Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Abusalomu sↄ̃goro è a zĩndanɛ kↄ̃n sↄ̃nↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃nↄ gↄ̃ↄn baplaa akuri kɛ̀ aↄ̃égↄ̃ bàa lɛɛ à aɛnↄ.
2È fɛɛ kↄngↄ idɛ'idɛ àgↄ̃ zɛna bĩilɛ saɛ. Tó gbɛ̃ yã vĩ kↄ̃n a gbɛ̃daaao èe gaao kí kiia à kɛkɛnɛ, Abusalomu è adee sísi à benɛ: Wɛ́tɛ kpareen n bↄn? Tó à wèàla à bè: Mamↄma n zↄ̀bleri ma bↄ Isaraili borii kɛ̀ guumɛ,
3ben Abusalomu è benɛ: N yã nnamɛ, bensↄ̃ à zɛ́ vĩ, mↄde kí gbɛ̃kee kuu à swã kpá n yãziro.
4Abusalomu è ɛara à be: Tó wà ma kɛ yãkpaɛkɛri ũ wa bùsun, gbɛ̃ kɛ̀ yã vĩ ke gbɛ̃ kɛ̀ èe gbɛ̃ gbekaa yãkpaɛkɛkiia ń píngi eégae mↄ́ ma kiia, mɛ́gae à yã kɛkɛnɛ a zɛ́a.
5Tó gbɛ̃ mↄ̀ à kùɛ à aɛ, è ↄ bↄ à adee kũ à lɛ́ pɛ́amɛ.
6Lɛn ègↄ̃ kɛɛ lɛ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄ́ yãkpaɛ kɛ kí kiianↄnɛ ń píngi, ben aↄ̃ swɛ̃̀ tà à kpa.
7Wɛ̃̀ siigↄ̃ↄ gbɛra à bè kínɛ: Ǹ ma gba zɛ́ mà gá lù kɛ̀ má sɛ̀ Diinɛ saa o zaa Ɛblↄnu.
8Mamↄma n zↄ̀bleri ma lù pì sɛ̀nɛ gurↄↄ kɛ̀ má kú Gesuru, Siria bùsun ma bè: Tó Dii tò ma su Yerusalɛmu, mɛ́ saa oa Ɛblↄnumɛ.
9Kí bènɛ: Ǹ gá ǹ su aafia! Ben à fɛ̀ɛ à gàa Ɛblↄnu.
10À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Isaraili boriinↄ kiia píngi à bè: Tó a kuru'ↄ mà dↄ, à be Abusalomu bé à kí blè Ɛblↄnu.
11Gurↄↄ kɛ̀ èe fɛɛɛ Yerusalɛmu à gbɛ̃nↄ sìsi gↄ̃ↄn wàa do aↄ̃ gá zɛare, ben aↄ̃ gàa kↄ̃n nↄ̀sɛo do, aↄ̃ yã pì asii dↄ̃ro.
12Gurↄↄ kɛ̀ èe saa oo, à Gilo gbɛ̃ Aitofɛli, Dauda lɛ́dammari sìsi zaa à bɛ wɛ́tɛn, ben lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Daudazi e kaara. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n Abusalomuonↄ pari kũ̀ wèe kaara.
13Baarukpari mↄ̀ à bè Daudanɛ: Isarailinↄ swɛ̃̀ tà Abusalomu kpa.
14Ben Dauda bè a ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kúao Yerusalɛmunↄnɛ: À fɛɛ wà bàa lɛ́. Tó wée kɛ lɛro, wé piti Abusalomunlo. Wà kɛ kpakpaa. Tó wée kɛ kpakpaaro, eé wa le kɛ̀, eé wa ásaru kɛ, eé wɛ́tɛdeenↄ dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaaomɛ.
15Kí ìbanↄ bènɛ: Wa dii kí, yã kɛ̀ n zɛo píngi, wamↄwa n zↄ̀blerinↄ wá yãanamɛ.
16Ben kí dà zɛ́n. À bɛdeenↄ bↄ̀ wà tɛ̀zi ń píngi, mↄde à a nↄ yìgisai mɛ̀n kurinↄ tò gwe aↄ̃gↄ̃ bɛɛ gwaa.
17Kí dà zɛ́n lɛ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ. Kɛ̀ aↄ̃ kà wɛ́tɛ kpɛɛ, à lìɛ à zɛ̀.
18Ben à ìbanↄ píngi kↄ̃n a dogarinↄ kↄ̃n Gatadeenↄ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́zi zaa Gatanↄ gɛ̃̀tɛ ń píngi.

19Ben kí bè Gata gbɛ̃ Itainɛ: Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ gaawaozi? Ǹ ɛara ǹ tá ǹgↄ̃ kú kↄ̃n kí dufuo, zaakɛ gbɛ̃ zĩ̀tↄn n ũ, n bↄ n bùsummɛ.
