Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E bɔxɔn naxan yitaxun Yusufu a dii xɛmɛ singen Manase bɔnsɔnna muxune ra e kɛɛn na na ni ito ra. Anu, Manase a dii xɛmɛ singen Makiri naxan findi Galadi kaane benban na, na bata yi Galadi nun Basan bɔxɔn sɔtɔ nun bayo sofa faɲin nan yi a ra.
2Manase bɔnsɔnna muxu dɔnxɛne fan yi kɛɛn sɔtɔ xabila yɛɛn ma. Ne xinle ni itoe ra: Abiyeseri, Xeleki, Asirɛli, Siken, Xeferi, e nun Sɛmida. Yusufu a dii xɛmɛn Manase a diine nan ne ra xabila yɛɛn ma.
3Galadi a dii xɛmɛn Xeferi a dii xɛmɛn Selofexadi mi dii xɛmɛ yo sɔtɔ, koni a dii tɛmɛne sɔtɔ nɛn. Manase a dii xɛmɛ Makiri nan Galadi sɔtɔ. Selofexadi a dii tɛmɛne xinle ni itoe ra: Maxala, Noha, Xɔgala, Milika, e nun Tirisa.
4E yi siga saraxarali Eleyasari nun Nunu a dii Yosuwe nun kuntigine fɛma, e yi a fala e xa, e naxa, “Alatala a yamari nɛn Musa ma, a xa kɛɛn fi nxu ma nxu kon kaane yɛ.” Awa, e yi e kɛɛn fi e ma alo a liga e fafe ngaxakedenne xa kii naxan yi alo Alatala a yamari kii naxan yi.
5Nayi, Manase bɔnsɔnna yi yire fu sɔtɔ, ba Galadi nun Basan na, naxan yi Yurudɛn baan kidi ma.
6Manase a dii tɛmɛne kɛɛn sɔtɔ na kii nin alo a dii xɛmɛne. Galadi yamanan yi findi Manase a dii xɛmɛn bonne gbeen na.
7Manase a bɔxɔn yi fɔlɔ Aseri bɔxɔn danna ma siga han Mikimetati taana Siken taan sogeteden binni, siga han Yamin, En-Tapuwa kaane dɔxɔdene binni.
8Manase bɔnsɔnna nan gbee yi En-Tapuwa bɔxɔn na, koni Tapuwa taan yi findixi Manase bɔnsɔnna danna nan na. Efirami bɔnsɔnna nan gbee yi na ra.
9Na danna yi sigaxi yiifanna mabinni han Kanna xudena. Manase a bɔxɔn danna yi findixi Kanna xuden kɔmɛn fɔxɔn nan na han sa mini fɔxɔ igen ma, koni Efirami a taana ndee yi luxi Manase a taane tagi.
10Efirami a bɔxɔn yi Kanna xuden yiifanna nan ma. Manase gbeen yi kɔmɛnna ma. Manase a bɔxɔn yi danxi fɔxɔ igen ma, Aseri a bɔxɔn yi lu a kɔmɛnna ma, Isakari a bɔxɔn yi lu a sogeteden binni.
11Manase bɔnsɔnna yi taana ndee sɔtɔ Isakari nun Aseri a bɔxɔne yɛ. E xinle ni itoe ra: Beti-Seyan, Yibeleyami, Dɔrɔ, En-Dɔri, Taanaki, e nun Megido nun e rabilinna banxidɛne. Yamana saxan nan na ra.
12Koni, Manase bɔnsɔnna mi nɔ na taane tongɛ bayo Kanan kaane yi a ragidixi e xa lu dɔxi na yamanani.
13Koni Isirayila kaane to sɛnbɛn sɔtɔ, e yi Kanan kaane ti konyi wanle ra, koni e mi nɔ e kedideni.
14Yusufu bɔnsɔnna muxune yi Yosuwe maxɔdin, e naxa, “Nanfera i yamanan yire kedenni ito yitaxunxi nxu ra nxu kɛɛn na? Nxɔ muxune wuya, bayo Alatala bata barakan sa nxɔ fe yi han iki.”
15Yosuwe yi e yabi, a naxa, “Xa ɛ wuya Efirami geya yiren xa, ɛ sa fɔtɔn yirena nde masɛgɛ ɛ yɛtɛ xa Perisine nun Refa kaane yamanani.”
16Yusufu bɔnsɔnna muxune yi a fala a xa, e naxa, “Geya yireni ito xurun nxu ma. Anu, yɛngɛ so wontoro wure daxine Kanan kaane birin yii, naxanye dɔxi lanbanni e nun naxanye dɔxi Beti-Seyan nun a banxidɛne, e nun naxanye Yɛsɛreli lanbanni.”
17Yosuwe yi Yusufu bɔnsɔnna yabi, a naxa, “Efirami kaane nun Manase kaane, yama gbeen nan ɛ ra, ɛ sɛnbɛn fan gbo. Ɛ mi kɛɛ bɔxɔ yire keden xan tun sɔtɔma,
18koni ɛ fɔtɔnna fan sɔtɔma nɛn geya yireni. Ɛ na masɛgɛ, ɛ yi na tɔnɔn sɔtɔ. Ɛ nɔɛ Kanan kaane kedɛ nɛn hali yɛngɛso wontoro wure daxine to e yii e sɛnbɛn fan gbo.”