Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jueces

Jueces 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mizpachöga Israelcuna llapanmi juraran Tayta Diospa jutincho Benjamín runacunawanga warmi wamrancunata mana majachananpaj.
2Chaypita Bet-elchömi ichanga goyarpoj pacha chacänancama Tayta Diospa ñaupancho llaquicur wagashpan
3niran: «¡Israelcunapa Tayta Diosnin! ¿Imataj päsaycamasha? Cananga Israelcunacho pishiraycannachaj juc trïbu.»
4Warannenga tutallana jatariran. Nircur juc altarta ruraran. Altarchöna Tayta Diospaj rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyucunatapis rupachiran.
5Chaychömi tapunacuran: «Caycho caycajcuna ¿mayganchïtaj mana cashcanchïchu Mizpacho?» nir. Paycunaga Tayta Diospa jutincho juraran «Mizpaman mana shamoj cajtaga wañuchishun» nir.
6Israel runacunaga fiyupa llaquisha carcaycaran Benjamín runacuna wañushanpita. Chaymi nircaycaran: «Canan junajmi Israelpita juc trïbu illgashana.
7¿Imatataj rurashun cananga cawaycar quëdaj Benjamín trïbupaj warmita tarinapäga? Noganchëga Tayta Diospa jutinchömi jurashcanchi warmi wamranchïcunawan paycunata mana majachanapaj.
8¿Caycho caycanchu maygallanpis Israelcuna Mizpacho Tayta Diospa ñaupanman mana shuntacaj?» Chayno tapunacurmi yarpäriran Galaadcho caycaj Jabes marcapita mayganpis mana shamushanta.
9Listata gayaptin chay partipitaga pipis mana cuntistaranchu.
10Israelcunaga parlacarcärir chay partiman cacharan mas pillyay yachaj chunca ishcay waranga (12,000) suldärucunata, sabliwan llapan runata, wamrata, runa yatasha warmicunata wañuchinanpaj.
12Chaura Jabescho tiyaj jipashcunaga caran chuscu pachacmi (400) runa yatäni. Chay jipashcunatami apamuran Canaancho caycaj Silo marcaman.
13Jipashcunata chayaycachimuptin llapan parlacarcärir Rimón gagacho caycaj Benjamín runacunata willachiran «allina goyäshun» nir.
14Chaura Benjamín runacunaga cutimuran. Israelcunana warminpaj entregaycuran Jabespita apamushan jipashcunata. Ichanga llapanpaj mana ayparanchu.
15Israelcunaga fiyupa llaquicuran Benjamín trïbupaj. Tayta Diosmi paycuna ushacänanpaj camacächiran.
16Chaymi Israel mandajcunaga niran: «¿Imanöpataj canan tarishun warmita waquin caj Benjamín runacunapäga? Paycuna castaga ushajpämi warmicunapis wañusha.
17Benjamín runacunaga Israel castacho simrimi miraycanman mana illgänanpaj. Chaynöpami juc trïbu mana pishirangachu Israelchöga.
18Noganchëga warmi wamranchïcunata manami entregashunchu. Israel cajcunaga llapanchïmi Tayta Diospa jutincho jurar parlacushcanchi Benjamincunataga warmi wamranchïwan mana majachananchïpaj. ‹Aunishanchïta mana cumlerga juchayoj cashun› nishcanchïmi.
19Imano captinpis cada watami SiluchoTayta Diosta rispitashpan fistata ruran. Chayga caycan Bet-elpa norte caj wajtanchönami Bet-elpita Shequemman näni aywajman inti yagamunan cajcho, Lebonapa sur caj wajtanchöna.»

20Chaymi Israel mandajcunaga Benjamín castacunata willachir niran: «Ayway Siluman. Übas chacracunaman pacacaycäriy.
21Ricaj ricajlla shuyarpanqui. Silupita jipashcuna röpanpa gachwaraycar shamuptenga cada-ünuyqui jucta-cama apacunqui warmiquipaj.
22Maman-taytan, turincuna nogacunaman quijacamuptin nishaj: ‹Nogacuna-raycu paycunata perdunaycuy ari. Jabes marcacho pillyashpä nogacunaga warmita manami llapanpäga tarishcäcunachu. Gamcunaga manami quiquiquichu wamrayquicunata entregashcanqui. Jurashayquipitapis manami juchayojchu canqui.› »
23Chayno niptin Benjamín trïbu runacunapis auniran. Chaura cada ünun juc warmita-cama gachwarcaycajta apacuran. Chacrancunamanna cuticuran. Juchusha caycaj siudänincunatapis yapay allcharan.
24Waquin caj Israelcunapis cuticuran cada ünun marcanman-cama, trïbun caycashanman cada famillya shuyni-cama.
25Chay wichan Israelcunapaga manarämi raynin caranrächu. Israelcunaga quiquincuna yarpashallantami imatapis ruraj.