Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei pǝ tɑlɑ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ Atɑɑ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso nyǝŋkʋ wule, ɩsɩɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ kɑ́ ŋmɑkǝlɩ Yutɑ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ sɩɩʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑɣɑsɩ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mǝlɩ-wɛɣɛ ŋmɑkǝlʋɣʋ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kotɑ pɑɑ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɑŋ nɑ pɑ́ yoonɑ mpɑ pɑ puki pɑ kʋɣʋ tɔ. Amɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔm lɑpɑ yǝlɑɑ kɛ sɔɣɔntʋ kɛ teu. Pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ pʋlʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑɑtosee tɔm lɑpɑ sɔɣɔntʋ kɛ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ, nɑ tɛtʋ feŋlɑɑ, nɑ kʋmɑtɑŋnɑɑ sɔsɑɑ, nɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ sɛɛnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɔ.
4Mpi tɔ, Mɑɑtosee nyʋɣʋ kɑ kʋlɑ ɩ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ hǝtɛ yɑɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ ɩ toŋ sɔɔsǝɣɩ tɑm.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋwɑ pɑ kolontunɑɑ tǝnɑɣɑ sɔsɔm, nɑ pɑ́ lɑnɑ mpɑ pɑɑ cɑɑkɩ-wɛ tɔɣɔ ɩsǝnɑ pɑ sɔɔlɑɑ tɔ.
6Pɑ kʋwɑ yǝlɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) kɛ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋwɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kolontu Hɑmetɑtɑ pǝyɑlʋ Hɑmɑŋ pǝyɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ. Pɑ hǝlɑ ntɛ́ Pɑsɑnetɑtɑ, nɑ Tɑlǝfɔŋ, nɑ Asǝpɑtɑ, nɑ Polɑtɑ, nɑ Atɑliyɑ, nɑ Alitɑtɑ, nɑ Pɑɑmɑsetɑ, nɑ Alisɑyi, nɑ Alitɑyi, nɑ Fɑyesɑtɑ. Ɩlɛ pɑ tɑ kuu pɑ wɛnɑʋ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ heelɑ wulɑʋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ ɩsǝnɑ pɑ kʋwɑ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ.
12Ɩlɛnɑ wulɑʋ heeli Ɩsǝtɛɛ sɩ: Yǝlɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋwɑ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ tike, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Hɑmɑŋ pǝyɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ. Ɩsǝntɔ pɑ kɑɑ lɑŋ kʋɣʋ kɛ sɔsɔm kɛ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ lɛlǝŋ tɑɑ. Ye n nyɩɩlǝɣɩ pʋlʋpʋ tɔtɔ, ɩlɛ n sǝlǝmɩ-m, mɑɑ hɑ-ŋ-wɩ.
13Ɩlɛnɑ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ń hɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ kʋyɑkʋ kɛ cele ɩsɩɩ sɑŋɑ nɑ pɑ́ pusi Hɑmɑŋ pǝyɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ wei pɑ kʋwɑ mpʋ tɔ nɑ tɩɩŋ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ hɑ nɔɣɔ nɑ pɑ́ kpɑɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ pɑ́ pusi-wɛ nɑ tɩɩŋ.
15Pǝ femɑ pɑ ɩsɔtʋ Atɑɑ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ wule, ɩlɛnɑ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɩɩnʋwɑ (300). Amɑ pɑ tɑ kuu pɑ wɛnɑʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ lɛlǝŋ tɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kotɑɑ nɑ pɑ́ tɑŋ pɑ kʋlɑɑ. Hɑlǝnɑ pɑ́ kʋ pɑ kolontunɑɑ nɑ mpɑ pɑɑ cɑɑ-wɛ tɔ pɑ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ (75000). Ɩlɛ pɑ wɛnɑʋ kɛ pɑ tɑ kuu.
17Pɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso wule kɛ pǝ lɑpɑ mpʋ. Pǝ femɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ kʋlɛɣɛ ɑcimɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ.
18Amɑ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso nɑ liɣiti tɑɑ kɛ́ Susi ɩcɑtɛ tɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ kotɑɑ nɑ pɑ́ kʋ pɑ kolontunɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ kɛ ɑcimɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔŋkʋ.
