Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Soloumane ea Gesami

Soloumane ea Gesami 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Saga! Baligili noga:i ba:su uda! Dia sasagesu da habidili asibala:? Ninia di fidili hogole ba:musa:, ea asi logo ninima adoma.” Uda da amane sia:i,
2“Na sasagesu dunu da ea ifabia (amogawi ‘bolosame’ ifa da heda:la) amoga asi dagoi. E da amogawi ea sibi wa:i amoma ha:i manu iana amola ‘lili’ mosoi gagadolala.
3Na sasagesu dunu da na:. Amola na da ea:. E da ‘lili’ bugi amo ganodini ea sibi wa:i amoma ha:i manu iana.” Dunu da amane sia:i,
4“Na dogolegei! Di da Yelusaleme moilai bai bagade amola Disa moilai bai bagade defele, noga:idafa ba:sa. Dunu da amo moilai bai bagade ela hahalogoboi ba:sea, fofogadigiba:le, habe ha:sa. Amola dia isisima:goi ba:sea, agoaiwane hamosa.
5Dia si hamega ba:legama! Dia si da na gagulaligisa! Dia dialuma hinabo da goudi wa:i amo da Gilia:de agologa soagagala: ahoa agoane giginisa dabe ba:sa.
6Dia bese da sibi amo da hinabo waha dodofei agoane ba:sa. Afae da hame gumi ba:sa. Ilia huluane da defele dadalei ba:sa.
7Dia ba: da dia odagi dedebosu abula baligiadili da nenemegisa.
8Defea! Hina bagade da uda 60 lamu da defea. Amola gidisedagi uda 80 amola uda afini idimu hamedei lamu da defea.
9Be na da afae fawane ni dogolegesa. Amola amo da ‘dafe’ sio defele, isisima:goi ba:sa. E da ea:me ea dogolegei uda mano afae fawane gala. Uda huluane ema ba:le nodone sia:sa. Hina bagade uda ilia, amola gidi sedagi uda ilia da e nodoma:ne gesami hea:sa.
10Amo da nowala:? Ea ba:la ahoabe da eso mabe agoai ba:sa. E da isisima:goi amola hadigi. E da eso amola oubi agoai, si nenemegini, ba:mu gogolei.
11Na da ‘amode’ ifa bugi bobodole ganodini amo nono heda:i amola lubi gaheabolo efega lai amola ‘bomigala:nidi’ ifa amo ea mosoi ba:la misi dagoi.
12Na da yagugubi. Sa:liode genonesisu dunu da gegemusa: hanai gala, amo defele na da dima sasagesu hou hamomu hanai.” Yelusaleme uda ilia da amane sia:i,
13“Siogoma! Siulame uda a:fini! Di siogoma! Ninia ba:musa:, dia siogoma!” Uda da amane sia:i, “Na da la:idi amola la:idi dadalele lefulubi dunu dogoa siogosea, dilia abuliba:le na ba:musa: hanabela:?”