Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia be guna Misipa dekenai idia haboua neganai, idia ese gwauhamata metauna Lohiabada dekenai idia karaia, idia gwau, “Ai ese aiemai natudia kekeni taudia be Beniamina taudia dekenai headava totona do ai henia lasi, lasi momokani.”
2Vadaeni hari Israela taudia be Betele dekenai idia lao, Dirava ena vairanai idia helai ela bona dina ia diho, idia tai bada herea.
3Idia gwau, “Lohiabada e, Israela ena Dirava, badina dahaka inai kara be Israela dekenai ia vara, bona hari dina dekenai Israela ena iduhu ta ia boio bamona?”
4Vadaeni dabai, idia toreisi haraga, boubou patana idia haginia, bona patana ena latanai lahi dekenai gabua bouboudia bona maino karaia bouboudia Lohiabada dekenai idia henia.
5Israela taudia ma idia gwau, “Israela iduhu ibounai edia huanai edena iduhu Lohiabada ena vairanai ia hedinaraia lasi, ita hebou neganai?” Badina be idia gwauhamata mai hereva metauna, Misipa dekenai ia lao lasi tauna be do idia hamasea.
6Unai neganai Israela taudia ese edia varavara Beniamina taudia idia bogahisihisi henia, idia gwau, “Hari dina Israela besena dekena amo iduhu ta ia boio vadaeni.
7Idia heau mauri Beniamina taudia totona, edia adavadia edeseni do ita abia diba? Badina be Lohiabada ena vairanai ita gwauhamata, ita gwau, iseda natudia kekeni do ita henia lasi Beniamina taudia dekenai, do idia adavaia lasi monokani.”
8Ma idia gwau, “Edena iduhu Lohiabada ena vairanai ia hedinaraia lasi Misipa dekenai?” Vadaeni idia laloa, Iabese Gileada dekena amo tau ta be hebou dekenai ia lao lasi.
9Badina be guna idia hebou taudia, hida idia noho idia duahia neganai, Iabese Gileada taudia be lasi, idia ta ia hedinaraia lasi.
10Unai dainai, inai hari idia haboua Israela taudia ese edia tuari taudia goadadia 12,000 idia siaia lao, idia oda henidia, idia gwau, “Iabese Gileada taudia be tuari dekenai do umui alaia mase, hahine bona memero maragidia danu do umui alaia mase.
11Inai bamona do umui karaia: Tau ibounai, bona tau danu idia sihari vadaeni hahine ibounai do umui alaia ore.”
12Vadaeni tuari taudia idia lao, bona unai bamona idia karaia. Idia ese Iabese Gileada taudia edia huanai, tau danu idia do sihari lasi kekeni taudia ibounai 400 idia davaria, vadaeni Silo kamepa dekenai idia abidia lao, Kanana tano dekenai.
13Vadaeni Israela taudia edia hebou dekenai taudia ibounai ese maino karaia hereva Beniamina taudia dekenai idia siaia, Rimono Nadi Badana dekenai. Idia gwau, “Ai ura lasi umui dekenai ai tuari henia noho.”
14Vadaeni unai neganai Beniamina taudia idia giroa mai. Bona Israela edia hebou taudia ese unai Iabese Gileada kekeni taudia, idia abia mauri kekeni, be Beniamina tuari taudia dekenai idia henia, idia adavaia totona. To unai kekeni be 400 sibona, edia namba be hegeregere lasi, Beniamina tatau haida idia noho kava.
15Israela taudia ese Beniamina taudia totona ma idia bogahisihisi henia lou, Lohiabada ese Israela besena ia hamakohia vadaeni dainai.
16Vadaeni Israela taudia edia gunalaia taudia idia hereva, idia gwau, “Beniamina tatau haida be idia noho kava, edia hahine be lasi, be edena bamona edia hahine do ita davaria? Badina be Beniamina hahine ibounai idia mase ore vadaeni.
17Ita ura lasi Israela ena iduhu ta ia boio. Kekeni haida ma do ita davaria be namo, Beniamina tatau do idia adavaia totona, vadaeni Beniamina iduhu be do ia boio lasi.
18To iseda natudia kekeni be idia dekenai ita henia diba lasi. Badina Israela taudia idia gwauhamata vadaeni, idia gwau, ‘Bema Israela tauna ta ese iena natuna kekeni ta be Beniamina bese dekenai ia henia, do ia headava totona, unai tau be do ia dika momokani.’ ”

19Unai dainai Israela taudia ma idia gwau, “Lagani ta ta ibounai taunimanima ese Lohiabada ena aria ta idia karaia noho Silo dekenai, bona unai aria be kahirakahira do idia matamaia.” (Silo be Betele ena mirigini kahanai, Lebona ena diho kahanai, Betele dekena amo ia lao Sekema dekenai dalana ena dina daekau kahanai.)
20Vadaeni Israela taudia ese Beniamina taudia dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Umui lao, vain umadia dekenai do umui hunia.
21Unai gabudia dekenai do umui naria noho, vadaeni Silo hanua ena kekeni taudia ese mavaru totona do idia raka mai. Unai neganai vain uma dekena amo do umui toreisi, bona umui ta ta ese unai Silo kekeni taudia dekena amo emui adavana do umui dogoatao. Inai kekeni taudia do umui dogoatao noho, bona Beniamina tano dekenai do umui abidia lao.
22“Bema inai kekeni edia tamadia o edia taihudia be umui dekenai do idia mai, umui do idia samania gwauraia neganai, ai ese idia do ai hamaoroa, do ai gwau, ‘Mani emui kara, inai kekeni taudia be Beniamina taudia dekena amo do umui abia lou lasi, badina be Iabese Gileada ena tuari dekenai ai davaria kekeni taudia edia namba be hegeregere lasi, idia do idia adavaia totona. Bona umui danu ese emui gwauhamata umui hamakohia lasi, badina umui ese emui natudia kekeni umui henidia lasi idia dekenai.’ ”
23Vadaeni Beniamina taudia ese unai bamona idia karaia, idia ta ta ibounai ese mavaru kekeni taudia idia dogoatao, idia adavaia, ta ia noho kava lasi. Bona idia be edia tano dekenai idia giroa lou, edia hanua idia haginia lou, bona unuseni idia noho.
24Unai neganai Israela taudia be ta ta ibounai edia iduhu bona edia gabu bona edia ruma ta ta ibounai dekenai idia giroa lou. Ibounai be edia tano korikori dekenai idia giroa lou.
25Unai dinadia dekenai, Israela taudia be mai edia king tauna lasi. Israela taudia ese ta ta edia laloa, edia laloa hegeregerena idia karaia.