19Pǝ tɔɔ kɛ́ ye pǝ tɑlɑ pɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ Atɑɑ, kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ wule, ɑcɑlɛɛ sǝkpenɑ tɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɑkɩ ɑcimɑ kɛ́ nɑ pɑ́ hɑɑkɩ tǝmɑɣɑ kʋcɔɔŋ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑɑtosee ŋmɑɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɔm nɑ ɩ́ tilinɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ tɔ. Pɑɑ pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ nyǝ́mɑ, pɑɑ pooluŋ nyǝ́mɑ.
21Nɑ ɩ́ sɩɩ sɩ: Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ mǝ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ Atɑɑ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ wule kɛ ɑcimɑ.

22Mpi pǝ tɔɔ tɔ, kʋyɛɛŋ ɩnǝɣɩ Yutɑ nyǝ́mɑ fitɑ pɑ kolontunɑɑ. Ɩsɔtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ pɑ lɑŋwɑkǝllɛ pǝsɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ pɑ wɑhɑlɑ nɑ́ɑ́ pǝsɩ kʋpɑntʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ ɑcimɑ kɛ kʋyɛɛŋ ɩnɩ nɑ pɑ́ hɑ pɑ tǝmɑ nɑ kʋnyɔntʋnɑɑ kɛ kʋcɔɔŋ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ mʋwɑ nti Mɑɑtosee ŋmɑɑwɑ tɔ nɑ pɑ́ sɩɩ sɩ: Tɩ́ɩ́ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ.
24Ntɛnɑ Mɑɑtosee tɔɔsɩ-wɛ sɩ Akɑkɩ tʋ Hɑmetɑtɑ pǝyɑlʋ Hɑmɑŋ wei ɩ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kolontu tɔ ɩ kɑ tɛmɑ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ ɩ kpiisiɣi-tʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ pǝle nte pɑ yɑɑ sɩ Pulim tɔ, nɑ ɩ́ sɩɩnɑ tɑ kʋɣʋ kʋyɑkʋ.
25Amɑ Ɩsǝtɛɛ nɑ́ wulɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ ŋmɑɑ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ nti Hɑmɑŋ kɑ tʋ ɩ tɑɑ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ, tǝ́ mǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ pusɑ ɩ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ tɩɩŋ.
26Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ kʋyɛɛŋ ɩnǝɣɩ pǝle mɑɣɑsʋɣʋ hǝtɛ sɩ Pulim. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɛɛsǝnɑ lɛɛtǝlɩ tɑɑ tɔm, nɑ nti tɩɩ mɑɣɑnɑ-wɛ tɔ. Ɩlɛnɑ
27pɑ́ sɩɩ sɩ pɑ́ nɑ pɑ piyɑ nɑ Yutɑ tɑpǝsǝlǝŋ pɑɑ tɔkɩ ɑcimɑ kɛ kʋyɛɛŋ ɩnǝɣɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ teitei ɩsɩɩ Mɑɑtosee sɩɩʋ tɔ.
28Pǝ wɛɛ sɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ pɑ wɑɑlɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ pɑɑ tɔkɩ Pulim ɑcimɑ ɑnɛɣɛ tɑm tɔɔ kɛ́, pɑ kɑɑ sɔɔ ɑ tɔɔ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtɛɛ nɑ Yutɑ tʋ Mɑɑtosee pɑ tɑsɑ lɛɛtǝlɩ nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ ŋmɑɑʋ sɩ pǝ́ sɔɔsɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kɛ toŋ kɛ Pulim tɔm tɑɑ.
30Aselusi tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɑɑ (127), Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ ŋmɑɑ lɛɛtǝlǝnɑɑ mpɛ sɩ pǝ́ hɑ-wɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
31Ɩlɛnɑ pɑ nɑ pɑ wɑɑlɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ pɑ tɔkɩ Pulim ɑcimɑ ɑnǝɣɩ kʋyɛɛŋ wei Ɩsǝtɛɛ nɑ Mɑɑtosee pɑ sɩɩ-wɛ tɔ. Pɑ yɔɣɔtɑ nɔhɔkʋtʋ nɑ wulɑ nnɑ pɑɑ wii nɑ pǝ fɛɛ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ tɔ pǝ tɔm.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtɛɛ lɑpɑ nɑ Pulim ɑcimɑ pǝsɩ pʋlʋ sɔsɔɔm. Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.