Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Esita xa Taruxui

Esita xa Taruxui 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Morodekayi to yi fe birin mɛ, a naxa a xa dugi ibɔɔ a ma, a sunnun donma ragoro a ma, a tɛ xube maso a fate ma, a mini taa kui a wama a xui itexi ra.
2A naxa siga han mangɛ xɔnyi, kɔnɔ a mu nɔ sode, barima sunnun donma kanyi mu daxa sofe naa.
3Mangɛ xa yaamari to so taa birin kui, Yuwifie naxa wa e xui itexi ra sunnunyi kui. E naxa sunnun donma ragoro e ma, e tɛ xube maso e fate ma. E naxa na birin naba sunyi kui.
4Esita xa konyi ginɛe nun xɛmɛ banaxi naxee nu mɛɛnima a ma, e to Morodekayi xa fe fala Esita bɛ, sunnunyi naxa a bɔɲɛ suxu a ɲaaxi ra. A naxa dugi nde rasanba Morodekayi ma, kɔnɔ a mu tin a xa sunnun donma ratede a ma.
5Esita naxa Hataki xili, xɛmɛ banaxi mangɛ naxan yamari a xa mɛɛni Esita ma. A naxa a xɛɛ Morodekayi xɔn ma, alako a xa a kolon a sunnunxi fe naxan ma.
6Hataki naxa sa Morodekayi li taa kui mangɛ xa banxi sode dɛ ra.
7Haman naxan naba, a nun a kɔbiri xasabi naxan laayidi mangɛ bɛ Yuwifie faxafe ra, Morodekayi naxa na birin dɛntɛgɛ Hataki bɛ.
8A naxa na bataaxɛ masen a bɛ naxan xaranxi Suse taa kui Yuwifie faxafe xa fe ra. Morodekayi naxa a fala a bɛ a xa na kɛɛdi so Esita yi ra, a man xa dɛntɛgɛ sa a bɛ. A nu wama nɛ Esita xa mangɛ mayandi Yuwifie bɛ, alako a bɔnsɔɛ naxa tɔɔrɔ.
9Hataki naxa gbilen Esita yire, a naxa Morodekayi xa masenyi birin tagi raba a bɛ.
10Esita to na mɛ, a man naxa Hataki xɛɛ Morodekayi xɔn ma, a xa sa yi fala a bɛ,
11«Mangɛ xa walikɛe nun a xa mixi birin a kolon ginɛ yo, xɛmɛ yo naxan sigama mangɛ yire beenu mangɛ xa a xili, na kanyi lanma sɛriyɛ ki ma a xa faxa. Xa mangɛ sa tin, a a xa sawuri xɛɛma daaxi itala a bɛ, a nɔma diɲɛde na kanyi ma. Kɔnɔ a xi tongo saxan nan ya, mangɛ mu n xili!»
12Hataki to na fala Morodekayi bɛ,
13Morodekayi naxa Esita yaabi, a naxɛ, «Esita, hali i to na mangɛ nan xɔnyi, i naxa a maɲɔxun de a i keren nɔma kiside Yuwifie ya ma.
14Xa i dundu yi fe ma, saabui gbɛtɛ minima nɛ Yuwifie bɛ, kɔnɔ i tan nun i xabilɛ halakima nɛ. Nde a kolon xa i findixi mangɛ ginɛ ra yi lɔxɔɛ yati yati nan ma fe ra?»
15Na kui Esita naxa Morodekayi yaabi yi wɔyɛnyi ra,
16«Siga, i sa Suse Yuwifie birin malan, wo xa sunyi suxu n bɛ. Wo naxa ye min, wo naxa wo dɛge yanyi saxan nun kɔɛ saxan bun ma. N tan nun n ma konyie fan sunyi suxuma na ki nɛ. Na dangi xanbi, n sigama nɛ mangɛ yire, hali tɔnyi to dɔxɔxi na ma. Xa e n faxa, awa yire.»
17Na tɛmui Morodekayi naxa Esita waxɔnfe raba, alɔ a fala a bɛ ki naxɛ.