Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwe bata yi fori ki faɲi. A siimayaan bata yi xɔnkuya, Alatala yi a fala a xa, a naxa, “I bata fori ki faɲi, anu yamanan dɛnaxan masɔtɔtare luxi, mɛnna mɔn gbo.
2Filisitine nun Gesuri kaane bɔxɔne birin luxi,
3keli Sixori xuden ma Misiran sogeteden binni, siga han Ekirɔn taana, sogetede kɔmɛnna ma. Na birin yatɛxi Kanan kaane gbeen nan na. Filisitine manga suulunne nan mangayani mɛnni Awi kaan naxanye Gasa taan nun Asadodi taan nun Asikalɔn taan nun Gati taan nun Ekirɔn taani.
4Kanan kaane bɔxɔne fan luxi, keli Meyara taan ma Sidɔn kaane dɛnaxan yi, han Afeki taani han Amorine danna.
5Gebala kaane bɔxɔne luxi e nun Liban bɔxɔn birin naxan sogeteden binni, keli Baali-Gadi taan ma, naxan Xerimon geyaan san bunni, han Lebo-Xamata taana.
6E nun Sidɔn kaan naxanye birin geyane fari, keli Liban yi han Misirefoti-Mayimi. N yɛtɛɛn na yamanane muxune kedima nɛn Isirayila kaane yɛɛ ra. I xa na birin yitaxun Isirayila kaane ra e kɛɛn na, alo n na i yamarixi kii naxan yi.
7Yamanani ito yitaxun Isirayila bɔnsɔn solomanaaninne ra, e nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna.”
8Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna nun Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna, ne bata yi e gbee kɛɛn sɔtɔ, Alatalaa walikɛɛn Musa naxan fixi e ma Yurudɛn kidi ma sogeteden mabinni.
9E bɔxɔn fɔlɔxi Aroyeri taan nan ma Arinon xuden dɛ, e nun taan naxan lanbanni, siga Medeba taan mabinna lanta yiren birin yi, han Dibon taana,
10e nun Amori mangan Sixɔn ma taane birin naxan yi dɔxi Xɛsibɔn taani, siga han Amonine bɔxɔn danne,
11e nun Galadi taan nun Gesuri kaane nun Maka kaane yamanan nun Xerimon geyaan birin, e nun Basan yamanan birin siga han Salaka.
12E nun Basan manga Ogo a yamanan fan yi findi e gbeen na, naxan dɔxɔ Asatarɔti taan nun Edere taani, naxan findi Refa bɔnsɔnna muxu dɔnxɛna nde ra. Musa bata yi na mangane nɔ a e yamanane tongo.
13Koni Isirayila kaane mi Gesuri kaane nun Maka kaane kedi. Han to e dɔxi Isirayila kaane tagi.
14Musa mi bɔxɔ yo fi Lewi bɔnsɔnna ma, bayo saraxan naxanye ralima Alatala ma tɛɛn na, Isirayilaa Ala, ne nan findi e tan gbee kɛɛn na alo a fala e xa kii naxan yi.
15Musa bata yi bɔxɔni itoe fi Rubɛn bɔnsɔnna ma, e yi yitaxun e xabilane ra:
16Fɔlɔ Aroyeri taan ma Arinon xuden dɛ, e nun taan naxan na lanbanni, siga han Medeba taan mabinna lanta yirene,
17han Xɛsibɔn nun a rabilinna taan naxanye birin lanta yirene yi. Na taane xinle ni itoe ra: Dibon, Bamoti-Baali, Beti-Baali-Meyɔn,
18Yahasi, Kedemoti, Mefaati,

19Kiriyatayimi, Sibima, Sɛrɛti-Saxari geyaan fari mɛrɛmɛrɛne tagi,
20Beti-Peyori, Pisiga tintin yirene, Beti-Yɛsimoti,
21taan naxanye birin lanta yireni e nun Amori Manga Sixɔn naxan yi dɔxi Xɛsibɔn, na yamanan birin. Musa bata yi na mangan nɔ, e nun Midiyan mangani itoe: Efi, Rekemi, Suru, Xuru, e nun Reba. E yi dɔxi Sixɔn ma yamanan nin a mangayaan bun.
22E yi bonne faxama waxatin naxan yi, Isirayila kaane yi Beyori a dii xɛmɛ yiimatoon Balami fan faxa silanfanna ra.
23Yurudɛn baan nan findixi Rubɛn bɔnsɔnna bɔxɔn danna ra sogegododen mabinni. Na taane nun banxidɛne nan findixi Rubɛn bɔnsɔnna kɛɛn na, e yi yitaxun e xabilane ra.
24Musa bata yi bɔxɔni itoe fi Gadi bɔnsɔnna ma, e yi yitaxun e xabilane ra:
25Yaasɛri yamanan nun Galadi rabilinna taan birin nun Amoni yamanan fɔxɔ kedenna siga han Aroyeri taan Rabaha taan yɛtagi,
26keli Xɛsibɔn ma han Ramati Misipe taan nun Betonimi taana, e nun keli Maxanayin taan ma siga han Debiri danna,
27e nun Beti-Harama taan nun Beti-Nimira taan nun Sukɔti taana, e nun Safon taan Yurudɛn baan dɛ, e nun Xɛsibɔn manga Sixɔn ma yamanan dɔnxɛna, e nun yamanan naxan Yurudɛn baan sogeteden binni han Kinɛrɛti Daraan bode fɔxɔna.
28Na taane nun e rabilinna taa xurine yi findi Gadi bɔnsɔnna kɛɛn na, e yi e yitaxun e xabilane ra.
29Musa yi bɔxɔni itoe fi Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna ma, Manase a diine fɔxɔ kedenna, e yi e yitaxun e xabilane ra:
30Basan bɔxɔn naxan birin yi Basan manga Ogo a yamanani, fɔlɔ Maxanayin taan ma han Yayiri taan nabilinne, taa tonge sennin,
31e nun Galadi yamanan fɔxɔ kedenna nun Asatarɔti taan nun Edere taan naxanye findi Basan manga Ogo a manga taane ra. Ne birin yi yitaxun Manase a dii Makiri a diine fɔxɔ kedenna ra xabila yɛɛn ma.
32Musa bata yi na kɛɛ bɔxɔne fi Isirayila kaane ma a yi Moyaba mɛrɛmɛrɛne ma waxatin naxan yi, Yurudɛn baan kidi ma Yeriko taan sogeteden binni.
33Koni Musa mi bɔxɔ yo fi Lewi bɔnsɔnna ma. Alatala Isirayilaa Ala yi findi e kɛɛn na alo a fala kii naxan yi.