Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yontu Tɑɑ Yontu

Yontu Tɑɑ Yontu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alɑɑ tɑɑ ɑcɛpɑ nyɑ́, leɣe nyɑ́ kʋsɔɔlʋ polɑɑ? Nkuɣu ɩ tǝŋɑɑ? Tɑ nɑ-ŋ tǝ pɛɛkɩ-ɩ.
2Mɑ kʋsɔɔlʋ n polɑ nyɑ́ tɑɑlɛ nte tǝ tɑɑ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ nyɑlɑɑ tɔɣɔ sɩ n cɑɑkɩ yɑɑyenɑɑ nɑ ń tiiki nyɑ́ kɑlǝkʋ.
3Mɑ́ tǝnnɑ mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́ nɑ nyɑ́ tǝnnɑ mɑ́ tɔtɔ. Yɑɑyenɑɑ tɑɑ kɛ́ n tiikiɣi nyɑ́ kɑlǝkʋ.
4Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, n tewɑɣɑ ɩsɩɩ Tiisɑ ɩcɑtɛ. N wɛ leleŋ ɩsɩɩ Yosɑlɛm tɑɑ cɑɣɑlɛ. Amɑ n wɛ sɔɣɔntʋ ɩsɩɩ yoolɑɑ nɑ pɑ tuutɑnɑɑ.
5Kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ ɑnɩ ɑ cɔɔsǝɣɩ-m kɛ́. Nyɑ́ nyɔɔsɩ hǝntɑ ɩsɩɩ pǝ́ŋ kɑlǝkʋ tiiki Kɑlɑɑtɩ pʋɣʋ.
6Nyɑ́ kelɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ heeŋ kʋhʋlʋmǝŋ kɑlǝkʋ, ŋku kʋ lɩɩnɑ lʋm tǝnyɔɔlɛ, nɑ pɑɑ heu wei nɑ ɩ tompiyɑ tɔ. Nɔɣɔlʋ tɑ hɛlǝmɩ.
7Nyɑ́ lukpuɣutu nɑɑkɩ nyɑ́ tɛkɛntɛ tɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ fɑɣɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ pile.
8Wulɑʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ tɑɣɑ ɑlɑɑ kɛ nɩɩtoso. Nɑ ɑsɑɑlɑɑ kɛ nɩɩnɑɑsɑ, nɑ sɑɑlɑɑ nɑ́ɑ́ fɛɩ kɑlʋɣʋ.
9Amɑ nyɑ́ tike kɛ nyɑ́ too lʋlɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ kǝlɑ-ŋ sɔɔlʋɣʋ. Nyɑɣɑlɛ mɑ kʋpɑŋkɑ, n wɛ-m teu kɛ́ ɩsɩɩ ɑlukuku. Pɛɛlɑɑ nɑɑkɩ-ŋ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ŋ lɑŋhʋlʋmlɛ tʋ. Nɑ tɑɣɑ ɑlɑɑ nɑ ɑsɑɑlɑɑ tɔtɔ nɑ́ sɑŋɩ-ŋ.
10Alʋ wei ɩ lɩɩkǝnɑ mpʋ nɑ ɩ́ teeki kɔkɔ ɩsɩɩ ilim, nɑ ɩ́ tewɑ ɩsɩɩ ɩsɔtʋ? Nɑ ɩ́ wɛ sɔɣɔntʋ ɩsɩɩ yoolɑɑ nɑ pɑ tuutɑnɑɑ?
11Mɑ tiiwɑ tɩɩŋ pee tɑɑlɛ tɑɑ sɩ mɑ nɑɑkɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ mǝhoo kʋfɑnɑ. Nɑ mɑ́ nɑ́ sɩ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ hɛlǝɣɩ, nɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ tʋɣɩ hɛtʋ nɑ.
12Mɑ tɑ cɛkǝnɑ, ɑmɑ mɑ kʋnyɩɩlʋɣʋ pǝsɑ-m kɛ́ ɩsɩɩ mɑ yǝlɑɑ kɑsɑɣɑmpiyɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ.