Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɔxɔn firindeni ito yi findi Simeyɔn bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn, a yitaxun xabila yɛɛn ma. E kɛɛ bɔxɔn yi Yuda bɔnsɔnna bɔxɔn nan tagi.
2Taan naxanye fixi Simeyɔn bɔnsɔnna ma, ne ni i ra: Bɛriseba, Seeba, Molada,
3Xasari-Suwali, Bala, Esemi,
4Elitoladi, Bɛtuli, Xoroma,
5Sikilaga, Beti-Marakaboti, Xasari-Susa,
6Beti-Lebayoti, e nun Saruxɛn. Ne birin malanxina, taa fu nun saxan, e nun e banxidɛne.
7Ayin, Rimɔn, Eteri, e nun Asan, ne birin malanxina taa naanin, e nun e banxidɛne,
8sa e rabilinna taane fari siga han Baalati-Beeri, dɛnaxan mɔn xili Rama-Negewi. Simeyɔn bɔnsɔnna xabilane kɛɛ bɔxɔn nan na ra.
9Simeyɔn kɛɛ bɔxɔn ba Yuda bɔnsɔnna bɔxɔn nan na, bayo Yuda bɔnsɔnna kɛɛ bɔxɔn yi gbo a xa. Na nan a liga, Simeyɔn bɔnsɔnna yi kɛɛ bɔxɔn sɔtɔ Yuda bɔnsɔnna kɛɛ bɔxɔni.
10Bɔxɔn saxandeni ito yi findi Sabulon bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn a yitaxun xabila yɛɛn ma. E kɛɛ bɔxɔn danna yi sigaxi han Saridi yi,
11dangu Marala yi sogegodode binni, sa dɔxɔ Dabeseti ra, siga xude dɛni Yokanayimi yɛtagi.
12Keli Saridi yi, siga sogeteden binni siga han Kisiloti-Taboro bɔxɔna, sa dɔxɔ Dabɛrati ra, siga Yafiya yi.
13Keli mɛnni, dangu sogeteden binni, siga Gati-Xeferi yi e nun Eta-Kasin yi, sa mini Rimɔn ma, bilin Neya ma.
14Na danna mɔn yi sigaxi han Xanatɔn kɔmɛn fɔxɔna, sa mini Yifita-Eli xuden ma.
15E mɔn yi Katati nun Nahalali nun Simiron nun Yidala nun Bɛtɛlɛmi sɔtɔ. Ne birin malanxina taa fu nun firin, e nun e banxidɛne.
16Sabulon bɔnsɔnna xabilane kɛɛn nan na ra, e taane nun e banxidɛne.
17Bɔxɔn naanindeni ito yi findi Isakari bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn a yitaxun xabila yɛɛn ma.
18E bɔxɔn danna yi sigaxi han taani itoe birin: Yɛsɛreli, Kesuloti, Sunemi,

19Xafarayimi, Siyɔn, Anaxarati,
20Rabiti, Kisiyon, Abɛsi,
21Remeti, En-Ganimi, En-Xada, e nun Beti-Pasɛsi.
22Sa dɔxɔ Taboro nun Saxasima nun Beti-Semɛsi ra, sa mini Yurudɛn baan ma. Ne birin malanxina, taa fu nun sennin, e nun e banxidɛne.
23Isakari bɔnsɔnna xabilane kɛɛ nan na ra, e taane nun e banxidɛne.
24Bɔxɔn suulundeni ito yi findi Aseri bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn a yitaxun xabila yɛɛn ma.
25E danne yi sigaxi han taani itoe: Xɛlɛkati, Xali, Beten, Akisafa,
26Alameleki, Amada, Misala, sa dɔxɔ Karemele geyaan nun Sixori-Libanati xuden na sogegododen binni.
