Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane e malanɲɛ Misipa yi, e bata yi e kɔlɔ nun, e naxa, “Isirayila kaa yo nama a dii tɛmɛn fi Bunyamin bɔnsɔnna muxuna nde ma.”
2Yamaan yi fa Betɛli yi e lu Ala yɛtagi han ɲinbanna. E wuga, e yi e xuini te,
3e naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala, nanfera ito ligama Isirayila yi to, Isirayila bɔnsɔnna nde yi tunun?”
4Na xɔtɔn bode, yamaan yi keli xɔtɔn, e yi saraxa gandena nde yitɔn mɛnni, e yi saraxa gan daxine nun bɔɲɛ xunbeli saraxane ba.
5Isirayila kaane yi a fala, e naxa, “Isirayila bɔnsɔnne muxun mundun mi faxi Alatala yɛtagi be Isirayila bɔnsɔnne birin yɛ?” E bata yi e kɔlɔ fa fala, naxan yo mi fa Alatala yɛtagi Misipa yi, e na kanna faxama nɛn.
6Bunyamin kaane kininkininna yi Isirayila kaane suxu, e ngaxakedenne, e yi a fala, e naxa, “Bɔnsɔnna nde bata ba Isirayila ra to.
7En nanse ligama Bunyamin kaane xa naxanye luxi, bayo en bata en kɔlɔ Alatala yi a en nama en ma dii tɛmɛne fi e ma e ɲaxanla ra?”
8Nayi, e yi maxɔdinna ti, e naxa, “Muxuna ndee Isirayila bɔnsɔnne muxune yɛ ba naxan mi faxi Alatala yɛtagi Misipa yi?” E yi a kolon a Yabɛsi-Galadi kaan muxu yo mi yi faxi yamaan daaxadeni.
9E yi yamaan yatɛ, e yi a to Yabɛsi-Galadi muxu yo mi yi na.
10Nayi, yamaan yi xɛmɛ kɛndɛ wuli fu nun firin nasiga, e yi yamarini ito so e yii, e naxa, “Ɛ siga ɛ sa Yabɛsi kaane birin faxa silanfanna ra Galadi yi, xɛmɛne nun ɲaxanle nun diidine.
11Ɛ xɛmɛne birin faxa, e nun ɲaxanla naxanye bata dɔxɔ xɛmɛn xɔn.”
12E yi sa sungutun nasɔlɔnxin muxu kɛmɛ naanin li Yabɛsi-Galadi yi naxanye munma yi xɛmɛn kolon singen, e yi siga e ra daaxadeni Silo yi Kanan yamanani.
13Yamaan birin yi xɛrane rasiga lanna fe faladeni Bunyamin bɔnsɔnna muxune xa naxanye yi dɔxi Rimɔn fanye yireni.
14Na waxatini, Bunyamin bɔnsɔnna muxune yi xɛtɛ, Isirayila kaane yi ɲaxanle so e yii e naxanye lu e nii ra Yabɛsi-Galadi yi. Koni, e birin mi ɲaxanla sɔtɔ.
15Isirayila kaane yi kininkinin Bunyamin bɔnsɔnna muxune ma, bayo Alatala bata yi gbalon nagodo Isirayila bɔnsɔnne muxune ma.
16Yamaan kuntigine yi a fala, e naxa, “Ɲaxalan mi fa Bunyamin bɔnsɔnni. En nanse ligama, alogo xɛmɛn naxanye mi faxaxi ne xa ɲaxanle sɔtɔ?
17Bunyamin bɔnsɔnna muxu dɔnxɛne xa yiwuya alogo bɔnsɔnna nde nama raxɔri Isirayila yi.
18Koni, en mi nɔɛ en ma dii tɛmɛn soɛ e yii e ɲaxanle ra, bayo Isirayila kaane bata yi e kɔlɔ, e naxa, ‘Dangan na kanna xa naxan na a dii tɛmɛn fi Bunyamin kaana nde ma!’ ”

19Nayi, e yi a fala, e naxa, “Sanla nde Alatala xa Silo taani ɲɛɛ yo ɲɛɛ Betɛli taan kɔmɛnna binni, kiraan sogeteden binni naxan Betɛli nun Siken tagi, Lebona taan yiifanna ma.”
20Na xanbi ra, e yi yamarini ito fi Bunyamin kaane ma, e naxa, “Ɛ sa ɛ luxun manpa bili nakɔne yi.
21Ɛ yi lu ɛ yɛɛ rakoɲinɲɛ, nayi, Silo sungutunne na mini, siga e bodondeni, ɛ mini manpa binle bun, ɛ keden kedenna birin yi Silo sungutunna nde tongo, ɛ yi e findi ɛ ɲaxanle ra, ɛ siga Bunyamin yamanani.
22Xa e fafane hanma e ngaxakedenne fa e mawuga nxu fɛma, nxu a falɛ e xa, nxu naxa, ‘Ɛ kininkinin e ma, bayo nxu mi ɲaxalan fenxi e xa yɛngɛni. Ɛ tan xa mi e soxi e yii. Nayi, ɛ mi findixi fe kalane ra.’ ”
23Bunyamin kaane yi na kawandi xuiin suxu, e yi ɲaxalan wuyaxi sɔtɔ sungutunne yɛ naxanye yi sigama e bodondeni Silo yi. Na xanbi ra, e yi xɛtɛ e yamanani, e mɔn yi sa e taane ti, e dɔxɔ na.
24Na waxatini, Isirayila kaan bonne yi keli yamani, e xɛtɛ e bɔnsɔnne nun e xabilane yi, e sa dɔxɔ e bɔxɔne yi.
25Na waxatini, manga mi yi Isirayila yi, birin yi a kɛnɛn feen nan ligama.