Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerusalɛn mangana Adoni-Sedeki yi a mɛ a Yosuwe bata Ayi taan suxu, a yi na raxɔri, a mɔn yi Ayi taan nun a mangan liga alo a Yeriko taan nun a mangan liga kii naxan yi. A mɔn yi a mɛ a Gabayon kaane nun Isirayila kaane bata lanna raso e bode tagi e layirin xidi, a Gabayon kaane dɔxi e yɛ.
2Na yi a gaxu ki faɲi, bayo taa gbeen nan yi Gabayon na, alo manga taana nde. A yi gbo Ayi taan xa, a muxune birin sofa.
3Yerusalɛn mangana Adoni-Sedeki yi xɛraan nasiga a faladeni Xebiron manga Hohami nun Yaramuti manga Pirami nun Lakisi manga Yafiya nun Egilon manga Debiri xa, a naxa,
4“Ɛ fa n fɛma, ɛ fa n mali Gabayon yɛngɛdeni, bayo e tan bata lanna raso e nun Yosuwe nun Isirayila kaane tagi.”
5Amorine manga suulunne yi e malan: Yerusalɛn mangan nun Xebiron mangan nun Yaramuti mangan nun Lakisi mangana e nun Egilon mangana. Ne nun e ganle yi siga, e sa e daaxadene yitɔn Gabayon taan yɛtagi. E yi na yɛngɛ fɔlɔ.
6Gabayon kaane yi xɛraan nasiga a faladeni Yosuwe xa Giligali taani yamaan daaxadeni, a naxa, “I nama i ya konyine rabeɲin. Fa nxu rakisi mafurɛn! Nxu mali, bayo Amorine mangan birin naxanye dɔxi geyane fari, ne bata e malan nxu xili ma!”
7Yosuwe nun a ganla birin yi keli Giligali taani, e nun a sofa yɛbaxine.
8Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “I nama gaxu e yɛɛ ra, bayo n bata e so i yii. E sese mi tiyɛ i yɛɛ ra.”
9Yosuwe yi sigan ti kɔɛɛn birin na keli Giligali taani, a fa e ratɛrɛna.
10Alatala yi e kedi Isirayila yɛɛ ra, Isirayila kaane yi sa e nɔ Gabayon taani han! E yi siga e dinɲɛ e ra Beti-Xoron kiraan xɔn, e siga e faxɛ han Aseka taan nun Makeda taani.
11E yi e gima Isirayila kaane yɛɛ ra waxatin naxan yi, godo Beti-Xoron geyaan na, ito nan liga e ra: Alatala yi siga balabalan kɛsɛ xungbene rayolonɲɛ e fari han Aseka taani. E yi raxɔri. Balabalan kɛsɛn muxun naxanye faxa, ne yi wuya dangu na muxune ra Isirayila kaane naxanye faxa silanfanna ra.
12Alatala Amorine so Isirayila kaane yii lɔxɔn naxan yi, Yosuwe yi falan ti Alatala xa Isirayila kaane yɛtagi, a naxa, “Sogena, i raxara Gabayon xun ma. I tan kiken fan xa i raxara Ayalɔn mɛrɛmɛrɛn xun ma.”
13Sogen nun kiken yi e raxara han Isirayila yamaan yi e yaxune nɔ. Feni ito sɛbɛxi Yasari a kɛdin fan kui. Sogen yi a raxara kuyen tagiyani, a mi bira sinma, a lu raxaraxi mɛnni fayida fɛriɲɛn keden ɲɔxɔn.
14Xabu a fɔlɔni han to, lɔxɔ yo munma a liga alo na lɔxɔna, Alatala muxuna nde a maxandin nasuxu na kii nin amasɔtɔ Alatala nan yi yɛngɛn soma Isirayila xa.
15Yosuwe nun Isirayila yamaan birin yi xɛtɛ Giligali taani yamaan daaxadeni.
16Na manga suulunne yi e gi, e sa e luxun faranna ra Makeda taan dɛxɔn.
17Muxune yi sa na fala Yosuwe xa manga suulunne yi dɛnaxan yi, a e luxunxi faranna ra Makeda taan dɛxɔn.
18Yosuwe yi a fala, a naxa, “Ɛ gɛmɛ gbeene makutukutu, ɛ sa e dɔxɔ faranna dɛ ra. Ɛ kantan tiine dɔxɔ na.

19Koni ɛ tan nama dan mɛnni de! Ɛ en yaxune sagatan, ɛ kiraan bolon e ma. E nama so e taani de! Bayo Alatala ɛ Ala bata e so ɛ yii.”
20Yosuwe nun Isirayila kaane yi gbalo gbeen nagodo e ma, fayida e yi e raxɔri fɔ muxu gixi keden kedenna naxanye sa so taa makantanxine yi.
21Ganla birin yi xɛtɛ bɔɲɛ xunbenli Yosuwe fɛma Makeda dɛxɔn yamaan daaxadeni. Muxu yo mi susu falan tiyɛ Isirayila kaane xili ma.
22Yosuwe yi a fala, a naxa, “Ɛ gɛmɛne ba faranna dɛ ra, ɛ manga suulunne ramini na ra.”
