Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zeruya nɛ́ Yoabu dↄ̃ kɛ̀ kí pↄↄ kpɛ́ kú Abusalomua,
2ben à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Tɛkoa, aↄ̃ nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃de ke sɛ̀ wà sùo. Ben à bènɛ: Ǹ kɛ lándↄ̃ nɛ́ɛ sósobi kɛɛ bà. Ǹ gyaanↄ pↄ́kãsãanↄ da. Ǹton nↄ́si kɛmmaro. Ǹ kɛ lán nↄgbɛ̃ kɛ̀ à gbɛ̃ gà, èe à ↄ́ↄ dↄↄ à gì kɛ̀ bà.
3Ǹ gá kí kiia lɛ, ǹ yã kɛ̀ onɛ. Ben Yoabu yã kàka nↄgbɛ̃ pìnɛ.
4Kɛ̀ Tɛkoa nↄgbɛ̃ pì gàa à kí lè, à kùɛnɛ à mì pɛ̀ɛnɛ à bè: Kí, ǹ ma mì sí!
5Ben kí pì à là à bè: Bↄ́n ń yezi? À wèàla à bè: Gyaanↄↄn ma ũ, ma zã gà.
6Mamↄma n zↄ̀bleri, má nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. Kɛ̀ aↄ̃ↄe swèe kɛɛ ń kↄ̃ tɛ̃ɛ bura, gbɛ̃kee kuu à ń yokↄ̃aro. Ben gbɛ̃ doo a gbɛ̃ndoo lɛ̀ à dɛ̀.
7Ben ma bɛdeenↄ fɛ̀ɛ ń píngi, aↄ̃ↄ bè mamↄma n zↄ̀blerinɛ mà ma nɛ́ kɛ̀ à a gbɛ̃ndoo dɛ̀ pì kpáḿma wà dɛ, kɛ̀ à a gbɛ̃ndoo dɛ̀ yãnzi. Aↄ̃ↄ yezi wà yàka tɛ́mio kɛ̀ gↄ̃̀mɛ túbibleri ũu pì tɛ́ dɛmɛ, lɛ ma zã tóngↄ̃ tↄ́ ke borii vĩ anduna guu dↄro yãnzi.
8Ben kí bè nↄgbɛ̃ pìnɛ: Ǹ tá bɛ, mɛ́ yã diɛ n yã pì musu.
9Ben Tɛkoa nↄgbɛ̃ pì bè: Ma dii kí, taari pì wí ma musu kↄ̃n ma de bɛdeenↄ, mpi ǹgↄ̃ kuu taari sai kↄ̃n n kíkɛɛo.
10Ben kí bè: Tó gbɛ̃ke lɛ́ pà yã pìa, ǹ mↄ́o ma kiia kɛ̀, eé n lɛ́ wɛtɛo dↄro.
11Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Kí, ǹ lɛ́ gbɛ̃ kↄ̃n Dii n Luda tↄ́o, lɛ gɛ̃ɛbori tón ma nɛ́ doo kɛ̀ gↄ̃̀ laata kpáro yãnzi. Ben kí pì bè: Kↄ̃n Diio n nɛ́ pì mìkã ke é lɛ́ɛ tↄↄtɛro.
12Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Ma dii kí, mamↄma n zↄ̀bleri ǹ ma gba zɛ́ mà ɛara mà yã onnɛ. À wèàla à bè: Ǹ o!
13Ben à bènɛ: À kɛ̀ dia nɛ́ɛ Luda gbɛ̃nↄ kpákpaa kↄ̃n à zaaao? Yã kɛ̀ ń òmɛɛ bé à n da yãn, zaakɛ nɛ́ɛ gbɛ̃ kɛ̀ n pɛa gbɛsɛ n suoro.
14Wa píngi wé ga, wégↄ̃ dɛ lán í kɛ̀ kwɛ̀ɛ tↄↄtɛ gbɛ̃kee e e à sɛ̀ɛ dↄroo bà. Luda è gbɛ̃ kɛ̀ wà pɛ̀a wɛ̃̀ndi bↄro, è zɛ́ wɛtɛ adee ɛara à suawamɛ.
15Ma mↄ yã pì o ma dii kínɛmɛ, zaakɛ gbɛ̃nↄↄ tò vĩa ma kũ. Ben mamↄma n zↄ̀bleri ma bè mɛ́ yã pì gbãnnɛ. Wègↄ̃ dↄ̃ro ke nɛ́ ma wɛ́ɛkɛna sí
16ǹ ma bↄ gbɛ̃ kɛ̀ yezi à mapi kↄ̃n ma nɛ́o tↄↄtɛ kɛ̀ Ludaa tòwe sí wa ↄzĩ.
