Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Salomↄↄ lɛ

Salomↄↄ lɛ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N gbɛ̃́ pↄ́ ń kɛfɛũ dɛ nↄɛↄla píi, n yenzide gɛ̀ má ni? N yenzide mi dì má oiɛ kɛ́ wà e wà aà wɛɛlɛnnↄi?
2Ma yenzide gɛ̀ a pↄ́ gĩnana buaɛ, à gɛ̀ pↄblei a kaauɛ, i lávuↄ wɛ.
3Ma yenzideá ma pↄ́ɛ, mɛ́ aà pↄ́n ma ũ, àlɛ pↄble sũmaavuↄ guuɛ.
4Ma gbɛ̃na, ń kɛfɛũ lán Tiizawa, ń maa lán Yelusalɛũwa. N yã́ ì dimá lán zĩgↄ̃ pↄ́ dàlapoo kũaↄwa.
5Wɛgoa, asa málɛ liɛ. N mikã dɛ lán blè wiilaↄ pilaa Galada sĩ̀sĩwawa.
6N swaa pua lán sã pↄ́ aa bↄ̀lɛ zu'okĩi aalɛ suↄwa. Aa kↄ̃sɛ̀ plapla píi, an kee i pↄsɛ bↄo.
7N gɛɛ dɛ lán gbɛafu pɛɛwa n sálana fòou.
8Ma naↄ kà bàaↄ̃, a pↄ́ mi mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ basiiↄ̃, a lɛ́soↄ lɛ́ vĩo,
9ãma ma felen sãasai adoaɛ, aà da nɛ́ mɛ̀ndonan we, aà da'iapi pↄ dↄwàɛ. Tó nɛnↄnaↄ aà è, aaì aà sáaukpaɛ, ma nↄpiↄ ì aà tↄbↄ ḿpii.
10Démɛ bↄ̀ lɛ́ mↄ́ kee lán gudↄawai? A kɛfɛũ lán mↄvuawa, a pípia lán ĩatɛ̃wa. Aà yã́ ì dimá lán zĩgↄ̃ pↄ́ dàlapoo kũaↄwa.
11Ma gɛ lí pↄ́ wì a wɛ́na só kaau, ma pila swa'ɛu pↄ́ↄ lá taa gwaiɛ. Ma gɛ gwai tó vɛ̃ɛↄ bↄlↄbↄ̀, tó gbɛafuↄ vukɛ̀.
12Mi dↄ̃ kɛ́ ma nisĩna ma sɛ gɛ̀manↄ ma kía deeↄ sↄ̃́goↄ guuo.