyà te Mizpa, midsesapà is menge Israilihanen he kenè dan ibpeesawa is menge anak dan he vahi te menge Benjaminhen.
2Ne midhendiyà is menge Israilihanen te Betel ne mibpurung dan medsineǥew ziyà te etuvangan te Megbevayà taman te mezukilem.
3Ke sikandan te, “He Nengazen he Megbevayà te Israel, maan is nehitavù heini? Maan is neterinan en te sevaha he tribu is Israel?”
4Kegkemeselem, mibaal sikandan te pemuhatà ne nemuhat dan te menge pemuhat he edtutungen wey menge pemuhat he para te meupiya he kedepità.
5Mibpein-inseey sikandan ke hengkey he tribu te Israel is wazà medhendutun te tiǥum dan diyà te etuvangan te Nengazen diyà te Mizpa, su nekepenangdù sikandan he edhimetayan is kenà edhendiyà.
6Ingkeseeng te menge Israilihanen is nehitavù te kezumahan dan he menge Benjaminhen. Ke sikandan te, “Guntaan, neterinan en te sevaha he tribu is Israel.
7Hendei kiw vuwà ebpen-ahà te ibpeesawa tew te nesamà he menge Benjaminhen, su nekepenangdù kiw en man diyà te Nengazen he kenè tew ibpeesawa kandan is menge anak tew he vahi?”
8Dutun migkaǥi sikandan te, “Hengkey he tribu te Israel is wazà medhendiyà hein midtiǥum kiw ziyà te etuvangan te Nengazen diyà te Mizpa?” Netuenan dan he wazà minsan sevaha zutun he tig-Jabesh Gilead,
9su hein mibilang is menge etew, wazà naahà he tig-Jabesh Gilead.
10Umbe, mibpilì dan te 12,000 he memevurut he menge sundaru, ne migkeǥiyan dan te, “Hendiyè kew te Jabesh Gilead ne geraa niw is meǥinged dutun, batà etawa meǥurang, maama etawa vahi, gawas dà te menge raǥa he wazè pa mehileveti.”
12Ne zutun nekeehè dan te 400 he menge raǥa he wazè pa mehileveti ne mid-uwit dan haazà diyà te kampu zan diyà te Shilo he sakup te Canaan.
13Ne liwas dutun, midsuǥù is tivuuk he Israel te menge menunudtulà diyà te menge Benjaminhen he nemen-eles diyà te Batu he Rimon. Migkeǥiyan sikandan dutun te menge menunudtulà te ebpekid-emiǥu en kandan is menge zuma zan he menge Israilihanen.
14Umbe, nemen-ulì haazà is menge Benjaminhen ne imbeǥey kandan te menge Israilihanen sikan is menge raǥa he tig-Jabesh Gilead. Iyan, kurang pa haazà is menge raǥa para kandan.
15Ingkeseeng te menge Israilihanen haazà is nehitavù te menge Benjaminhen su migevà te Nengazen is kegkesevaha te menge tribu te Israel.
16Umbe, mibpelelelaǥà is ebpemendumala te Israel. Ke sikandan te, “Wazè en bahi he nesamà diyà te menge Benjaminhen. Hengkey vuwa is ebeelan tew para mekeesawa is nesamà he menge maama he wazè pa mekeesawa?
17Ebaal kiw te paaǥi su wey zuen mekepengevilin he kevuwazan te nesamà he menge Benjaminhen. Kinahanglan he wazà tribu te Israel he egkepuew.
18Iyan, kenè man egkehimu he ibpeesawa tew kandan is menge anak tew he vahi su nekesesapè kiw en he meigù te rawak is ebaal kayi.”
19Ne zutun netenuzan dan he hapit en egkeuma is tinuig he pista he para te Nengazen he ziyà ebeeli te Shilo. (Is Shilo egkezizaya te Betel ne egkezivavà te Lebona, wey zapit te edsilaan emun diyà ki te zalan he ebpuun te Betel pehendiyà te Shekem.)

20Migkeǥiyan dan is menge Benjaminhen te, “Eles kew ziyà te menge pemuleey te paras,
21ne ventayi niw is menge raǥa he tig-Shilo. Ne emun edsaǥad sikan is menge raǥa he edsayew zutun te pista, ne lepawa niw sikandan ne medakep is kada sevaha keniyu te ed-esewaan din ne uwita niw ziyà te keniyu.
22Ne emun edriklamu is amey zan etawa suled dan he maama, ne iyan heini egkeǥiyen dey ziyà te kandan, ‘Pekelalaglalag kew he vey-ani niw en sikandan su kurang is menge raǥa he nekuwa tew hein midsurung tew is Jabesh Gilead. Minsan nekesesapè kew en piru wazè niw televaken su kenè man keniyu he ketau is kegkeesawa te menge anak niw te menge Benjaminhen.’ ”
23Umbe, mibeelan haazà te menge Benjaminhen. Pesizakep sikandan te menge raǥa he midsayew, ne mid-uwit dan ne mid-esawa zan. Kebpekeuma zan diyà te tanè dan, mid-uman dan benguna is menge inged dan ne mid-ubpè dan dutun.
24Mid-ulì daan is duma pa he menge Israilihanen diyà te keugelingen dan he tanà, wey keugelingen dan he tribu wey pemilya zan.
25Dutun he timpu, wazà hadì te Israel, umbe ebaal en te egkesuatan din te ebaal is kada sevaha kandan.