Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda ɛ̀ara à Isaraili kɛ̀ à ń sɛ́nↄ kàkↄ̃a gↄ̃ↄn bↄrↄ baaakuri.
2Ben à fɛ̀ɛ à dàńyo zɛ́n, aↄ̃ gàa Baala kɛ̀ kú Yuda bùsun, lɛ aↄ̃ Luda àkpati sɛ́ wà suo. Dii Zĩ̀kpɛde ègↄ̃ vɛ̃ɛna kpatan àkpati pì malaika dɛ̀bɛdeenↄ dagura, bee yãnzin wè be à tↄ́ kúazi.
3Aↄ̃ àkpati pì dà zùgoro dufu guu Abinadabu bɛ sĩ̀sĩ musu, ben aↄ̃ dào zɛ́n. Abinadabu nɛ́nↄ Uza kↄ̃n Ahioo bé aↄ̃ↄe dↄↄ zùgoro pìzi,
4Luda àkpati kún. Ahio bé à tɛ́ aɛ,
5ben Dauda kↄ̃n Isarailinↄↄ e ↄ̃ wãa ń píngi Dii aɛ ń gbãa zaka lɛ́n kↄ̃n lɛ̀sinao. Wèe mↄrↄ lɛɛ kↄ̃n kúuo kↄ̃n sɛ̃gɛ̃sɛ̃gɛ̃o kↄ̃n fagao kↄ̃n sɛ̃̀gɛ̃o.
6Kɛ̀ aↄ̃ kà Nakↄ̃ ésegbɛ̃kiia, zùnↄ gɛ̃̀n sì, ben Uza ↄ bↄ̀ à nà Luda àkpatia.
7Ben Dii pↄ fɛ̃̀zi, à à lɛ̀ a dɛ̀ àkpati saɛ gwe dà kɛ̀ à kɛ̀ yãnzi.
8Dauda nↄ̀sɛ yàka, kɛ̀ Dii pↄ fɛ̃̀ Uzazi yãnzi, ben wè guu pì sísi Pↄfɛ̃'uzazi ai kↄ̃n a gbã̀ao.
9Zĩ beeea vĩa Dauda kũ̀ Dii yã musu à bè: Dian mɛ́ kɛ nà mà Dii àkpati sɛ́ mà táo?
10Ben èe we à táo a wɛ́tɛ guu dↄro, à lìɛ à tào Gata gbɛ̃ Ɔbɛdi Ɛdↄmu bɛ.
11Dii àkpati kú à bɛ ai mↄ aagↄ̃, ben Dii aubarika dàn kↄ̃n à bɛdeenↄ ń píngi.
12Wà bè kí Daudanɛ: Dii aubarika dà Ɔbɛdi Ɛdↄmu bɛdeenↄn kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi a àkpati yãnzi. Ben Dauda gàa gwe, à Luda àkpati sɛ̀ èe suuo a wɛ́tɛ guu kↄ̃n pↄnnaao.
13Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ Dii àkpati sɛnanↄ gbá sɛ̀ gɛ̃̀n swɛɛdo, ben Dauda saa ò kↄ̃n zùswareeo kↄ̃n zùnɛ bↄ̀rↄ mɛ̀kpanao.
14Dauda sa'o'uta dana, èe ↄ̃ wãa Dii aɛ a gbãa zaka lɛ́n.
15Àpi kↄ̃n Isarailinↄ píngi e suu kↄ̃n Dii àkpatio, aↄ̃ↄe pↄnna wii lɛɛ, aↄ̃ↄe kuru pɛɛ.
16Kɛ̀ Dii àkpati e gɛ̃ɛ Dauda wɛ́tɛ guu, ben Solu nɛ́ Mikala e tↄↄtɛ gwaa windo guu. Kɛ̀ à è kí Dauda e vĩvĩi èe ↄ̃ wãa Dii aɛ, à kya kàn a swɛ̃̀ guu.
17Kɛ̀ wà sù kↄ̃n Dii àkpatio, wà dìɛ a gbɛ̀n bisakutaa kɛ̀ Dauda dↄ̀nɛ guu. Ben à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Dii aɛ kↄ̃n kɛnnakↄ̃o sa'opↄo.
18Kɛ̀ à saa ò à yã̀a, à sa maaa ò gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n Dii Zĩ̀kpɛde tↄ́o.

19Ben à burɛdi kpàatɛtɛ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana gweenↄnɛ kↄ̃̀ↄ doodo gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ ń píngi kↄ̃n damina kàrao mɛ̀n doodo kↄ̃n geepi kàrao mɛ̀n doodo.
20Kɛ̀ Dauda e suu bɛ lɛ à sa maaa o a bɛdeenↄnɛ, ben Solu nɛ́ Mikala bↄ̀ à gàa à dààlɛ à bè: Mmↄn Isarailinↄ kína, gbɛ̃ bɛ̀ɛde yãn ń kɛ̀ gwe gbã̀aↄ́? N n zĩnda mɛ̀ ↄ̀dↄa n ìba nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄnɛ, lán wísaidee è a zĩnda mɛ̀ ↄdↄańnɛ nà.
21Ben Dauda bè Mikalanɛ: Diin ma ↄ̃ wã̀nɛ. Dii bé à ma sɛ n de kↄ̃n a bɛdeenↄ gɛ̃ɛ ũ, à ma kɛ a gbɛ̃ Isarailinↄ dↄn'aɛdee ũ.
22Mɛ́ gbɛ̃ futa yã kɛ dɛ beeela, mɛ́ ma zĩnda kɛ̃sã n ena guu, mↄde nↄgbɛ̃ zĩkɛri kɛ̀ ń tɛ́ḿma pìnↄ bé aↄ̃é ma bɛ̀ɛ kɛ.
23Solu nɛ́ Mikala sↄ̃ↄ e nɛ́ iro ai à gàa à gà o.