Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila yamaan yi e malan Silo taani. E yi Naralan Bubun ti mɛnni. Yamanan yi lu e sɛnbɛn bun ma.
2Na waxatini, Isirayila bɔnsɔn solofere yi na, naxanye munma yi e kɛɛ bɔxɔn sɔtɔ singen.
3Yosuwe yi a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Alatala, ɛ fafane Ala bɔxɔn naxan soxi ɛ yii, ɛ na tongo feen bɔtɛ rabama han waxatin mundun yi?
4Ɛ muxu saxan saxan sugandi bɔnsɔn yɛɛn ma. N xa e rasiga yamanan matodeni. E xa e bɔnsɔnne kɛɛ bɔxɔne kiin sɛbɛ, e yi fa na dɛntɛgɛ n xa.
5E xa yamanani taxun dɔxɔde soloferen na. Yuda bɔnsɔnna xa lu a bɔxɔni yiifanna ma, Yusufu bɔnsɔnna yi lu a bɔxɔni kɔmɛn fɔxɔni.
6Ɛ na yelin na yamanani taxunɲɛ soloferen na, a sɛbɛ, ɛ fa na yita n na, n yi masɛnsɛnna ti Alatala en ma Ala yɛtagi, ne yi yitaxun ɛ ra.
7Koni Lewi bɔnsɔnna mi bɔxɔ yo sɔtɔma ɛ tagi, bayo e gbee kɛɛn findixi Alatalaa saraxa rali wanla nan na. Gadi bɔnsɔnna nun Rubɛn bɔnsɔnna nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna, ne fan bata yi e gbeen sɔtɔ Yurudɛn baan sogeteden binni alo Alatalaa walikɛɛn Musa a fi e ma kii naxan yi.”
8Na muxune yi keli, e siga. Yosuwe bata yi e yamari, a naxa, “Ɛ siga, ɛ yamanan mato, ɛ yi a kiin sɛbɛ. Na xanbi ra, ɛ fa be Silo yi, n xa masɛnsɛnna ti Alatala yɛtagi na yamanani taxun feen na.”
9Na muxune yi keli, e yi yamanani siga. E yi na yamanan taane kiin sɛbɛ, e yi ne yitaxun yire soloferen na, e yi xɛtɛ Yosuwe fɛma Silo daaxadeni.
10Yosuwe yi masɛnsɛnna ti Silo yi Alatala yɛtagi. A yi na yamanan birin yitaxun Isirayila bɔnsɔnne ra.
11Bunyamin nan singe bɔxɔn sɔtɔ masɛnsɛnna xɔn e naxan yitaxun xabila yɛɛn ma. E bɔxɔn yi lu Yuda bɔnsɔnna gbeen nun Yusufu a diine bɔnsɔnne gbeene longonna ra.
12Kɔmɛn fɔxɔni, e bɔxɔn danna yi fɔlɔxi Yurudɛn baan nan ma, dangu Yeriko ra kɔmɛn fɔxɔni, te geyaan ma sogegododen binni, sa mini Beti-Aweni tonbonna ma.
13Danna yi kelixi mɛnna nin, sa dangu Lusi ra yiifari fɔxɔn binni, dɛnaxan xili Betɛli, godo Ataroti-Adari yi, te geyaan fari, naxan Beti-Xoron taan lanban yiren yiifanna ma.
14E bɔxɔn sogegododen danna ni ito ra, keli geyaan ma Beti-Xoron yɛtagi, siga yiifanna binni sa mini Kiriyati-Baali ma, dɛnaxan mɔn xili Kiriyati-Yeyarin. Na taan findi Yuda bɔnsɔnne nan gbee ra. E bɔxɔn danna nan na ra a sogegododen binni.
15E bɔxɔn yiifari fɔxɔn danna yi fɔlɔxi Kiriyati-Yeyarin nin, siga sogegododen binni sa mini tigi yiren ma Nefetowa ige xunna.
16Na danna yi danguxi geyaan san bunni Ben-Hinɔn lanbanna yɛtagi, Refa kaane lanbanna kɔmɛnna ma. Godo Ben-Hinɔn lanbanni Yebusune fɛma yiifanna ma, godo En-Rogeli yi.
17Na danna yi sigaxi han kɔmɛnna binni, dangu En-Semɛsi yi, dangu Geliloti yi, Adumimi tintin yiren yɛtagi, godo han gɛmɛn naxan xili Bohan, Rubɛn a dii xɛmɛna nde nan xili yi na ra.
18A mɔn yi danguxi na geyaan kɔmɛn fɔxɔni Araba yɛtagi, godo Araba kui,

19dangu Beti-Xogala ra kɔmɛnna binni, sa mini Yurudɛn baan biraden ma Fɔxɔ Igen Daraan ma. Na bɔxɔn yiifanna danna nan na ra.
20Yurudɛn baan findixi Bunyamin xabilane bɔxɔn danna nan na sogeteden binni. Bunyamin bɔnsɔnna bɔxɔn danne birin nan na ra.
21Taan naxanye fi Bunyamin bɔnsɔnna xabilane ma, ne ni i ra: Yeriko, Beti-Xogala, Emeki-Kesisi,
22Beti-Araba, Sɛmarayin, Betɛli,
23Awi, Para, Ofara,
24Kefara-Hamoni, Ofini, e nun Geba. Ne birin malanxina, taa fu nun firin e nun e banxidɛne.
25Gabayon, Rama, Beroti,
26Misipe, Kefira, Mosa,
27Rekemi, Yiripeeli, Tarala,
28Sela, Elefi, Yebusu taan naxan mɔn xili Yerusalɛn, Gibeya, e nun Kiriyati. Ne birin malanxina, taa fu nun naanin e nun e banxidɛne. Bunyamin bɔnsɔnna xabilane kɛɛ nan na ra.