Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila xɛmɛe nu bara e yɛtɛ rakali Misipa, a falafe ra, «Mixi yo naxa a xa di ginɛ fi Bunyaminka nde ma.»
2Ɲama naxa siga Beteli, e naxa lu Ala ya i han nunmare. E naxa wa e xui itexi ra.
3E nu fa a fala, «Isirayila Marigi Alatala bɔnsɔɛ nde baxi muxu ra munfe ra?»
4Na kuye iba, e naxa keli subaxɛ ma, e sɛrɛxɛbade yailan, e fa sɛrɛxɛ gan daaxi nun xanunteya sɛrɛxɛ ba Ala bɛ.
5Isirayilakae naxa a maxɔrin, «Xabilɛ mundun mu na won ya ma to naxan mu faxi Alatala xa malanyi?» E nu bara e rakali mixi xili ma naxan mu fama Alatala xa malanyi Misipa. E nu bara a fala na kanyi xa faxa.
6Isirayilakae naxa kinikini e ngaxakerenyi Bunyaminkae ma, e nu fa a fala, «To lɔxɔɛ bɔnsɔɛ keren bara ba Isirayila ra.
7Won munse rabama e bɛ alako e xa ginɛe sɔtɔ, barima won tan bara won kali Alatala ra, won mu won ma di ginɛe fima e ma?»
8Na kui, e naxa a fala, «Xabilɛ nde na Isirayila bɔnsɔɛe ya ma naxan mu te Alatala yire Misipa?» E naxa a mato fa Yabɛsi Galadi mixi yo mu nu na e ya ma.
9E to ɲama mato, e naxa a kolon Yabɛsi Galadi xabilɛ mu nu na e ya ma.
10Ɲama naxa sɔɔri wulu fu nun firin xɛɛ Yabɛsi Galadi e xa mixi birin, ginɛe nun dimɛdie, faxa santidɛgɛma ra.
11«Wo lan nɛ wo xa mɛnni xɛmɛ birin faxa. Wo man xa ginɛe faxa naxee mu findixi ginɛdimɛdi ra.»
12E naxa ginɛdimɛdi kɛmɛ naani li Yabɛsi Galadi, naxee mu xɛmɛ fe kolon. E naxa e xanin Silo Kanaan bɔxi ma.
13Ɲama birin naxa xɛɛrae xɛɛ Bunyamin xa die xɔn ma naxee nu na Rimɔn geya mabiri. E naxa lanyi wɔyɛnyi masen e bɛ.
14Na tɛmui Bunyaminkae naxa gbilen Isirayila bɔxi ma. Isirayilakae naxa Yabɛsi Galadi ginɛe so e yi ra, kɔnɔ e birin mu ginɛ sɔtɔ.
15Ɲama naxa kinikini e ma, barima Alatala nu bara a ragiri nde xa ba Isirayila bɔnsɔɛe ra.
16Forie naxa a fala, «Won munse rabama e bɛ alako naxee mu ginɛ sɔtɔ, e fan xa ginɛ ndee dɔxɔ? Bunyaminka ginɛ birin bara faxa.
17A lanma e xa kɛ tongoe sɔtɔ, alako bɔnsɔɛ nde naxa ba Isirayila ya ma.
18Kɔnɔ won mu nɔma won ma die sode e yi ra, barima won bara won nakali, ‹Mixi naxan a xa di ginɛ fima Bunyaminka nde ma, na kanyi xa danka.›»

19«Awa, won naxan nabama, na nan yi ki. Ɲɛ yo ɲɛ sali nde rabama Silo, Beteli kɔɔla ma, Beteli nun Sikemi kira fuge ra, Lebona yirefanyi ma.»
20E naxa a fala Bunyaminkae bɛ, «Wo siga, wo sa wo nɔxun wɛni bilie xɔɔra.
21Silo ginɛe na mini fare boronde, wo xa mini wɛni bilie xɔɔra, wo xa Silo ginɛ ndee tongo wo yɛtɛ bɛ, wo man xa gbilen Bunyamin bɔxi ma.
22Xa e baba, xa na mu a ra e taarae, fa wo kalamude muxu xɔn, muxu a falama nɛ e bɛ, ‹Wo xa diɲɛ e ma muxu xa fe ra, barima muxu mu ginɛ sɔtɔxi e xa sɔɔri birin bɛ. Wo tan xa mu wo xa die fixi e ma. Na kui wo mu na marakali kanaxi.›»
23Bunyamin xa die naxa na birin naba. E naxa ginɛ tongo e xa kɔnti ma ginɛe ya ma, naxee nu na fare boronfe. E naxa e xanin e xa bɔxi ma, e man naxa e xa taae ti, e sabati naa.
24Isirayilakae fan naxa gbilen e xɔnyi, e bɔnsɔɛ nun xabilɛ nu na bɔxi naxan ma.
25Na waxati mangɛ yo mu nu na Isirayila. Kankan nu a waxɔnfe nan nabama.