Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa,
2“A fala Isirayila kaane xa, e xa taana ndee sugandi marakisi taane ra, alo n na a fala i xa kii naxan yi fata Musa ra.
3Xa naxan faxan ti, a mi a rakeli a ma, a mi yi waxi faxa ti feni, na kanna nɔɛ a giyɛ nɛn, a siga mɛnna nde yi, a ratangɛ faxa muxun gbeeɲɔxɔ muxun ma dɛnaxan yi.
4A na a gi, a na taana nde li, a xa sa ti taan so dɛɛn na, a yi a sɔnna dɛntɛgɛ taan fonne xa. E yi a rasuxu taani, e a yigiya.
5Xa faxa muxun gbeeɲɔxɔ muxun siga faxa tiin fɔxɔ ra, e mi a soma a yii, bayo a mi a rakelixi a ma, a mi a faxa feni tɔnxi xɔnnantenyani.
6A xa lu na taani han a yi makiti yamaan yɛtagi, e nun han saraxarali kuntigin naxan walima na waxatini, na yi faxa. Na xanbi ra, faxa tiin nɔɛ xɛtɛ nɛn a banxini a konni, a kelixi dɛnaxan yi.”
7E yi taani itoe sugandi: Kedesi taan Galile yamanani Nafatali geya yireni, e nun Siken taana Efirami geya yireni, e nun Kiriyati-Aruba taan dɛnaxan mɔn xili Xebiron, Yuda geya yireni.
8E yi taa gbɛtɛne sugandi Yurudɛn baan kidi ma Yeriko sogeteden binni: Bɛsɛri taan naxan Rubɛn tonbonna lanta yireni, Ramoti taan naxan Galadi bɔxɔni, Gadi bɔnsɔnna dɛnaxan yi, e nun Golan taan naxan Basan bɔxɔni, Manase bɔnsɔnna dɛnaxan yi.
9Na taane nan sugandi Isirayila kaane nun xɔɲɛne xa, alogo xa naxan faxan ti, a mi a rakeli a ma, na xa a gi, siga mɛnni, a ratanga faxa muxun gbeeɲɔxɔ muxun ma. Na kui, faxa muxun gbeeɲɔxɔ muxun mi a faxɛ benun yamaan xa a makiti.