27Danna yi sigaxi sogeteden binni, Beti-Dagɔn yi, sa dɔxɔ Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔn nun Yifita-Eli lanbanna ra, siga kɔmɛn fɔxɔni sa dɔxɔ Beti-Emeki nun Neyeli ra, dangu Kabulu yi kɔmɛn fɔxɔni,
28siga han taani itoe: Abadon nun Rexobo nun Xamɔn e nun Kanna, siga han Sidɔn taa gbeena.
29Keli mɛnni, danna mɔn yi sigaxi han Rama nun Tire, taa makantanxina, siga Xosa binni, sa mini Fɔxɔ Igen ma Akisibu yamanani,
30sa Yuma nun Afeki nun Rexobo fari. Ne birin malanxina, taa mɔxɔɲɛn nun firin, e nun e banxidɛne.
31Taani itoe nun e banxidɛne birin findixi Aseri bɔnsɔnna xabilane kɛɛ bɔxɔn nan na.
32Bɔxɔn sennindeni ito yi findi Nafatali bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn a yitaxun xabila yɛɛn ma.
33Na bɔxɔn danna yi fɔlɔxi Xelefa taani, siga Saananimi taani wudi gbeen binni, dangu Adami-Nekebi nun Yabaneeli yi, siga Lakuma yi, sa mini Yurudɛn baan ma.
34Na danna yi sigaxi sogegododen binni han Asanoti-Taboro, sa mini Xukɔku taan ma, sa dɔxɔ Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔn na yiifanna ma, e nun Aseri bɔnsɔnna bɔxɔna sogegododen binni e nun Yuda bɔnsɔnna bɔxɔna, Yurudɛn baan yi lu a sogeteden binni.
35E taa makantanxine xinle ni itoe ra: Sidima, Sere, Xamati, Rakati, Kinɛrɛti,
36Adama, Rama, Xasori,

37Kedesi, Edere, En-Xasori,
38Yirɔn, Migidali-Eli, Xoremi, Beti-Anata, Beti-Semɛsi. Ne birin malanxina, taa fu nun solomanaanin, e nun e banxidɛne.
39Nafatali bɔnsɔnna xabilane kɛɛn nan na ra, e taane nun e banxidɛne.
40Bɔxɔn soloferedeni ito yi findi Dan bɔnsɔnna gbeen na masɛnsɛnna xɔn a yitaxun xabila yɛɛn ma.
41E kɛɛ bɔxɔn danne yi sigaxi han taane itoe: Sora, Esetayoli, Iri-Semɛsi,
42Saalabin, Ayalɔn, Yitila,
43Elon, Timana, Ekirɔn,
44Eliteke, Gibɛtɔn, Baalati,
45Yehudu, Bene-Beraki, Gati-Rimɔn,
46Yarakɔn tigine, Rakɔn e nun bɔxɔn naxan Yafa yɛtagi.
47Koni Dan bɔnsɔnna muxune mi nɔ e bɔxɔn masɔtɔdeni. Nayi, Dan bɔnsɔnna yi siga Lesemi yi, e sa mɛn kaane yɛngɛ, e yi e faxa. E yi dɔxɔ na, e na taan xili sa Dan, e benban xinla.
48Na taane nun e banxidɛne birin yi findi Dan bɔnsɔnna xabilane kɛɛ bɔxɔn na.
49E to yelin yamanani taxunɲɛ e kɛɛn na, Isirayila kaane yi Nunu a dii Yosuwe kɛɛn so a yi e tagi,
50alo Alatala a yamari kii naxan yi. Yosuwe taan naxan maxɔdin e ma, Timanati-Sera, e yi na so a yii Efirami geya yireni. Yosuwe mɔn yi taan ti, a dɔxɔ na.
51Saraxarali Eleyasari nun Nunu a dii Yosuwe nun Isirayila bɔnsɔnne xabila kuntigine yi yamanan yireni itoe yitaxun masɛnsɛnna xɔn Alatala yɛtagi, Naralan Bubun so dɛɛn na, Silo yi. E yi yelin yamanani taxunɲɛ.