Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E bɔxɔn naxan yitaxun Yuda bɔnsɔnna ra e xabila yɛɛn ma, na yi sigɛ han Edɔn yamanan naninna binna Sini tonbonni, yamanan yiifanna binni pon!
2Yuda bɔnsɔnna bɔxɔn yiifanna naninna fɔlɔxi Fɔxɔ Ige Daraan yiifanna dɛɛn nan na naxan yɛɛ rafindixi Negewi tonbonna ma,
3dangu Tali Geyaan yiifanna ma, dangu Sini tonbonni, te Kadesi-Barineya yiifanna ma, dangu Xesirɔn yi, te Adari yi, siga Karaka binni,
4dangu Asimon yi, siga Misiran xuden ma a sa dan fɔxɔ igen dɛ. E bɔxɔn naninna nan na ra a yiifanna mabinni.
5Sogeteden binni, Yuda bɔxɔn naninna findixi Fɔxɔ Igen Daraan dɛɛn nan na, siga han Yurudɛn baan sa birama darani dɛnaxan yi. A kɔmɛnna ma, a naninna fɔlɔma Yurudɛn baan biraden nan ma Fɔxɔ Ige Daraan ma,
6te Beti-Xogala mabinni, dangu Beti-Araba kɔmɛnna ma, te han Rubɛn a dii Bohan ma gɛmɛ yirena.
7Na naninna yi sigaxi han Debiri taana, dangu Akori lanbanni, siga kɔmɛnna ma Giligali binni, dɛnaxan Adumimi geya teden yɛtagi, xuden yiifanna ma. A dangu En-Semɛsi igene dɛxɔn ma sa mini En-Rogeli ma.
8Na naninna yi texi han Ben-Hinɔn lanbanna, Yebusune taan yiifanna ma. Na taan findixi Yerusalɛn nan na. A mɔn yi texi han geyaan xuntagi, naxan Hinɔn lanbanna yɛtagi a sogegododen binni Refa lanbanna xunna ra a kɔmɛnna binni.
9Keli na geyaan fari, na naninna yi sigaxi han Nefetowa ige xunna ra, siga han taan naxanye Eferon geyaan fari, dangu Baala taan binni, dɛnaxan xili Kiriyati-Yeyarin.
10Keli mɛnni siga sogegododen binni han Seyiri geyane binna, dangu Yeyarin geya dɛxɔn ma a kɔmɛn fɔxɔni, dɛnaxan xili Kɛsalɔn, godo Beti-Semɛsi yi, dangu Timana yi.
11Na naninna yi sigaxi han Ekirɔn taan geyaan kɔmɛn fɔxɔna, siga Sikirɔn taan binni, dangu Baala geyaan ma, sa dɔxɔ Yabaneeli ra, sa mini baan ma.
12Sogegododen binna, Fɔxɔ Ige Gbeen nan findixi na naninna ra. Yuda bɔnsɔnna bɔxɔn danne nan na ra naxan yitaxun xabila yɛɛn ma.
13Yosuwe yi Yuda bɔnsɔnna bɔxɔna nde fi Yefune a dii Kalebi ma, alo Alatala a yamari kii naxan yi. A taa singen findi Kiriyati-Aruba taan na, naxan xili Xebiron. Araba yi findixi Anaki muxune benban nan na.
14Kalebi yi Anaki bɔnsɔnna muxu saxanne kedi. E yi xili Sɛsayi nun Aximan e nun Talamayi.
15Na xanbi ra, Kalebi yi te Debiri taan xili ma, dɛnaxan yi xili a singeni, Kiriyati-Seferi.
16Kalebi yi a fala, a naxa, “Naxan na Kiriyati-Seferi taan yɛngɛ, a a nɔ, n nan n ma dii tɛmɛ Akasa fima nɛn na kanna ma.”
17Kalebi xunyɛ Kenasi a dii xɛmɛ Otiniyɛli yi Seferi taan yɛngɛ, a yi a nɔ. Kalebi yi a dii tɛmɛ Akasa fi a ma a ɲaxanla ra.
18Akasa to dɔxɔ xɛmɛ taa ra Otiniyɛli konni, a yi a radin a xa xɛɛ gbɛtɛ maxɔdin a fafe ma. Akasa to godo a sofanla fari, Kalebi yi a maxɔdin, a naxa, “Nanfe ligaxi?”

