Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ hɛɛwɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ ɩ ɑlʋ Fɑsiti tɔm kɛ ɩ tɑɑ. Nɑ ɩsǝnɑ ɩ sɩɩwɑ sɩ ɩ lɑkɩ-ɩ tɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ́ mpʋ ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ, pɑ́ pɛɛkɩ-ŋ pɛɛlɑɑ mpɑ pɑ tɑ nyǝntɑ ɑpɑlɑɑ nɑ pɑ lʋm lɩɩwɑ tɔ.
3Mpʋ tɔ, kpɑ ɑkewenɑɑ kɛ kɑwulɑɣɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ koti pɛɛlɑɑ telɑɑ mpɑ pɑ tɑ nyǝntɑ ɑpɑlɑɑ tɔ. Alɑɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ pɑɑ koti pɛɛlɑɑ mpɛɣɛ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ yʋlʋ kɑtɑŋɑ Heke wei ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ-wɛ tɔ ɩ́ cɛlɛ-wɛɣɛ mpi mpi pɑɑ lɑkǝnɑ kɑcɔkɑ tɔ.
4Nɑ ye nyɑ́ luɣu ɩ́ sʋʋ pɑ tɑɑ wei, ɩlɛ n kpɑɣɑ-ɩ nɑ ń lɛɛtɩ Fɑsiti lonte tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm ntɩ tǝ mɑɣɑ wulɑʋ nɑ ɩ́ lɑ mpʋ.
5Yutɑ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Mɑɑtosee. Ɩ kɑ kɛ́ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tʋ, nɑ ɩ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Kisi nɑ Simeyi nɑ ɩ cɑɑ kɛlɛ Yɑyii.
6Ɩ nɑ Yutɑ wulɑʋ Yekoniyɑ nɑ lɛlɑɑ kɛ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ kɑ kuuwɑ nɑ ɩ́ ponɑ ɩ tɛ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑɑtosee cɑɑ neu nɑ ɩ́lɛ́ ɩ ɑlʋ pɑ sǝpɑ, nɑ pǝ́ yele sulɑʋ kɛ pɛɛlɔ. Pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Hɑtɑsɑ nɑ pɑ́ cuɣusɩ-ɩ sɩ Ɩsǝtɛɛ. Ɩ ɩsɛntɑɑ kɑ lɩɩwɑɣɑ pǝ fɛɩnɑ. Ɩlɛnɑ Mɑɑtosee kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔɔ-ɩ.
8Wɑɑtʋ wei pɑ kpɑɑlɑ wulɑʋ tɔm ntǝɣɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ koti pɛɛlɑɑ kɛ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ Ɩsǝtɛɛ tɔtɔ. Nɑ pɑ pɑɑsǝnlʋ yʋlʋ kɑtɑŋɑ Heke feŋiɣi pɑ tɔɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtɛɛ tɔm lɑpɑ ɑpɑlʋ ɩnǝɣɩ teu. Ɩlɛnɑ Ɩsǝtɛɛ kpɑɣɑ-ɩ nɑ nyʋɣʋ. Tǝnɑɣɑ ɩ hɑ-ɩ kpɑkpɑɑ kɛ kɑcɔkɑ wontu, nɑ ɩ́ hʋlɩ-ɩ wɑɑʋ kʋpɑŋkʋ kɛ ɑlɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ pɑɑsǝnlɑɑ ɑlʋ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
10Amɑ Ɩsǝtɛɛ tɑ yele nɑ pɑ́ nyɩ sɩ ɩ kɛ́ Yutɑ tʋ, teitei ɩsɩɩ Mɑɑtosee kɑ kisinɑ-ɩ tɔ.
11Mɑɑtosee pukɑɣɑ ɑlɑɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ kɛ́ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ Ɩsǝtɛɛ ɑlɑɑfǝyɑ, nɑ ɩsǝnɑ pɑ lɑkɩ-ɩ tɔ.
12Pɩɩ wɛɛ kɛ́ sɩ pɑɑ pɛɛlɔ wei ɩ́ lɑ kɑcɔkɑ kɛ pǝnɑɣɑ tǝcu ɩsɩɩ pɑɑ sɩɩʋ ɑlɑɑ tɔ. Nim mpi pɑ yɑɑ sɩ miili tɔɣɔ pɑ cɑɑlǝɣɩ sɑɣɑlʋɣʋ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtoso. Pǝ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ sɑɣɑlɩ lɛmpǝnɑɑ tɔtɔɣɔ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtoso lɛlʋ. Pɑ tɛŋ mpʋ tɔɣɔ pɛɛlɑɑ mpɛ pɑ puki wulɑʋ kiŋ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ.