23E yi manga suulunne ramini faranna ra, Yerusalɛn mangan nun Xebiron mangan nun Yaramuti mangan nun Lakisi mangana, e nun Egilon mangana.
24E to fa mangane ra Yosuwe fɛma, Yosuwe yi Isirayila xɛmɛne birin xili. Sofa kuntigin naxanye siga yɛngɛni, a yi a fala ne xa, a naxa, “Ɛ maso, ɛ yi ɛ sanne ti mangani itoe kɔɛɛn fari.” E yi e maso, e yi e sanne ti e kɔɛne fari.
25Yosuwe yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ nama kuisan, ɛ nama gaxu, ɛ wɛkilɛ, ɛ yi ɛ sɛnbɛ so! Amasɔtɔ ɛ yaxun naxanye birin yɛngɛma, Alatala ito nan ligama e ra ɛ xa.”
26Yosuwe yi e faxa. A yi e singan wudi suulun kɔɛ ra, e yi lu singanxi mɛnni han ɲinbanna ra.
27Sogen bira waxatini, Yosuwe yi yamarin fi, a e xa e binbine ragodo wudin kɔɛ ra. E yi luxunxi faranna naxan na, e yi sa e bira mɛnni. E yi gɛmɛ gbeene dɔxɔ faranna dɛ ra. Han to e mɔn mɛnni.
28Yosuwe yi Makeda taan fan suxu na lɔxɔ yɛtɛni. E yi taan muxune nun e mangan faxa silanfanna ra. A yi na muxune birin halagi, muxu yo mi lu a nii ra. A yi Makeda taan mangan liga alo a Yeriko taan mangan liga kii naxan yi.
29Yosuwe nun Isirayila kaane birin yi keli Makeda taani e siga Libina taani. E yi na yɛngɛ fɔlɔ.
30Alatala yi na taan fan so e yii, e nun a mangana. Isirayila kaane yi taan muxune birin faxa silanfanna ra e nun muxun naxanye birin yi a kui. E mi muxu yo lu a nii ra mɛnni. E yi na mangan liga alo e Yeriko taan mangan liga kii naxan yi.
31Yosuwe nun Isirayila kaane birin yi keli Libina taani, e siga Lakisi taani. E yi daaxadeni tɔn na yɛtagi, e na yɛngɛ fɔlɔ.
32Alatala yi Lakisi taan so Isirayila kaane yii. Yɛngɛn xii firinde lɔxɔni, e yi taan nɔ, e taan muxune faxa silanfanna ra, e nun naxanye birin yi a kui, alo e Libina taan liga kii naxan yi.
33Nayi, Geseri taan mangana, Horami yi siga Lakisi taan malideni. Yosuwe yi e nun a ganla faxa, a mi muxu yo lu a nii ra.
34Yosuwe nun Isirayila kaane birin yi keli Lakisi taani e siga Egilon taani. E yi e daaxadeni tɔn na yɛtagi, e yi na fan yɛngɛ fɔlɔ.
35E yi na nɔ na lɔxɔ yɛtɛni, e yi taan muxune birin faxa silanfanna ra, e nun muxun naxanye birin yi a kui. Yosuwe yi na raxɔri na lɔxɔ yɛtɛni alo a Lakisi taan liga kii naxan yi.
36Yosuwe nun Isirayila kaane birin yi keli Egilon taani, e siga Xebiron taani, e yi na yɛngɛ fɔlɔ.

37E yi na nɔ, e taan muxune nun e mangan faxa silanfanna ra, e nun a rabilinna taane nun muxun naxanye birin yi ne kui. E mi muxu yo lu a nii ra alo e naxan liga Egilon taani. Yosuwe yi na taan naxɔri fefe, e nun naxanye yi a kui.
38Yosuwe nun Isirayila kaane yi xɛtɛ, e Debiri taan yɛngɛ fɔlɔ.
39E yi taan nun a mangan nɔ, e nun taan naxanye na rabilinni. E yi e faxa silanfanna ra. Muxun naxanye birin na taane yi, e yi ne raxɔri, e mi muxu yo lu a nii ra. Yosuwe yi Debiri taan nun a mangan liga alo a Xebiron taan nun Libina taan nun a mangan liga kii naxan yi.
40Yosuwe yi na yamanan birin nɔ, geya yirene nun Negewi tonbonna nun Sefela geya yiren nun e mangane birin. A yi muxune birin naxɔri, naxanye birin yi yengima a mi muxu yo lu a nii ra alo Alatala Isirayilaa Ala a yamari kii naxan yi.
41Yosuwe yi e yɛngɛ keli Kadesi-Barineya taani han Gasa taana, e nun Gosen yamanan birin, sa dɔxɔ Gabayon taan na.
42Yosuwe yi na taane nun e mangane nɔ sanɲa ma kedenni, bayo Alatala Isirayilaa Ala nan yi yɛngɛn soma Isirayila xa.
43Yosuwe nun Isirayila yamaan birin yi xɛtɛ Giligali taani yamaan daaxadeni.