20N suna e gurↄplaa kɛro, ben ń yezi ǹgↄ̃ likↄ̃aa zↄ̃ↄwaoↄ́? Má dↄ̃ guu kɛ̀ mɛ́ɛ gaanlo. Ǹ n gbɛ̃nↄ kakↄ̃a ǹ táńyo. Dii gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛ yão kɛnnɛ.
21Ben Itai wèàla à bè: Ma dii kí, kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao, guu kɛ̀ ń kún píngi, mamↄma n zↄ̀bleri mɛ́gↄ̃ kú gwemɛ, gaan yoo kesↄ̃ wɛ̃̀ndi yoo.
22Ben Dauda bènɛ: Ǹ dↄmɛ aɛ wà gá! Ben Gata gbɛ̃ Itai ɛ̀ara à dà zɛ́n kↄ̃n a gbɛ̃nↄ kↄ̃n a danɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń píngi.
23Kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛ zɛ́la ń píngi, ben bùsudeenↄ wiii sìn. Kɛ̀ kí bikũ̀ Kidironua, ben aↄ̃ píngi aↄ̃ gbáa zɛ́ sɛ̀.
24Zadↄki kú gwe dↄ kↄ̃n Levinↄ ń píngi. Aↄ̃ Luda bà kuunańyo àkpati sɛna. Aↄ̃ↄ àkpati pì dìɛ Abiata saɛ ai gbɛ̃nↄ bↄ̀ɛ wɛ́tɛn wà yã̀a ń píngi.
25Ben kí bè Zadↄkinɛ: Ǹ Luda àkpati sɛ́ ǹ gɛ̃o wɛ́tɛ guu. Tó ma Dii ma pↄnnaa è, eé tó mà su mà wɛ́ɛ siàlɛ kↄ̃n à kúkiio.
26Tó à bè ma yã e káaguro sↄ̃, ma yãa. À kɛmɛ lán à kɛ̀nɛ maa nà.
27Ben kí ɛ̀ara à bè sa'ori Zadↄkinɛ: Wɛ́ɛgupu'erin n ũroo? Ǹ ɛara ǹ tá wɛ́tɛ guu aafia kↄ̃n n nɛ́ Aimazao kↄ̃n Abiata nɛ́ Yonatão. À tá kↄ̃n a nɛ́ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ.
28Mɛ́gↄ̃ zɛna swabikũkiia sɛ̃̀tɛ ai mà baaru ma a kiia.
29Ben Zadↄki kↄ̃n Abiatao Luda àkpati sɛ̀ wà tào Yerusalɛmu, ben aↄ̃ gↄ̃̀ gwe.
30Dauda e Kùkpɛ sĩ̀sĩ kũu èe ↄ́ↄ dↄↄ. À pↄ́ kù a mìa, à kyatee kpanaro. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ pↄ́ kù ń mìa ń píngi, aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ wèe gaao.
31Kɛ̀ wà bè Daudanɛ Aitofɛli kú gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n Abusalomuonↄ tɛ́, ben Dauda adua kɛ̀ à bè: Dii, ǹ tó à lɛ́damma gↄ̃ dɛ faasaiyã ũ.
32Kɛ̀ Dauda kà sĩ̀sĩ mìsↄ̃ntɛ̃a, guu kɛ̀ dↄnzikɛkii kún, Aki gbɛ̃ Usai mↄ̀ à dààlɛ, à uta kɛ̃na bensↄ̃ bùsu kú à mìa.
33Dauda bènɛ: Tó n gaamao, nɛ́gↄ̃ dɛmɛ asoo ũmɛ.
34Tó n ɛara n ta wɛ́tɛn, ben ń bè Abusalomunɛ à zↄ̀blerin n ũ sↄ̃, nɛ́ Aitofɛli lɛ́damma gboromɛmɛ. Ǹ benɛ à de zↄ̀blerin n ũ yã, mↄde tia n gↄ̃ à zↄ̀bleri ũmɛ sa.
35Sa'orinↄ Zadↄki kↄ̃n Abiatao gↄ̃ kúnyo gwe. Ǹ yã kɛ̀ ń mà kíbɛɛ tↄ̃kɛ̃ńnɛ píngi.
36Aↄ̃ nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄↄ kúnyo gwe, Zadↄki nɛ́ Aimaza kↄ̃n Abiata nɛ́ Yonatão. Tó n yãke mà, ǹ nɛ́ pìnↄ zĩ aↄ̃ mↄ́ wà omɛ.

37Ben Dauda gbɛ̃nna Usai pì tà, à kà Yerusalɛmu gurↄↄ kɛ̀ Abusalomu e gɛ̃ɛ.