13Ye pɛɛlɔ wei ɩ kʋlɑ tɛɛʋ, ɩ́ nɔkɑ mpi pɑ cɛlǝɣɩ-ɩ kɛ́ nɑ ɩ́ kpɛŋnɑ.
14Tɑɑnɑɣɑ tɑɑnɑɣɑ kɛ́ pɑ pukɑɣɑ nɑ kʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛ pɑ polo ɑlɑɑ tǝyɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ yʋlʋ kɑtɑŋɑ Sɑɑsǝkɑsɩ feŋiɣi-wɛ tɔ. Nɑ ye wulɑʋ tɑ nyɩɩlɩ wei nɑ ɩ́ yɑɑ ɩ hǝtɛ, ɩ́lɛ́ ɩɩ tɑsǝɣɩ tǝnɑɣɑ mǝlʋɣʋ.
15Kʋyɑŋku pǝ tɑlɑ Apihɑyili pɛɛlɔ Ɩsǝtɛɛ pote tɔ. Ɩsǝtɛɛ kɑ kɛ́ Mɑɑtosee neu wei ɩ kɑ tɔkɑɑ ɩsɩɩ ɩ kʋlʋlʋ tɔɣɔ. Ɩsǝtɛɛ tɑ pɛɛkɩ sɩ ɩ kpɑkǝɣɩ pʋlʋɣʋ yem. Amɑ Heke kɛɛsɑ-ɩ mpi mpi tɔ, pǝ tike kɛ ɩ kpɑɣɑɑ. Ɩsǝtɛɛ tɔm kɑ wɛ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ nɑɑkɑɣɑ-ɩ tɔɣɔ teu kɛ́.
16Wulɑʋ Aselusi kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ pɑ sʋʋnɑ Ɩsǝtɛɛ kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ, kɛ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Tepe tɔ ɩ tɑɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ luɣu sʋʋ Ɩsǝtɛɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩ ɑlɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ hʋlɩ Ɩsǝtɛɛ kɛ pɛɛlɛɛ nɑ suulu nɑ pǝ́ kǝlɩ pɛɛlɑɑ lɛmpɑ tǝnɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Aselusi kpɑ Ɩsǝtɛɛ kɛ wulɑʋ ɑlʋnyǝŋ kɛ Fɑsiti lonte tɑɑ, nɑ ɩ́ temɩ-ɩ kɑwulɑɣɑ ntenuɣu.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ lɑpɑ ɑcimɑ kɛ Ɩsǝtɛɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ yɑɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ. Ɩ cɛpɑ ɩ tɛtʋ yǝlɑɑ kɛ lɑmpuu, ɩ lɑpɑ-wɛɣɛ kʋcɔɔŋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ nɑ kɑwulɑɣɑ toŋ.

19Wɑɑtʋ wei pɑɑ kotɑ pɛɛlɑɑ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm tɔ, Mɑɑtosee kɑ wɛ wulɑʋ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ tǝnɑ.
20Amɑ Ɩsǝtɛɛ kɑ tɔkɑ nti Mɑɑtosee kɑ kisǝnɑ-ɩ tɔɣɔ. Ɩ tɑ yele nɑ pɑ́ nyǝmɩ-ɩ sɩ ɩ kɛ́ Yutɑ tʋ. Mpi tɔ, ɩ seeki Mɑɑtosee kɛ ɩsɩɩ ɩ kɑ wɛʋ ɩ tɛ tɔ.
21Wɑɑtʋ wei Mɑɑtosee kɑ wɛ wulɑʋ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ mpʋ tɔ. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ Pikitɑŋ nɑ Tɛlɛkɩ pɑ mʋ wulɑʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ pɑ́ cɑɑkɑɣɑ-ɩ niŋ tʋɣʋ.
22Mɑɑtosee nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑsɩ Ɩsǝtɛɛ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ heeli-tǝɣɩ wulɑʋ.
23Pɑ tǝŋɑ tɔm ntɩ tǝ nɔɔhɛɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ-tǝɣɩ mpʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ pusɑ ɑpɑlɑɑ ɑsɑɣɑɑ mpɛ pɑ nɑɑlɛ nɑ tʋɣʋ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ yele nɑ pɑ́ ŋmɑɑ tɔm ntǝɣɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kʋtɔɔsʋtʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.