Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - FƐCANYƐ̀NFƐ̀

FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yé ɑ dɑcɛ̃nnì ɑ yɛ̀mmɛ̀ kou kɔ̀tɛ kɛ̀ fɔ̃́ mbɛposɑ́ɑ́tìbɛ̀ kóo nitiposɑ́ɑ́tì? A dɑcɛ̃nnì ɑ yɛ̀mmɛ̀ kou cuó nhɔ̃̀nkɛ, kɛ̀ ti dɑ teennɛ̀ kóò wɑmmú?
2N dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou cùtɛ́ kukũmpúú nku, titieti bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri nɛ̀ tì tùdɑ̀ɑ̀rí ti borɛ̀, kɛ bo cɛ̃mmú o wũɔ̃ kɛ́tɔ̃ũ o tepóó.
3Mí n duɔ́mmu mmɑ́ɑ̀ n dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kou, kɛ̀ n dɑcɛ̃nnì n yɛ̀mmɛ̀ kpɛri n duɔ́ n dimɑ́ɑ̀, dì cɛ̃mmú di wũɔ̃ mutepóó ncuokɛ̀ nkɛ̀.
4M pocɛ̃nnì, n cɑ̀ɑ̀, ɑ wennimu, ɑ dònnɛ̀ Tidisɑɑ kó dihɛì ndi, kɛ sɑ́ɑ́tí kɛ dònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì, kɛ toǹnì kɛ dònnɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì.
5Yóu ɑ bo nni nwúómmɛ̀, ɑ n wúó nkɛ̀ dɛ̀ n kɔɔ́nnɛ̀mu, ɑ yùtì dònnɛ̀ kubɔcɛ̃nku nku kùù cutiní Kɑdɑɑdi tɑ̃rì,
6A nìì ndònnɛ̀ ipe nyi kɛ̀ ì nɛí kucɛ̃nku, kɛ̀ bɛ̀ ì wùɔ kɛ̀ ì yɛ̀tìní kukó, imɔu kɛ dò nyì tɑ̀ɑ́tɛ́ kɛ bo imɔu fɛ̀mɑfɛ̀ í kpɑ,
7ɑ ɔ̃ ndɑ́ɑ́tí kuyɑ̀ɑ̀kù kɑ̀ɑ bɑɑ̀ dònnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ nyɛ kèdènɑ́tì, yɛ kó diwɛ́tirì ndi,
8Okpɑ̀ɑ̀tì pobɛ̀ bo sikɔusìkuɔ̀ (600) ndi, o pocĩɛ̃̀ nyí do nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè,
9Bɛmɔu miɛkɛ òmɔù mɑ́ɑ̀ weè tu m pokù, bɑ́ ò í dò nkɛ́sɛi, o yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ omɑ́ɑ̀ ndi, kòo yɔ̃ ò yɑ́rí, kɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ ò yɑ̀u koò sɑ̃ntí, kòo kpɑ̀ɑ̀tì pobɛ̀ ò dɛ̀úkùnko,
10wè nsɑpɑ̀ɑ̀ mbo yɛnní kɛ́nwenni miɛ mbotí, we nsɑpɑ̀ɑ̀ ntu yie, nwèè dònnɛ̀ diyennɛ́cɑ̀nnì, kɛ pɛ́ì kɛ dònnɛ̀ otɑ̃̀nkù, kɛ pĩnti kɛ dònnɛ̀ diyiè, kɛ tonnì kɛ dònnɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
11N tɑti nkupúú nku dɛtie ndiɛrɛ̀ borɛ̀ kɛ bo yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kòò buɔtí dɛ̀ dipúrì dɛ̀ yìɛ̀ní, kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ̀ dɛ̀ pũ̀ǹtɛ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ kèdènɑ́tì kó dɛtie m pòrí.
12N do í yɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀ bo n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kɛ̀ n kɑri bɛ kpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ.