Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala bata yi bɔɲɛ xunbenla fi Isirayila yamaan ma a e xunba e yaxune ma e rabilinni, waxati xunkuye yi dangu na xanbi ra. Yosuwe yi fori, a siimayaan yi xunkuya ayi han!
2Na waxatini, Yosuwe yi Isirayila kaane birin maxili, fonne nun mangane nun kitisane nun kuntigine. A yi a fala e xa, a naxa, “N bata fori. N ma siimayaan bata xunkuya ayi han!
3Ɛ yɛtɛɛn bata a to Alatala ɛ Ala feen naxanye birin ligaxi siyani itoe ra ɛ fe ra. Alatala ɛ Ala nan ɛ yɛngɛn soxi.”
4“Ɛ a mato, n yamanan naxanye yɛngɛxi, n yi e nɔ, e nun siyaan naxanye mɔn luxi yamanani, n bata ne bɔxɔne birin yitaxun ɛ bɔnsɔnne ra ɛ kɛɛn na masɛnsɛnna xɔn keli Yurudɛn baani han Fɔxɔ Ige Gbeena sogegododen binni.
5Alatala ɛ Ala e kedima nɛn ɛ yɛɛ ra, a e ramini yamanani, ɛ yi dɔxɔ e yamanani alo Alatala ɛ Ala a fala ɛ xa kii naxan yi.”
6“Ɛ sɛnbɛ so han! Feen naxan birin sɛbɛxi Musaa sariya kitabun kui ɛ xa ne birin suxu. Ɛ nama na kiraan fata yiifanna ma hanma kɔmɛnna ma.
7Ɛ nama basan na siyane ra, naxanye luxi ɛ tagi. Ɛ nama e alane xinle maxandi, ɛ nama ɛ kɔlɔ e yi. Ɛ nama e batu, ɛ nama ɛ xinbi sin e xa.
8Koni ɛ tan xa lu Alatala ɛ Alaa fe yi ken, alo ɛ bata a liga kii naxan yi han to.”
9“Alatala bata siya gbeene nun sɛnbɛmane kedi ɛ yɛɛ ra. Anu, han to muxu yo mi nɔxi tiyɛ ɛ yɛɛ ra.
10Ɛ tan muxu keden yi muxu wuli nan kedima, bayo Alatala ɛ Ala nan yi yɛngɛn soma ɛ xa alo a fala ɛ xa kii naxan yi.
11Nayi, ɛ a liga ɛ yeren ma, ɛ yi Alatala xanu ɛ Ala.”
12“Koni xa ɛ ɛ xun xanbin so Ala yi, ɛ yi bira siyani itoe fɔxɔ ra naxanye luxi ɛ tagi, ɛ nun ne yi ɛ bode a dii tɛmɛne futu, ɛ yi basan e ra,
13ɛ xa a kolon Alatala ɛ Ala bama nɛn siyani itoe ragiyɛ ɛ bun. Koni e findima nɛn luti ratixine nun wosone ra ɛ bun, e nun bosana ɛ fari, e nun ɲanle naxanye ɛ yɛɛn sɔxɔnma ayi, han ɛ yi halagi bɔxɔ faɲini itoe yi Alatala ɛ Ala naxanye soxi ɛ yii.”
14“Dunuɲa muxune birin sigama dɛnaxan yi, n sigamaan ni i ra mɛnni. Ɛ a kolon ɛ bɔɲɛn nun ɛ niin birin yi, fa fala Alatala ɛ Alaa fala faɲin naxanye tixi ɛ xa, na sese mi luxi a kamalitaren na. A falan birin bata kamali, keden mi kalaxi.
15Koni Alatala ɛ Alaa fala faɲine rakamalixi kii naxan yi, a mɔn fama nɛn a falane rakamalideni ɲaxankatane ra, a ɛ rakolonxi naxanye ra, han a yi ɛ halagi bɔxɔ faɲini ito yi, a dɛnaxan fixi ɛ ma.
16Xa ɛ layirin kala Alatala ɛ Ala naxan yamarixi ɛ ma, ɛ yi siga ala gbɛtɛne batudeni, ɛ yi ɛ xinbi sin e xa, Alatala xɔlɔma nɛn ɛ ma, ɛ yi halagi sinma bɔxɔ faɲini ito yi, a dɛnaxan fixi ɛ ma.”