Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lewi bɔnsɔnna denbaya xunne yi siga saraxarali Eleyasari nun Nunu a dii Yosuwe nun Isirayila bɔnsɔnna xabilane kuntigine fɛma
2Silo yi Kanan yamanani, e yi a fala e xa, e naxa, “Alatala bata yi yamarin fi nun fata Musa ra, a nxu xa taane sɔtɔ nxu dɔxɔma dɛnaxanye yi, e nun e rabilinna bɔxɔne nxɔ xuruseene xa.”
3Nayi, Isirayila kaane yi taani itoe ba e gbee kɛɛ bɔxɔn na. Taan ne nun e rabilinna bɔxɔne yi fi Lewi bɔnsɔnna ma alo Alatala a yamari kii naxan yi.
4E to masɛnsɛnna ti, a yi Kehati yixɛtɛne xabilane singe suxu. Saraxarali Haruna yixɛtɛne yi taa fu nun saxan sɔtɔ Yuda bɔnsɔnna nun Simeyɔn bɔnsɔnna nun Bunyamin bɔnsɔnna bɔxɔne tagi.
5Kehati yixɛtɛn bonne yi taa fu sɔtɔ Efirami bɔnsɔnna nun Dan bɔnsɔnna nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔne tagi.
6Gɛrisɔn yixɛtɛne xabilane yi taa fu nun saxan sɔtɔ Isakari bɔnsɔnna nun Aseri bɔnsɔnna nun Nafatali bɔnsɔnna bɔxɔne tagi e nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔn tagi Basan yamanani.
7Merari yixɛtɛne xabilane yi taa fu nun firin sɔtɔ Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna nun Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔne tagi.
8Nayi, Isirayila kaane yi taani itoe nun e rabilinne bɔxɔne fi Lewi bɔnsɔnna ma alo Alatala a yamari kii naxan yi fata Musa ra.
9Taan naxanye fi e ma Yuda bɔnsɔnna nun Simeyɔn bɔnsɔnna bɔxɔne tagi, ne xinle ni itoe ra:
10Kehati xabilani, Lewine yɛ, Haruna yixɛtɛne yi taani itoe sɔtɔ bayo masɛnsɛnna e tan nan singe suxi:
11Kiriyati-Aruba, dɛnaxan mɔn xili Xebiron, e nun a rabilinna bɔxɔne Yuda geya yireni. Araba yi findixi Anaki benban nan na.
12Koni xɛɛne nun banxidɛɛn naxanye taan nabilinni, ne bata yi so Yefune a dii Kalebi yii a kɛɛn na.
13E taan naxanye fi saraxarali Haruna yixɛtɛne ma, ne ni i ra: Xebiron, naxan findixi marakisi taana nde ra muxun xa naxan nagixi faxa ti feen na, Libina,
14Yatiri, Esitemowa,
15Xolon, Debiri,
16Ayin, Yuta, e nun Beti-Semɛsi, e nun e rabilinne. Ne birin malanxina, taa solomanaanin fata bɔnsɔn firinni itoe bɔxɔne ra.
17E yi taani itoe sɔtɔ Bunyamin bɔnsɔnna bɔxɔni: Gabayon, Geba,
18Anatɔti, Alamɔn, e nun e rabilinne. Ne birin malanxina taa naanin.

19Haruna yixɛtɛne, saraxaraline taan naxanye sɔtɔ, ne malanxina taa fu nun saxan nan yi e ra e nun e rabilinne.
20Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye yi kelixi Kehati yixɛtɛne xabilan bonne yi, ne yi taane sɔtɔ Efirami bɔnsɔnna bɔxɔni.
21Ne ni i ra: Siken taana Efirami geya yireni, naxan findixi marakisi taana nde ra muxun xa naxan nagixi faxa ti feen na, Geseri,
22Kibisayimi, Beti-Xoron, e nun e rabilinne. Ne birin malanxina, taa naanin.
23E naxanye sɔtɔ Dan bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Eliteke, Gibɛtɔn,
24Ayalɔn, Gati-Rimɔn, e nun e rabilinne. Ne birin malanxina taa naanin.
25E naxanye sɔtɔ Manase bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Taanaki, Gati-Rimɔn, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa firin.
26Na taa fune nun e rabilinne yi findi Kehati yixɛtɛne xabilan bonne gbeen na.
27Lewine yɛ, Gɛrisɔn yixɛtɛne xabilane yi taani itoe sɔtɔ Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔni: e Golan sɔtɔ Basan yamanani, naxan findixi marakisi taana nde ra muxun xa naxan nagixi faxa ti feen na, e nun Bɛsɛtɛra, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa firin.
28E naxanye sɔtɔ Isakari bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Kisiyon, Dabɛrati,
29Yaramuti, En-Ganimi, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa naanin.
30E naxanye sɔtɔ Aseri bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Misala, Abadon,
31Xɛlɛkati, Rexobo, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa naanin.
32E naxanye sɔtɔ Nafatali bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Kedesi Galile yamanani, naxan findixi marakisi taana nde ra muxun xa naxan nagixi faxa ti feen na, Xamɔti-Dɔrɔ, Karatan, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa saxan.
33Gɛrisɔn yixɛtɛne xabilane taa fu nun saxan sɔtɔ nɛn e nun e rabilinne.
34Lewin naxanye luxi, Merari yixɛtɛne xabilane, ne naxanye sɔtɔ Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔn tagi, ne ni i ra: Yokanayimi, Karata,
35Dimina, Nahalali, e nun e rabilinne. Ne malanxina, taa naanin.
36E naxanye sɔtɔ Rubɛn bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Bɛsɛri, Yahasi,

37Kedemoti, Mefaati, e nun e rabilinne. Ne malanxina taa naanin.
38E naxanye sɔtɔ Gadi bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Ramoti naxan Galadi yamanani, naxan findixi marakisi taana nde ra muxun xa naxan magixi faxa ti feen na, Maxanayin,
39Xɛsibɔn, Yaasɛri, e nun e rabilinne. Ne malanxina taa naanin.
40Taan naxanye birin fi Lewi bɔnsɔnna muxu dɔnxɛne ma, Merari yixɛtɛne xabilane yi, ne findi taa fu nun firin nan na.
41Taan naxanye birin fi Lewi bɔnsɔnna muxune ma Isirayila kaane bɔxɔni, ne birin malanxina taa tonge naanin e nun solomasɛxɛ, e nun e rabilinne.
42E taani itoe nun e rabilinne bɔxɔne nan sɔtɔ.
43Alatala a kɔlɔ yamanan naxan so feen na e benbane yii, a yi na birin fi Isirayila kaane ma. E yi na findi e gbeen na, e yi dɔxɔ na.
44Alatala yi bɔɲɛ xunbenla fi e ma e rabilinna birin yi, alo a a kɔlɔ e benbane xa kii naxan yi. Hali e yaxu yo mi nɔ tiyɛ e yɛɛ ra, Alatala yi e yaxune birin lu e sagoni.
45Alatala bata yi fala faɲin naxanye birin ti Isirayila yamaan xa, na birin yi kamali, sese mi lu a ligataren na.