Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsǝtɛɛ

Ɩsǝtɛɛ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ nɔhɔkʋtʋ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule, Ɩsǝtɛɛ suu ɩ kɑwulɑɣɑ wontu nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ sǝŋ wulɑʋ tɑɣɑ tɔɔ. Nɑ wulɑʋ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ kɛ́ nɔnɔkeelɑsɩ.
2Wɑɑtʋ wei wulɑʋ nɑ Ɩsǝtɛɛ nɑ ɩ́ sǝŋɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Ɩsǝtɛɛ nyʋɣʋ te nɑ wulɑʋ hʋlɩ-ɩ ɩ wʋlɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɑ Ɩsǝtɛɛ polo ɩ́ tokinɑ kʋ nɔɣɔ tɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ? Heeli-m mpi n cɑɑkɩ tɔ, pɑɑ mɑ kɑwulɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ mɑɑ hɑ-ŋ.
4Ntɛnɑ Ɩsǝtɛɛ cɔ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, ɑlɑɑfǝyɑ kɛ́. Mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ nyɑnɑ Hɑmɑŋ ɩ́ kɔɔ mɑ tɛɣɛ sɑŋɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tilɑ kpɑkpɑɑ kɛ Hɑmɑŋ wɑɑlɩ sɩ pɑ́ polo Ɩsǝtɛɛ tɛɣɛ tɔɣɔʋ ɩsɩɩ ɩ́lɛ́ ɩ nyɩɩlʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ.
6Pɑ nyɔɔkɑɣɑ sʋlʋm kɛ wɑɑtʋ wei ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Pepeɣe n nyɩɩlǝɣɩ yee? Pɑɑ mɑ kɑwulɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ, mɑɑ hɑ-ŋ.
7Mpʋɣʋlɛ Ɩsǝtɛɛ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, nti mɑ nyɩɩlǝɣɩ teu tɔɣɔlɛ sɩ cele nyɑnɑ Hɑmɑŋ ɩ́ kɔɔ mɑ tɛɣɛ tɔɣɔʋ tɔtɔ. Ɩlɛ mɑɑ heeli-ŋ nti tǝ wɛɛ tɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑmɑŋ lɩɩnɑ Ɩsǝtɛɛ tɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Mɑɑtosee kɛ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ, ɑmɑ Mɑɑtosee tɑ kʋlɩ yɑɑ ɩ́ nyǝɣǝlɩ sɩ ɩ sɛɛkɩ Hɑmɑŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ɑ́nɑ́ huu Hɑmɑŋ.
10Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ kpe nɑ ɩ́ tili nɑ pɑ́ yɑɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ nɑ ɩ ɑlʋ Sɛlɛɛsɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑmɑŋ sɑmɑ ɩ tɩ nɑ ɩ wɛnɑʋ sɔsɔɔm nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kʋpiŋ. Nɑ teeli wei wulɑʋ tʋ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ ɩ ɑkewenɑɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ.
12Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Mɑ tike tǝkoŋ kɛ́ Ɩsǝtɛɛ lǝsɑɑ sɩ mɑ sɩɩ wulɑʋ nɑ tǝ tɔɣɔ ɩ tɛ. Pǝ́cɔ́ cele mɑ nɑ wulɑʋ tǝ tɑsǝɣɩ Ɩsǝtɛɛ tɛɣɛ mǝlʋɣʋ nɑ tǝ́ tɔɣɔ tɔtɔ.
13Amɑ mɑ mɑɣɑnɑ Yutɑ tʋ Mɑɑtosee kɛ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ nɑ mɑ́ sɔɔ tǝnɛ ɩnɩ tǝ tǝnɑ tǝ tɔɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑmɑŋ ɑlʋ Sɛlɛɛsɩ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ tǝnɑ tɔmɑ sɩ: Pɑ́ sɑɑkɩ tesikɑ nɑ kɑ́ kʋlɩ ɩsɩɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Ɩlɛnɑ cele tɑnɑŋ ń sǝlǝmɩ wulɑʋ nɑ pɑ́ pusi Mɑɑtosee nɑ-kɛ. Ɩlɛ nyɑnɑ wulɑʋ ɩ́ kɑ́ polo tɔɣɔʋ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Tǝnɑɣɑ tɔm tǝnɛ tǝ mɑɣɑ Hɑmɑŋ, nɑ ɩ́ lɑ́ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ tesikɑ.