Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yontu Tɑɑ Yontu

Yontu Tɑɑ Yontu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, ɑmɑ n tewɑ, n tewɑɣɑ tǝkpɑpɑ. Nyɑ́ ɩsǝpee wɛ nyɑ́ tɛkɛntɛ tɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɑlukuku. Nyɑ́ nyɔɔsɩ hǝntɑ ɩsɩɩ pǝŋ kɑlǝkʋ tiiki Kɑlɑɑtɩ pʋɣʋ.
2Nyɑ́ kelɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ heeŋ kʋhʋlʋmǝŋ kɑlǝkʋ ŋku kʋ hʋntʋ pɑ kɔwɑ nɑ kʋ́ lɩɩnɑ lʋm tǝnyɔɔlɛ tɔ. Pɑɑ heu wei nɑ ɩ tompiyɑ, nɔɣɔlʋ tɑ lɑŋ.
3Nyɑ́ ntompee wɛ ɩsɩɩ kpoŋkpontuɣu kʋsɛɛmʋɣʋ. Nyɑ́ lukpuɣutu nɑɑkɩ nyɑ́ tɛkɛntɛ tɛɛ ɩsɩɩ pɑ fɑɣɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ pǝle kʋsɛɛmlɛ. Nɑ nyɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ leleŋ.
4Nyɑ́ luɣu wɛ kɛ́ ɩsɩɩ Tɑfiiti kutuluɣu kʋkʋlʋɣʋ ŋku pɑ ŋmɑwɑ sɩ pɑ sɩɩkɩ yoou wontu tɔ. Kʋ tɑɑ kɛ́ pɑ pusɑ kpɑlǝŋ iyɑɣɑ (1000). Yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kpɑlǝŋ kɛ́.
5Nyɑ́ hǝlɑ nɑɑlɛ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ nɑsɛm tompiyɑ nɑɑlɛ tɔkʋɣʋ yɑɑyenɑɑ hɛkʋ tɔ.
6Mɑɑ polo tulɑɑlʋ miili pʋɣʋ tɔɔ, nɑ tulɑɑlʋ kʋwɔpʋ pulɑɣɑ tɔɔ. Nɑ pǝ́cɔ́ pǝ nyɑɑlɩ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ yɑ́.
7Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, n tewɑɣɑ tǝkpɑpɑ. Nyɑ tiili tɑ́ pǝntɩ pɑɑ pǝcɔ.
8Mɑ tɑŋiyɑɣɑ nyɑ́, kɔɔ. Kɔɔ nɑ tǝ́ lɩɩ Lipɑŋ pʋɣʋ tɑɑ. Hɑtoo Amɑnɑ, nɑ Senii, nɑ Hɛɛmɔŋ pǝ pɔ́ɔ́ŋ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ n kɑ́ nyǝnɩ tɛtɛkǝlɛ. Tɔɣɔlɑsɩ lonɑ wɛ tǝnɑɣɑ. Nɑ kpooŋ tǝcɑɣɑlɛ.
9Mɑ newɑɣɑ, mɑ tɑŋiyɑ nyɑ́, n hɛɛsǝɣɩ mɑ lɑŋlɛ kɛ́. Ye n nyǝnɑ-m tɔm kʋlʋm pǝ lɑkɩ-m teu kɛ́. Ye mɑ nɑwɑ nyɑ́ lɩɩlʋɣʋ pile kʋlʋmtǝlɛ pǝ lɑkɩ-m leleŋ.
10Mɑ newɑɣɑ, mɑ tɑŋiyɑ nyɑ́, Nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ wɛ teu kɛ́. Nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kǝlɑ-m sʋlʋm tǝcɑɣɑcɑɣɑ. Nyɑ́ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ tɛɛwɑ lɛmpɑ tǝnɑ.
11Mɑ tɑŋiyɑ nyɑ́, tɩɩŋ nim kpeŋ nyɑ́ ntompee tɔɔ kɛ́. Nyɑ́ nsǝmlɛ tɔɔ wɛ ɩsɩɩ nɑɑlǝm nɑ tɩɩŋ nim. Nɑ nyɑ́ wontu sɔɔsʋŋ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ Lipɑŋ tɛtʋ hɔtʋɣʋ hɛtʋ.
12Mɑ newɑɣɑ, mɑ tɑŋiyɑ nyɑ́. N wɛ kɛ́ ɩsɩɩ hɑlǝm mpi pɑ lɔpɑ kɑlɑɑ tɔ. Yɑɑ hite nte tǝ tɔɔ pɑ sulɑɑ tɔ, yɑɑ sɛɛlʋ wei ɩ tɔɔ pɑ tɑɑlɑɑ tɔ.
13Nyɑ́ lɔɔŋ lʋm niɣitiɣinɑ tɩɩŋ tɑɑlɛ nte tǝ pee wɛ leleŋ kɛ teu tɔ. Tulɑɑlʋnɑɑ kʋpɑmɑ tɩɩŋ nyɔɔkɩ
14tǝnɑɣɑ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɛ́, nɑ pǝ kpɛnnɑ kʋsɑɣɑlɑɑ kʋpɑmɑ.
15N wɛ kɛ́ ɩsɩɩ hɑlǝmnɑɑ sɛɛlʋ yɑɑ lʋm kʋpɑm lɔkɔ. Yɑɑ lʋm mpi pǝ lɩɩkǝnɑ Lipɑŋ tontoŋɑ tɔɔ tɔ.
16Ilim ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ heelim ɩ́ kʋlɩ nɑ pǝ́ mɑ́ mɑ hɑlǝm tɔɔ nɑ pǝ tulɑɑlʋnɑɑ sɔɔsʋŋ nyɑlɑ. Mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́ sʋʋ nyɑ́ hɑlǝm tɑɑ, nɑ n tɔɣɔ pǝ pee leleŋ nyǝnɑ.