Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ nɑ Hɑmɑŋ pɑ polɑ Ɩsǝtɛɛ tɛɣɛ tɔɣɔʋ.
2Wɑɑtʋ wei pɑ cɑɣɑ sʋlʋm nyɔɔʋ ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ Ɩsǝtɛɛ kɛ kʋlʋmtʋ nti ɩ kɑ pɔɔsɑ-ɩ tete tɔ sɩ: Pepeɣe n nyɩɩlǝɣɩ yee? Pɑɑ mɑ kɑwulɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ mɑɑ hɑ-ŋ.
3Mpʋɣʋlɛ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, mɑ nyɩɩlǝɣɩ kɛ́ sɩ ń yɑ mɑ́ nɑ mɑ yǝlɑɑ tɑ́ weesiŋ.
4Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ pɛɛtɑ-tʋ sɩ pɑ lɛntǝɣɩ nɑ pɑ́ kpiisi-tʋ. Ye pɑɑ pɛɛtɑ-tʋɣʋ sɩ tǝ tɔɣɔ yomle, mɑɑ sumɑɣɑ mɑ tɑɑ nɔkɩ nɑ mɑ́ kɑɣɑtǝɣɩ-ŋ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Pepee, ɑwe mɑɣɑsǝnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑɑ? Le-tʋ?
6Ntɛnɑ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Tɑ́ kolontu sɔsɔ ɩnǝɣǝlɛ ɩsɑɣɑʋ Hɑmɑŋ ɩnɛ. Tǝnɑɣɑ Hɑmɑŋ tɔnʋɣʋ lʋlɑ pee kɛ wulɑʋ nɑ Ɩsǝtɛɛ pɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɑ.
7Ɩlɛnɑ wulɑʋ kʋlǝnɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ tǝtɔɣɔlɛ nɑ ɩ́ lɩɩ nɔnɔɣɔ tɛɛ kɛ́ tɩɩŋ tɛɛ. Hɑmɑŋ cɛkǝnɑɑ sɩ ɩ tɔm tɛmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɑɑlɩ Ɩsǝtɛɛ kiŋ nɑ ɩ́ wiikinɑ-ɩ sɩ: Wɑɑsɩ-m.
8Wulɑʋ lɩɩnɑ ɑwɑlɩ nɑ ɩ́ sʋʋ, ɩlɛ ɩ mɑɣɑnɑ Hɑmɑŋ luŋɑ Ɩsǝtɛɛ tǝcɑɣɑlɛ ntɛ́. Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ mɑpɑ kɑpukɑ sɩ: Pǝ kpɛŋnɑ mɑ ɑlʋ nɑ ń kpiki ɩlɛɣɛ mɑ ɩsɛntɑɑ cǝnɛ tɔtɔ? Wulɑʋ nɔɣɔ tɑ tɩɩ tiitɑ ɑtɛ. Ɩlɛnɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ hɔkɔ Hɑmɑŋ ɩsɛntɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ hɔkɑɣɑ mpɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ kʋ tɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Hɑponɑ tɔ ɩ heelɑ wulɑʋ sɩ: Hɑmɑŋ kɑ sɑɑkɑ tesikɑ nɑ kɑ́ kʋlɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ kɛ ɩ nɔnɔɣɔ tɛɛ sɩ, ɩ pusiɣi Mɑɑtosee wei ɩ kɑ wɑɑsɑ-ŋ tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Pɑ pusi-ɩ tǝnɑ.
10Ɩlɛnɑ pɑ́ pusi-ɩ nɑ tesikɑ ŋkɑ ɩ kɑ sɑɑkɑ Mɑɑtosee tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ tii tǝfɛ.