Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane tinxintareyaan liga nɛn Ala ra, e yi se halagi daxine tongo. Karimi a dii xɛmɛ Akan nan na sena ndee tongo Ala tɔnna dɔxɔ naxanye tongo fe ra. Sabidi nan Karimi sɔtɔ. Sera nan Sabidi sɔtɔ. Sera keli Yuda bɔnsɔnna nin. Alatala yi xɔlɔ Isirayila kaane ma han!
2Yosuwe yi xɛrane rasiga keli Yeriko siga Ayi taani, taan naxan Beti-Aweni dɛxɔn ma, Betɛli taan sogeteden binni. A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ siga, ɛ sa yamanan nakɔrɔsi.” Na xɛmɛne yi siga Ayi taana fe rakɔrɔsideni.
3E yi xɛtɛ Yosuwe fɛma, e yi a fala, e naxa, “Hali yamaan birin mi siga Ayi taan yɛngɛdeni, fɔ muxu wuli firin hanma muxu wuli saxan ɲɔxɔn gbansan. Ne Ayi kaane nɔɛ nɛn. Hali i mi yamaan birin naxadan, bayo en yaxune mi wuya.”
4Nayi, muxu wuli saxan yatɛ yi siga, koni e yi sa e gi Ayi kaane bun yɛngɛni.
5Ayi kaane yi muxu tonge saxan e nun sennin faxa e yɛ. Ayi kaane yi e kedi keli taan so dɛɛn na han Sebarimi. E yi siga e faxɛ geya godon na. Isirayila yamaan bɔɲɛn yi kala, e yigitɛgɛ.
6Yosuwe yi a dugine yibɔ a ma, a bira, a yi a yɛtagin lan bɔxɔn ma Alatalaa Kankiraan yɛtagi han ɲinbanna ra, e nun Isirayila fonne. E yi burunburunna sa e xunni sununi.
7Yosuwe yi a fala, a naxa, “N Marigina Alatala, nanfera i a ragidixi yamani ito xa Yurudɛn baani gidi, i yi nxu so Amorine yii alogo i xa nxu halagi? Hali nxu yi lu Yurudɛn baan mɛn binni nun!
8N Marigina, n fa nanse falama iki, Isirayila kaane to bata e gi e yaxune yɛɛ ra?
9Kanan kaane nun yamanan muxun bonne feni ito mɛma nɛn, e yi nxu rabilin, e nxu xinla ɲan bɔxɔ xɔnni ito ma. Nayi, i tan fa nanse ligama i xili binyena fe ra?”
10Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “Keli, i yɛtagin lanxi bɔxɔn ma nanfera?
11Isirayila bata yulubin liga. E bata layirin kala n na e yamari naxan na. E bata se halagi daxina ndee tongo. E bata muɲan ti, e a feen luxun, e seene luxun e goronne kui.
12Nanara, Isirayila kaane mi fa nɔɛ tiyɛ e yaxune yɛɛ ra. E e gima nɛn e yɛɛ ra, bayo e fan yɛtɛɛn bata findi muxu halagi daxine ra. N mi fa luyɛ ɛ xɔn, xa ɛ mi se halagi daxine raxɔri ɛ tagi.
13Keli, i yamaan nasariɲan. I yi a fala, i naxa, ‘Ɛ yɛtɛ rasariɲan tila fe ra. Amasɔtɔ Alatala Isirayilaa Ala ito nan falaxi, a naxa: Se halagi daxine ɛ tagi. Isirayila kaane, ɛ mi nɔɛ tiyɛ ɛ yaxune yɛɛ ra, fanni ɛ mi na seene ba ɛ tagi.
14Xɔtɔnni ɛ fa n yɛtagi bɔnsɔn yɛɛn ma. Alatala na bɔnsɔnna naxan yita, ne yi e maso xabila yɛɛn ma. Alatala na xabilan naxan yita, ne yi e maso denbaya yɛɛn ma. Alatala na denbaya naxan yita, ne yi e maso keden keden yɛɛn ma.
15Naxan na suxu, a li se halagi daxine a yii, na kanna xa gan e nun a yii seene birin, bayo a bata Alatalaa layirin kala, a yi kalan ti Isirayila yamaan birin ma!’ ”
16Xɔtɔn xɔtɔn, Yosuwe yi keli, a yi Isirayila kaane maso bɔnsɔn yɛɛn ma. Masɛnsɛnna yi Yuda bɔnsɔnna suxu.
17A yi Yuda xabilane muxune maso, masɛnsɛnna yi Sera xabilan suxu. A yi Sera xabilan muxune maso denbaya yɛɛn ma, masɛnsɛnna yi Sabidi suxu.
18A yi Sabidi a denbaya xunne maso, a yi Akan suxu, Karimi a dii xɛmɛna. Sabidi nan Karimi sɔtɔ. Sera yi Sabidi sɔtɔ keli Yuda bɔnsɔnni.

19Yosuwe yi a fala Akan xa, a naxa, “N ma diina, ɲɔndin fala Alatalaa binyena fe ra, Isirayilaa Ala. I yi a tantun. I naxan ligaxi, a fala n xa. I nama a luxun n ma.”
20Akan yi Yosuwe yabi, a naxa, “Ɲɔndin na a ra. N tan nan yulubin ligaxi Alatala ra, Isirayilaa Ala. N ni ito nan ligaxi:
21N Sinari kaane doma gbeena nde to nɛn se suxine yɛ, naxan yi tofan han, e nun gbeti gbanan kɛmɛ firin, e nun xɛmaan kilo tagi. E xɔnla yi n suxu, n yi e tongo. E sa bitinxi n ma bubun kui. Gbetin saxi bonne bun ma.”
22Yosuwe yi xɛrane rasiga e giyɛ bubun kui, e yi sa seene li luxunxi, gbetin yi saxi seen bonne bun ma.
23E yi a birin tongo bubuni, e siga e ra Yosuwe nun Isirayila kaane fɛma. E yi e sa Alatala yɛtagi.
24Yosuwe nun Isirayila birin yi Sera a dii Akan tongo e nun gbetin nun doma gbeen nun xɛmaan nun a dii xɛmɛne nun a dii tɛmɛne nun a ɲingene nun a sofanle nun a xuruseene nun a bubun nun a yii seen birin, e siga e ra Akori lanbanni.
25Yosuwe yi a fala Akan xa, a naxa, “I bata ɲaxankatan nafa nxu ma, Alatala i fan ɲaxankatama nɛn to.” Isirayila kaane birin yi a magɔlɔn, e nun bonne, e yi e gan.
26E yi gɛmɛ gbegbe malan Akan fari. Han to na gɛmɛne malanxi na. Alatala yi xɛtɛ a xɔlɔn fɔxɔ ra. Nanara, mɛnna xili nɛn Akori lanbanna han to.