17Ma dii kí, mamↄma n zↄ̀bleri ma bè n yã é tó ma làakari kpáɛ, zaakɛ ń dɛ lán Luda malaika bàmɛ, nɛɛ̀ swã kpá yã maa kↄ̃n a zaaaozi píngimɛ. Dii n Luda gↄ̃ kúnyo.
18Ben kí bènɛ: Ǹton gí yã kɛ̀ mɛ́ɛ n laa oziro. Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Ǹ o ma dii kí!

19Ben kí à là à bè: Yoabu lɛ́ kú yã pì guuↄ́? Nↄgbɛ̃ pì wèàla à bè: Ma dii kí, kↄ̃n n kuunao yã kɛ̀ ń ò pì gagana vĩro. Ee, n zↄ̀bleri Yoabu bé à yã pì kàkamɛ píngi.
20N zↄ̀bleri Yoabu kɛ̀ lɛ, lɛ à e à yã kɛ̀ logona tiaa kɛ̀ kɛkɛ yãnzimɛ. Ma dii, ń ↄ̃ndↄ̃ lán Luda malaika bàmɛ, ń yã kɛ̀ kɛ̀ anduna guu dↄ̃ píngi.
21Ben kí gàa à bè Yoabunɛ: Tↄ̀, mɛ́ yã pì kɛ sa. Ǹ gá ǹ gↄ̃kparɛ Abusalomu gbɛsɛ ǹ suo.
22Ben Yoabu kùɛ kínɛ à mì pɛ̀ɛnɛ, à à sáabu kpà à bè: Ma dii kí, mamↄma n zↄ̀bleri, má dↄ̃̀ gbã̀a sa kɛ̀ ma yã kànnɛ, zaakɛ n ma yã mà.
23Ben Yoabu fɛ̀ɛ à gàa à Abusalomu gbɛ̀sɛ zaa Gesuru à sùo Yerusalɛmu.
24Ben kí bè: Ǹ onɛ à gá vɛ̃ɛ a zĩnda bɛ, wa wɛ́ɛ é kɛ siigↄ̃ro. Ben Abusalomu gàa à vɛ̃̀ɛ a bɛ, aↄ̃ↄe wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ kↄ̃n kíoro.
25Gↄ̃ maa kee kú Isarailinↄ tɛ́ lán Abusalomu bàro. Wègↄ̃ à maakɛ yã oo maamaa. Sɛna zaa à kɛ̀sɛa ai à gàa pɛ́ à mìdangura see kee kúaro.
26Ègↄ̃ a mì boo wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀omɛ. È kɛa tìisi. Tó à bò, è yↄ̃ kilooa, à tìisi ègↄ̃ dɛ kiloo plaala.
27À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gↄ̃ↄn aagↄ̃ kↄ̃n nɛ́nↄgbɛ̃o mɛ̀n do. Nɛ́nↄgbɛ̃ pì tↄ́n Tama. Nↄ maaamɛ.
28Abusalomu kú Yerusalɛmu ai wɛ̃̀ plaa wɛ́ɛsina kílɛ sai.
29Ben à Yoabu sìsi à gáare kí kiia, mↄde Yoabu e we à mↄ̀ à kiiaro. Ben à ɛ̀ara à à sìsi dↄ, èe we à mↄ̀ro.
30Ben à bè a zĩkɛrinↄnɛ: À Yoabu buraa kɛ̀ kú ma pↄ́ saɛ gwa, à nagãa mà. À gá à tɛ́ sↄ̃a. Ben Abusalomu zĩkɛrinↄ gàa wà tɛ́ sↄ̃̀ Yoabu buraa pìa.
31Ben Yoabu fɛ̀ɛ à gàa Abusalomu bɛ, à à là à bè: Bↄ́yãnzi n zĩkɛrinↄ tɛ́ sↄ̃̀ ma buraaazi?
32Ben Abusalomu wèàla à bè: Ǹ gwa, ma gbɛ̃ zĩ̀mma ma bè ǹ mↄ́ mà n zĩ kía, lɛ ǹ à la bↄ́ bé à tò à ma gbɛ̀sɛ zaa Gesuru à sùmaozi? Ma kuuna gwee sã̀ↄmɛ dɛ gura kɛ̀la! Má yezi mà kↄ̃ e kↄ̃n kío tia. Tó má taari ke vĩ, ɛ̃ndɛ̃ à ma dɛ.
33Ben Yoabu gàa à yã pì ò kínɛ. Ben kí Abusalomu sìsi. Kɛ̀ à mↄ̀, à kùɛnɛ à dàɛ a puua. Ben kí lɛ́ pɛ̀a.