Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑɑtosee nɩɩwɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑkɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ suu lǝyɑɣɑ nyǝntʋ. Nɑ ɩ́ pǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɔlʋmɑ, nɑ ɩ́ cɔɔ ɩcɑtɛ nɑ ɩ́ mɑkɩ kɑpusi.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ polɑ kɑwulɑɣɑ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ sǝŋ tǝnɑ. Mpi tɔ, pɑ kisinɑ lǝyɑɣɑ wontu suulɑɑ kɛ nɔnɔɣɔ ŋkɛɣɛ.
3Pɑɑ tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ tɑɑ kɛ́ wulɑʋ tɔm ntɩ tǝ tɑlɑɑ, Yutɑ nyǝ́mɑ lɑŋɑ wɑkǝlǝɣɩ kɛ́ tǝtɔɣɔtɔɣɔ. Nɑ pɑ́ hɔkǝɣɩ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wiiki nɑ pɑ pɑɣɑlɛ suuki lǝyɑɣɑ wontu, nɑ pɑ́ hǝntǝɣɩ tɔlʋmɑ tɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtɛɛ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑlʋnyǝmɑ nɑ yǝlɑɑ kɑtɑɑsɩ pɑ polɑɑ nɑ pɑ heeli Ɩsǝtɛɛ kɛ Mɑɑtosee lɑŋwɑkǝllɛ tɔm. Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ Ɩsǝtɛɛ kɛ sɔsɔm nɑ ɩ́ tilinɑ Mɑɑtosee kɛ wontu, sɩ ɩ́ wɔɣɔsɩ ɩ lǝyɑɣɑ nyǝntʋ. Ɩlɛnɑ Mɑɑtosee kisi.
5Tǝnɑɣɑ Ɩsǝtɛɛ yɑɑ kɑtɑŋɑ Hɑtɑkɩ wei wulɑʋ kɑ cɛlɑ-ɩ sɩ ɩ́ lɑkɩ-ɩ tǝmlɛ tɔ nɑ ɩ́ tili-ɩ sɩ: Polo ń pɔɔsɩ Mɑɑtosee sɩ pepe lɑpǝnɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑtɑkɩ polɑ Mɑɑtosee kiŋ kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ tǝnɑɣɑ ɩcɑtɛ pɑtǝmɑ tɑɑ.
7Ɩlɛnɑ Mɑtosee kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ mpi pǝ mɑɣɑnɑ-ɩ tɔ. Ɩ kɛɛsɑ-ɩ tɔtɔɣɔ liɣitee ɩsǝnɑ Hɑmɑŋ sɩɩ ɩ nɔɣɔ sɩ, ye ɩ lɩɩnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkʋlɛ ɩ kɑ́ tʋ wulɑʋ kpɑncoou tɑɑ tɔ.
8Ɩlɛnɑ Mɑɑtosee cɛlɛ-ɩ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋɣʋ tɔm nti pɑ kpɑɑlɑ Susi tɑɑ tɔ pǝ tɑkǝlɑɣɑ sɩ: Cɛlɑ Ɩsǝtɛɛ nɑ ń kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ. Sɩ polo wulɑʋ kiŋ nɑ ń wiinɑ-ɩ nɑ ń sǝlǝmɩ-ɩ suulu kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔm.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑtɑkɩ polɑɑ nɑ ɩ́ heeli Ɩsǝtɛɛ kɛ Mɑɑtosee tɔm ntɩ.
10Tǝnɑɣɑ Ɩsǝtɛɛ mǝŋnɑ Hɑtɑkɩ sɩ ɩ́ heeli Mɑɑtosee sɩ:
11Pǝ kpɑɣɑʋ wulɑʋ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ ɩ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔ, pɑ nyǝmɑ́ sɩ pɑɑ ɑpɑlʋ yɑɑ ɑlʋ sʋʋnɑ wulɑʋ tɑɣɑ tɔɔ nɑ pɑ́ tɑ yɑɑ-ɩ, sǝm kɛ́. Amɑ wei wulɑʋ kɑ́ hʋlɩ ɩ wʋlɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ yɑɑ-ɩ tɔ ɩ pɑɑsi kɛ́. Pǝyele mɑ kʋyɛɛŋ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɔlɔ wulɑʋ tɑ yɑɑtɑ-m ɩ cɔlɔ.
12Tǝnɑɣɑ Mɑɑtosee tilɑɑ sɩ pɑ́ heeli Ɩsǝtɛɛ sɩ: Tɑɑ hʋʋ sɩ nyɑ́ tike n kɑ́ fitinɑ sǝm sɩ n wɛ wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔ pǝ tɔɔ yoo.
14Amɑ ye ń kisɑ tɔm tǝnɛ tǝ pɑɑsǝnɑʋ, pɩɩ wɑɑsɩ Yutɑ nyǝ́mɑ. Ɩlɛ nyɑ́ nɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mǝ tǝnɑɣɑ ntɛ́. Hɑlɩ ntɑnyɩ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ n pǝsɑ wulɑʋ ɑlʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtɛɛ tilɑɑ sɩ pɑ heeli Mɑɑtosee sɩ:
16Polo ń koti Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Susi tɔ pɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ kɛ mɑ tɔɔ kɛ́ kʋyɛɛŋ tooso. Ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ ɩ́ tɑɑ nyɔɔ, pɑɑ ilim pɑɑ ɑhoo. Mɑ nɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑlʋnyǝmɑ tɑɑ hɔkɔ nɔɔsɩ kɛ mpʋ tɔtɔ. Pɑɑ nɑ kiiu wɛɛ tɔ, mɑɑ sʋʋ wulɑʋ tɔɔ, nɑ ye mɑɑ sɩ mɑ sɩ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑɑtosee tɛɛwɑ nɑ ɩ́ lɑ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsǝtɛɛ heelɑ-ɩ tɔ.