Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Dauda nɛ́ Abusalomu dãre maaa vĩ, à tↄ́n Tama, ben Dauda nɛ́ Aminↄ yezi.
2Yã pì e ĩa daa Aminↄ pìa ai à kà gyãkɛna a dãre Tama pì yãnzi, zaakɛ à gↄ̃gbɛ̃ dↄ̃ro, eé fↄ̃ à yãke kɛnɛro.
3Aminↄ gbɛ̃nna ke vĩ, à tↄ́n Yonadabu, Dauda vĩ̀i Simɛa nɛ́mɛ. Yonadabu ↄ̃ndↄ̃ gbãa,
4ben à Aminↄ là à bè: À kɛ̀ dia n kínɛ'ina n mɛ̀ ègↄ̃ busana lán guu e dↄↄ nà lɛɛ? Nɛ́ omɛroo? Ben Aminↄ wèàla à bè: Má ye ma dãaro Abusalomu dãre Tamazimɛ.
5Ben Yonadabu bènɛ: Ǹ gá ǹ daɛ n gádoa lán gyãreen n ũu bà. Tó n de mↄ̀ n gwa, ǹ onɛ ń yezi n dãre Tama mↄ́ à pↄ́blee kpámma. À mↄ́ à kɛkɛ n wáa lɛ n wɛ́ɛ gↄ̃ ee, gbasa à nannɛ n ↄzĩ.
6Ben Aminↄ dàɛ lán gyãree bà. Kɛ̀ kí mↄ̀ à gwa, ben à bènɛ: Ǹ tó ma dãre Tama mↄ́ à kàra kɛmɛ ma wáa, à kpáma kↄ̃n a ↄↄo.
7Ben Dauda gbɛ̃ zĩ̀ Tamaa a bɛ à bè: Ǹ gá n vĩ̀i Aminↄ kpɛ́n ǹ pↄ́blee kɛnɛ.
8Kɛ̀ Tama gɛ̃̀ à kpɛ́n, à à lè daɛna, ben à wísiti yà à kàra kàsao à wáa.
9Ben à taa sɛ̀ à kàra pì kànnɛ. Aminↄ gì sózi à bè: Ǹ pɛ́ gbɛ̃nↄa aↄ̃ bↄɛ ń píngi. Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kúonↄ bↄ̀ɛ ń píngi,
10ben à bè Tamanɛ: Ǹ mↄ́ kↄ̃n pↄ́blee pìo kpɛ́nɛ guu kɛ̀ ǹ kpáma. Ben Tama kàra kɛ̀ à kɛ̀ sɛ̀ à gɛ̃̀o a vĩ̀i Aminↄ pì kiia kpɛ́nɛ guu.
11Kɛ̀ à sↄ̃̀zi, èe mↄↄ kpáa à só, ben à a dãre pì kũ̀ à bè: Ǹ tó mà daɛnyo.
12Ben à bè a vĩ̀i pìnɛ: Auo! Ǹton gbãa mↄ́mɛro. Zaakɛ wa Isarailinↄ weè yã beee taka kɛro. Ǹton yã dↄ̀rↄsai beee taka kɛmɛro.
13Mɛ́ gɛ̃ mámɛ kↄ̃n wíyã beeeo? Mmↄn sↄ̃, Isarailinↄ é n diɛ gbɛ̃ pãa ũ. Ǹ sùu kɛ! Ǹ yã o kínɛ, eé gí ma kpámmaziro.
14Èe we à à yã màro. À gbãa mↄ̀nɛ, ben à kùsia à dàɛo.
15Ben Aminↄ zàn pãsĩpãsĩ. Zangu kɛ̀ à sɛ̀ kↄ̃n Tama pìo dɛ yenzi kɛ̀ à vĩo yãala. Ben à bènɛ: Ǹ fɛɛ ǹ bↄ.
16Ben nↄgbɛ̃ pì bè a vĩ̀i pìnɛ: Auo! N pɛnama taari bíta dɛ pↄ́ kɛ̀ ń kɛ̀mɛɛla. Baa kↄ̃n beeeo èe we à à yã màro.
17Ben Aminↄ a zĩkɛri gↄ̃kparɛ sìsi à bè: Ǹ pɛ́ nↄgbɛ̃ kɛ̀a à bↄmɛ ma kpɛ́n, ǹ gbà tata ǹ à mↄ̀nɛ ká.
18Ben à zĩkɛri pì à sɛ̀ à bↄ̀o bàazi, à gbà tàta à à mↄ̀nɛ kà. Nↄgbɛ̃ pì uta gbã̀a dana, zaakɛ uta beee takan kí nɛ́nↄkparɛ lɛziinↄ ègↄ̃ dana.

19Ben Tama túbu gbɛ̃̀ a mìa, à a uta gbã̀a kɛ̀ à dana pì gà à kɛ̃̀ à ↄ dì a musu, èe ↄ́ↄ dↄↄ èe taa.
