Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Awit sa mga Awit

Awit sa mga Awit 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asa man miadto ang imong hinigugma, labing maanyag sa tanang kababayen-an? Asa man padulong ang imong hinigugma, aron nga pangitaon namo siya uban kanimo? Ang batan-on nga babaye miingon sa iyang kaugalingon
2Milugsong ang akong hinigugma ngadto sa iyang tanaman, ngadto sa tugkanan sa mga igpapahumot, aron sa pagpasibsib didto sa tanaman ug sa pagtigom sa mga lirio.
3Iya man ako sa akong hinigugma ug ang akong hinigugma akoa; nagapasibsib siya taliwala sa kaliriohan uban sa kalipay. Ang hinigugma sa babaye miingon kaniya
4Pagkamaanyag nalang nimo sama sa Tirsa, akong hinigugma, matahom ingon sa Jerusalem, makalilisang sama sa panon sa kasundalohan uban sa ilang mga bandera.
5Ilingiw ang imong mga mata gikan kanako, kay maaghat nila ako. Ang imong buhok sama sa panon sa mga kanding nga nagapalugsong gikan sa mga bakilid sa bukid sa Gilead.
6Ang imong mga ngipon sama sa panon sa baye nga mga karnero nga nanungas gikan sa dapit nga hugasanan. Ang matag usa adunay kaluha, ug walay namatay kanila.
7Ang imong mga aping sama sa katunga sa kahoy nga granada sa likod sa imong belo. Ang hinigugma sa babaye miingon sa iyang kaugalingon
8Adunay 60 ka mga rayna, 80 ka mga kabit, ug dili maihap nga mga batan-ong babaye.
9Ang akong salampati, akoa nga walay buling, nag-inusara; pinasahi siya nga anak nga babaye sa iyang inahan; siya ang pinalangga sa babaye nga nagpakatawo kaniya. Nakakita kaniya ang mga anak nga babaye sa akong mga katawhan ug gitawag siya nga bulahan; nakakita usab kaniya ang mga rayna ug ang mga kabit, ug gidayeg nila siya: Mao kana ang giingon sa rayna ug sa mga kabit
10“Si kinsa ba kini nga mipakita sama sa kaadlawon, matahom ingon sa bulan, masilaw ingon sa adlaw, makalilisang ingon sa panon sa kasundalohan uban sa mga bandera niini?” Ang hinigugma sa babaye miingon sa iyang kaugalingon
11Milugsong ako ngadto sa mga gagmayng kakahoyan nga almendras aron sa paglantaw sa bag-ong tubo nga anaa sa walog, aron makita kung nanalingsing na ba ang kaparasan, ug kung namulak na ba ang kahoy nga granada.
12Hilabihan ang akong kalipay nga gibati ko nga daw nagsakay ako sa karwahe sa prinsipe. Ang hinigugma sa babaye miingon kaniya
13Pauli, pauli, ikaw nga babayeng hingpit; pauli, pauli aron nga makasud-ong ako kanimo. Ang batan-on nga babaye miingon sa iyang hinigugma, Nganong sud-ongon mo man ako, ang hingpit nga babaye, ingon nga nagsayaw ako taliwala sa duha ka panon sa mga mananayaw?