Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yontu Tɑɑ Yontu

Yontu Tɑɑ Yontu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlʋmɔŋ yontu tɑɑ yontu ntɔ.
2Wɑɣɑlɩ-m wɑɣɑlɩ-m, nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kǝlɑ-m sʋlʋm.
3Nyɑ́ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́. Nɑ nyɑ́ hǝtɛ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ nim sɔɔsʋŋ nɩɩkʋɣʋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɛɛlɑɑ sɔɔlǝɣɩ-ŋ.
4Tɔkɩ mɑ niŋ tɑɑ, kpɑɣɑnɑ-m ɑsewɑ. Wulɑʋ sʋsɑ-m ɩ kutuluŋ tɑɑ kɛ́. Tɩɩ wɛɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ tǝ́ ŋmɑɑlɩ nyɑ́ tɔɔ. Tɩɩ yɔɔlǝnɑ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ sʋlʋm. Pɑ sɔɔlǝɣɩ-ŋ tɔ pɑ wɛnɑ tɑmpɑnɑ kɛ́.
5Yosɑlɛm pɛɛlɑɑ mɛ, pɑɑ mɑ pilɑɑ tɔ, mɑ tewɑɣɑ ɩsɩɩ Ketɑɑ cokɑ, yɑɑ ɩsɩɩ Sɑlʋmɔŋ cokɑ pɔɔŋ.
6Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ-m sɩ mɑ kǝlɑ piliŋ. Ilim piisinɑ-m mpʋ. Mɑ tɑɑlʋnɑɑ mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́, pɑ tʋ-m sɩ mɑ tɑŋ lɛsɛŋ tɩɩŋ tɑwɑ. Ɩlɛ mɑ tɑ tɑŋ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ nyǝntɛ.
7Nyɑ́ wei mɑ lǝsɑɣɑ sʋʋwɑ tɔ. Heeli-m timpi n tiikiɣi nyɑ́ kɑlǝkʋ tɔ. Kɛɛsɩ-m timpi n kɑ hɛɛsɩ ilim sikuɣu tɔ. Mɑ tɑɑ cɔɔ yem kɛ́ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ kɑlǝkǝŋ cɔlɔ.
8Alɑɑ telɑɑ tɑɑ telu nyɑ́. Ye n tɑ nyɩ ɩlɛ n tǝŋ heeŋ kɑlǝkʋ nɔɔhɛɛ. Tiiki nyɑ́ pinɑsɩ kɛ tiikilɑɑ cokɑ kiŋ.
9Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, nyɑ́ teu nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ kpɛɛlʋɣʋ Icipiti wulɑʋ kpɑɣɑnʋ ɑlʋnyǝŋ kɛɛkɛ nɑ kɑcɔkɑ tɔ.
10Nyɑ́ lukpuɣutu tewɑ nyɑ́ ŋkpɑŋyɑpǝlɑsɩ hɛkʋ kɛ́. Nɑ nyɑ́ luɣu nɑ́ɑ́ sǝŋɑ teu kɛ lɩɩtʋ hɛkʋ tɑɑ.
11Tɩɩ lu-ŋ wʋlɑ kɛ kɑcɔkɑ wontu nɑ pɑ́ mɑtɩ tǝ tɔɔ kɛ́ liɣitee nyǝɣǝtʋ.
12Wulɑʋ nɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ pɑ cɑɣɑɑ tɔ nɑ mɑ tɔɔ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ nyɑlɑɑ kɛ́.
13Mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́, n wɛ-m kɛ́ ɩsɩɩ tulɑɑlʋ miili kɛ pɑ sɩɩ mɑ hǝlɑ hɛkʋ.
14N wɛ-m kɛ́ ɩsɩɩ lɑɑlinɑɑ kʋpɑmɑ tɩɩŋ kɛ Aŋ-Ketii lɛsɛŋ tɑwɑ tɑɑ.
15Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, ɑmɑ n tewɑ yoo! Nyɑ́ ɩsǝpee tewɑ ɩsɩɩ ɑlukukunɑɑ.
16Mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́, teu ntɛ́ yɑɑ. Tɑ́ kʋhǝntʋɣʋ ntɛ́ kɑteŋɑ nyɩɩtʋ kʋlɛkǝlɛkǝtʋ.
17Tɩɩŋ kʋpɑŋ piliŋɑsɩ ntɛ́ tɑ kutuluɣu.