Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Esther-ku

Esther-ku 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka Mutukailu lita panya mayatjangku walkatjunkunytja kuliṟa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringu munu mantara paluṟunku kaṯantaṟa araṉu mununku tjuṉpangka puntu winki nyiṯiṟa mantara walyku-walykungka tjarpara iwarangka para-ngaṟala puḻkaṟa ulangi, panya tjakaya tjituṟu-tjituṟu ngaṟala alatjinkupai. Ka kungkawaṟa Esther-ku waṟkaripaingku nyangu wati palunya para-ngaṟala ulanyangka munu ankula Esther-la tjakultjunu. Ka paluṟu kuliṟa urulyaraṟa puḻkaṟa nguḻuringu munu kungkawaṟa kutju mantara ungu katira Mutukainya ungkunytjaku. Palu wati paluṟu ungkunyangka mantjintja wiyangku wantingi. Ka Esther-lu piṟuku wati waṟka wituṉu Mutukaila tjapiṟa kulintjaku nyaaku paluṟu alatjirinyi. Ka paluṟu ankula tjapinu. Ka Mutukailu tjakultjunu tjukurpa uwankara munu lita panyatja kuḻu ungu Esther-nya ungkunytjaku panya mayatjangku palyanmankula ungkul'iyantjanya, munu wati panya waṟka wituṉu, “Ankula Esther-la wangka, ka paluṟu ankula mayatja panya puḻkangka anga-wangkara puḻkaṟa ngatjila nganampa ngaḻṯuringkunytjaku Jew panya tjuṯaku.” Ka wati panya waṟka paluṟu anu maḻaku piṟuku Esther-lakutu munu wangkangu palula uwankara panya Mutukailu wangkanytja munu nintinu nyiri panya mayatjangku walkatjunkunytja. Ka Esther-lu nyiringuṟu nyakula wiyaringkula wangkangu, “Ankula alatji wangka Mutukaila, ‘Ngayulu mayatjakutu puṯu ananyi, panya paluṟu aḻṯinyangka kutju aṉangu kutjupa tjarpapai palunya nyakunytjikitja. Palu paluṟu aḻṯinytja wiyangka puṯu tjarpanyi walytjangku kuliṟa. Nyangatja palumpa aṟa. Tjinguṟu ngayulu aḻṯinytja wiyangka watarku tjarparampa ka ngayunya iluntankuku. Panya paluṟu kutjungku kutjupa-aṟa palumpa tjukara puṟunypa gold-nguṟu palyantjitja witiṟa katulpai, ka nyara paluṟu nintilpai aṉangungku nyakula ngurkantankunytjaku munu tjarpanytjaku. Kulila, ngayulu panya palunya nyakunytja wiya alatjiṯu nyinangi piṟa kutju, panya paluṟuṉi aḻṯinytja wiyaṯu. Kaṉa puṯu ananyi palulakutu.’ Alatji Mutukaila ankula wangka.” Ka ankula wangkanyangka Mutukailu kuliṟa piṟuku wangkara wati panya waṟka iyaṉu Esther-lakutu alatji wangkanytjaku, “Kulila! Nyuntu tjinguṟu kulini mayatjaku ngurangka pala nyinara wanka nyinanytjikitjangku-palku, palu wiya. Nyuntu panya Jew, kantaya nyuntunya kuḻu iluntankuku nyuntu nganampa anga-wangkawiyangku wantinyangkampa. Palya kutjupangkuntilanya ngula ngalkilku, palu nyuntu nganaṉa kuwari iluku ngalimpa walytjapiti uwankara. Palu kulila, Godalunta nyuntunya tjunu kuwari nyanga mayatja nyinara nganampa anga-wangkanytjaku alatjiṯu.” Ka Esther-lu nyangatja kuliṟa wati panya waṟkaripai piṟuku iyaṉu Mutukailakutu nyanga alatji wangkanytjaku, “Aṉangu Jew tjuṯa ngura nyanga Tjuutjala nyinanyangka aḻṯira uṯuḻura munu tjananya wangka mai ngalkuwiya nyinanytjaku tjiṉṯu maṉkurpa tjana kuliṟa ngayuku Godala tjapintjikitjangku. Ka ngayulu kuḻu palu puṟunypaṯu mai wiya nyinara Godala puḻkaṟa tjapilku. Munuṉa palulanguṟu mayatja panya puḻkakutu ankuku. Kaṉi tjinguṟu nyakuku, munta tjinguṟuṉi iluntankuku.” Ka Mutukailu mulapaṯu palyaṉu uwankara Esther-lu wangkanytja.