Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑhoo ɑnɩ wulɑʋ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ too. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ kɔnɑ kʋtɔɔsʋtʋ tɑkǝlɑɣɑ nɑ pɑ́ kɑlɑ-ɩ-kɛ́.
2Tǝnɑɣɑ pɑ mɑɣɑnɑ kɑ tɑɑ sɩ: Mɑɑtosee kɑ kulɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ Pikitɑŋ nɑ Tɛlɛkɩ pɑ wɑɑlɩ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɛlɛ pɑ cɑɑkɑɣɑ wulɑʋ kɛ niŋ tʋɣʋ.
3Kɛlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ sɩ: Nɑ pepeɣe pɑ kʋsǝnɑ Mɑɑtosee nyʋɣʋ kɛ mpʋ ɩnɩ pǝ tɔɔ? Ntɛnɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sɩ pɑ tɑ lɑpɩ-ɩ pʋlʋ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑɑ sɩ: Awe wɛ tɑɣɑ tɔɔ? Ɩlɛ pɩɩ pɑnɑ Hɑmɑŋ kɑ polɑɑ sɩ ɩ sǝlǝmǝɣɩ wulɑʋ sɩ pɑ́ pusi Mɑɑtosee nɑ tesikɑ ŋkɑ pɑɑ sɑɑkɑɑ tɔ.
5Ntɛnɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ heeli wulɑʋ sɩ: Hɑmɑŋ sǝŋnɑ tɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Ɩ́ sʋʋ.
6Hɑmɑŋ sʋʋwɑ ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Ye wulɑʋ cɑɑ ɩ kʋsɩ yʋlʋ nyʋɣʋ, pepeɣe pɑɑ lɑpɩ-ɩ? Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑmɑŋ hʋʋwɑ ɩ tɑɑ sɩ: Mɑ nyʋɣʋ kɛ ɩ cɑɑ kʋsʋɣʋ.
7Ntɛnɑ ɩ́ cɔ wulɑʋ sɩ:
8Tɑcɑɑ, cɛlɛ-ɩ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ wontu, nɑ nyɑ́ kpɑɣɑnʋ wei pɑ temɑ ntenuɣu tɔ.
9Ɩlɛnɑ nyɑ́ ɑkewenɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ suu-ɩ wontu ntɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑsɩ-ɩ kpɑɣɑnʋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔɔnɑ-ɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ tɛɛ, nɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ sɩ: Ɩɩ nɑɑkɩ ɩsǝnɑ wulɑʋ lɑkɩ yʋlʋ wei ɩ nyʋɣʋ ɩ kʋsǝɣɩ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɔmɑ Hɑmɑŋ sɩ: Kpɑɣɑ wontu kɛ nɔɔnɔɔ nɑ kpɑɣɑnʋ, ɩsɩɩ n yɔɣɔtɑɑ tɔ. Polo ń lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ tʋ Mɑɑtosee, wei ɩ wɛ mɑ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ mɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ tɔ. Tɑɑ sɔɔ mpi n yɔɣɔtɑɑ tɔ pǝ tɑɑ pʋlʋ.
11Tǝnɑɣɑ Hɑmɑŋ kpɑɣɑ wontu nɑ kpɑɣɑnʋ nɑ ɩ́ suu Mɑɑtosee. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔɔnɑ-ɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ tɛɛ kɛ́ kpɑɣɑnʋ tɔɔ. Nɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ lɔlɔ sɩ: Ɩɩ nɑɑkɩ ɩsǝnɑ wulɑʋ lɑkɩ yʋlʋ wei ɩ nyʋɣʋ ɩ kʋsǝɣɩ tɔ.
12Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Mɑɑtosee mǝlɑ wulɑʋ nɔnɔɣɔ kiŋ. Ɩlɛnɑ Hɑmɑŋ nɑ́ɑ́ se nɑ ɩ́ sʋʋ ɩ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ tɑkɑ ɩ ɩsɛntɔɔ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kɛɛsɑ ɩ ɑlʋ Sɛlɛɛsɩ nɑ ɩ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ tǝnɑɣɑ mpi pǝ mɑɣɑnɑ-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mɑɑtosee wei ɩ ɩsɛntɑɑ pǝ sʋʋ-ŋ tisuɣu kɛ ɩsǝntɔ tɔ, ɩ kɛ́ Yutɑ tʋ kɛ́. N kɑɑ kpɑɣɑ pʋlʋɣʋ ɩ tɔɔ, n kpisɑɑ kɛ́.
14Pɑ tɔŋnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtʋɣʋ ɩlɛ wulɑʋ tillɑɑ kɔmɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ yɑɑ Hɑmɑŋ kɛ kpɑkpɑɑ sɩ ɩ́ nɑ wulɑʋ pɑ́ polo Ɩsǝtɛɛ tɛɣɛ tɔɣɔʋ.