19A yi a yabi, a naxa, “Tin fe keden ma n xa, amasɔtɔ i bata bɔxɔn fi n ma naxan yamanan yiifanna mabinni. Iki i mɔn xa tigi yiren fi n ma.” Awa, a fafe yi geya fari tigine nun lanban yi tigine fi a ma.
20Yuda bɔnsɔnna kɛɛ bɔxɔne ni i ra, e xabila yɛɛn ma:
21Taan naxanye yi Yuda bɔxɔn yiifari fɔxɔni Negewi tonbonni, Edɔn yamanan danna dɛxɔn, ne xinle ni itoe ra: Kabaseeli, Ederi, Yaguru,
22Kina, Dimona, Adada,
23Kedesi, Xasori, Yitinan,
24Sifi, Telemi, Beyaloti,
25Xasori-Xadata, Kɛriyoti-Xesirɔn, naxan findixi Xasori ra,
26Amama, Sema, Molada,
27Xasari-Gada, Xesimon, Beti-Pɛlɛti,
28Xasari-Suwali, Bɛriseba, Bisiyoteya
29Baala, Iyimi, Esemi,
30Elitoladi, Kesili, Xoroma,
31Sikilaga, Madamanna, Sansanna,
32Lebayoti, Siliximi, Ayin, e nun Rimɔn. E birin malanxina, taa mɔxɔɲɛn nun solomanaanin, sa e banxidɛne fari.
33Taan naxanye yi Sefela geya yireni, ne xinle ni itoe ra: Esetayoli, Sora, Asena,
34Sanowa, En-Ganimi, Tapuwa, Enama,
35Yaramuti, Adulan, Soko, Aseka,
36Saarayimi, Aditayimi, Gedera, e nun Gederotayimi. E birin malanxina taa fu nun naanin, e nun e banxidɛne.

37Senan, Xadasa, Migidali-Gadi,
38Dilɛyan, Misipe, Yokatili,
39Lakisi, Bɔsikati, Egilon,
40Kabɔn, Laxamasi, Kitilisi,
41Gɛdirɔti, Beti-Dagɔn, Nama, e nun Makeda. E birin malanxina, taa fu nun sennin, e nun e banxidɛne.
42Libina, Eteri, Asan,
43Yifita, Asena, Nesibi,
44Keyila, Akisibu, e nun Maresa. E birin malanxina taa solomanaanin, e nun e banxidɛne.
45Ekirɔn e nun a rabilinna taane nun banxidɛne,
46keli Ekirɔn taan nun a sogeteden binna ma han taan naxanye Asadodi dɛxɔn ma e nun e rabilinna taadine,
47Asadodi taan nun a rabilinna taane nun banxidɛne, Gasa taan nun a rabilinna taane nun banxidɛne, han na yirena Misiran xuden nun Fɔxɔ Ige Gbeen birama e bode ma dɛnaxan yi.
48Taan naxanye yi geya yireni, ne xinle ni itoe ra: Samiri, Yatiri, Soko,
49Danna, Kiriyati-Sanna naxan mɔn xili Debiri,
50Anaba, Esitemowa, Anima,
51Gosen, Xolon, e nun Giloha. E birin malanxina taa fu nun keden, e nun e banxidɛne.
52Arabu, Ruma, Eseyan,
53Yanimi, Beti-Tapuwa, Afeka,
54Xumeta, Kiriyati-Aruba naxan mɔn xili Xebiron, e nun Siyoro. E birin malanxina taa solomanaanin, e nun e banxidɛne.

55Mayon, Karemele, Sifi, Yuta,
56Yɛsɛreli, Yokodeyan, Sanowa,
57Kayin, Gibeya, e nun Timana. E birin malanxina, taa fu, e nun e banxidɛne.
58Xalixuli, Beti-Suru, Gedori,
59Maarati, Beti-Anoti, e nun Elitekon. E birin malanxina, taa sennin, e nun e banxidɛne.
60Kiriyati-Baali naxan mɔn xili Kiriyati-Yeyarin, e nun Rabaha. E birin malanxina, taa firin, e nun e banxidɛne.
61Taan naxanye yi tonbonni, e xinle ni itoe ra: Beti-Araba, Midin, Sekaka,
62Nibisan, Fɔxɔ taana, e nun En-Gedi. E birin malanxina taa sennin, e nun e banxidɛne.
63Yuda bɔnsɔnna mi nɔ Yebusune kedɛ naxanye yi dɔxi Yerusalɛn taani. Han to Yebusune dɔxi nayi Yuda bɔnsɔnna tagi.