20À dãgↄ̃ dadↄ̃nkↄ̃de Abusalomu bènɛ: N dãgↄ̃ Aminↄ dàɛnyon yↄ́? Ǹton o gbɛ̃ke maro, zaakɛ n dãgↄ̃mɛ. Ǹtongↄ̃ yã pì kũna n swɛ̃̀ guuro. Ben Tama vɛ̃̀ɛ a dãgↄ̃ Abusalomu bɛ nↄ̀sɛo yakana.
21Kɛ̀ kí Dauda yã pì mà, à pↄ fɛ̃̀ maamaa.
22Abusalomu e yãke o Aminↄnɛro, yã zaaa ke à maaa. À zàn, kɛ̀ à kùsi a dãre Tamaa yãnzi.
23Wɛ̃̀ plaa gbɛra Abusalomu kú Baali Azo, Ɛflaimu bùsu lɛ́n kↄ̃n a sãkãkɛ̃ɛrinↄ, ben à kína nɛ́nↄ sìsi pↄnna pↄ́bleea ń píngi.
24Ben à gàa à kí lè à bè: Kí, wèe mamↄma n zↄ̀bleri sãanↄ kã kɛ̃ɛɛ. Mpi kↄ̃n n ìbanↄ é tɛ́maziroo?
25Ben kí wè a nɛ́ pìla à bè: Auo! Wé fↄ̃ wà gá wa píngiro. Wé kɛnnɛ asoo ũ. À nàkↄ̃rɛa, mↄde èe gáro, ben à sa maaa ònɛ.
26Ben Abusalomu bè: Tó nɛ́ gáro, ǹ tó ma vĩ̀i Aminↄ gáwao. Kí à là à bè: Bↄ́yãnzi ń yezi à gányozi?
27Abusalomu nàkↄ̃rɛa, ben kí tò Aminↄ gàao kↄ̃n a nɛ́ kpaaanↄ ń píngi.
28Abusalomu yã dìɛ a gbɛ̃nↄnɛ à bè: À swã kpá! Tó í Aminↄ kũ̀, tó má òare à à zↄ̃, à à dɛ. Àton tó vĩa a kũro. Mámbe ma a dan! À zɛ gbãa à gↄ̃gbɛ̃kɛɛ kɛ.
29Abusalomu gbɛ̃nↄ kɛ̀ lán à dìɛńnɛ nà aↄ̃ à dɛ̀, ben kína nɛ́ kpaaanↄ fɛ̀ɛ wà dì ń bãagãsↄ̃nↄ kpɛɛ aↄ̃ bàa lɛ̀.
30Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ zɛ́n, Dauda à baaru mà wà bè: Abusalomu kí nɛ́nↄ dɛ̀dɛ ń píngi, aↄ̃ gbɛ̃kee e gↄ̃ro.
31Dauda fɛ̀ɛ à a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀, ben à dàɛ tↄↄtɛ. À ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ zɛzɛzinↄ ń pↄ́kãsãanↄ gà wà kɛ̃̀kɛ̃ se.
32Ben Dauda vĩ̀i Simɛa nɛ́ Yonadabu bè: Baa, ǹtongↄ̃ daa wà n nɛ́ gↄ̃kparɛnↄ dɛ̀dɛ píngiro, Aminↄ ado bé à gà. Wà yã pì dↄ̃̀ Abusalomu wɛ́ɛa zaa gurↄↄ kɛ̀ Aminↄ kùsi a dãre Tamaamɛ.
33Ma dii kí, ǹtongↄ̃ yã pì kũna n nↄ̀sɛ guuro. N nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄↄ e gaga píngiro, séde Aminↄ ado.
34Abusalomu sↄ̃ bàa lɛ̀. Kɛ̀ gↄ̃kparɛ gudãkpari wɛ́ɛ zù, à è wà tɛ́ Oronaimu zɛ́n sĩ̀sĩgɛɛzi paripari. À gàa à bè kínɛ: Ma gbɛ̃nↄ è tɛ́ sĩ̀sĩgɛɛzi Oronaimu kpa.
35Ben Yonadabu bè kínɛ: Ń èↄ́? N nɛ́nↄ bé aↄ̃ↄe suu gwe lán má ònnɛ nà.
36Kɛ̀ à yã pì ò à yã̀a, ben kína nɛ́ pìnↄ kà gↄ̃ↄ, aↄ̃ↄe sósobi ↄ́ↄ dↄↄ. Kí kↄ̃n a ìbanↄ ↄ́ↄ dↄ̀ ń píngi maamaa dↄ.

37Abusalomu bàa lɛ̀ à tà Amiudu nɛ́ Talamai, Gesuu kína kiia. Kí Dauda sↄ̃ ègↄ̃ a nɛ́ ga ↄ́ↄ dↄↄ gurↄ píngi.
38Kɛ̀ Abusalomu bàa lɛ̀ à tà Gesuu, à kú gwe ai wɛ̃̀ aagↄ̃.
39Kɛ̀ kí Dauda nↄ̀sɛ kpàɛ Aminↄ ga yã musu, ben èe Abusalomu bɛgɛ kɛɛ sa.