Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I tan ɲaxanla naxan tofan birin xa, i xanuntenna sigaxi minɛn? I xanuntenna a xun tixi minɛn na, alogo nxu fan xa sa a fen i xa?
2N xanuntenna bata siga a nakɔni, sansi xiri ɲaxumɛ yireni alogo a xa a xuruseene raba mɛnni, a yi sansi fugaxina ndee malan.
3N xanuntenna gbeen nan n na, n fan gbeen nan a ra, a nɛma a xuruseene rabama sansi fugaxine tagi.
4N nafan ɲaxanla, i rayabu alo Tirisa taana, i rayabu alo Yerusalɛn taana, koni i magaxu alo sofa ganla.
5I yɛɛn ba n na alogo e nama n xaxinli fu. I xunsɛxɛn saxi a ma alo sii kurun nɛma godɛ Galadi geyaan na.
6I ɲinne fixa alo yɛxɛɛ kurun naxanye kelima e maxadeni. E lanxi e boden ma firin firin yɛɛn ma alo gulunne. E keden pe mi baxi e bode ma.
7I xaden nayabu alo girenada wudi bogini xabaxina a tagi hali dugin bata so i yɛtagin xun na.
8Mangan nɔɛ ɲaxalan manga tonge sennin sɔtɛ nɛn, e nun konyi ɲaxalan tonge solomasɛxɛ, e nun sungutun wuyaxi naxanye xasabi mi nɔɛ kolonɲɛ,
9koni n tan ɲaxalan keden peen nan kolon. N ma ganbadin na a ra, fɛ mi ɲaxanla naxan na. A keden peen nan a nga yii dii tɛmɛn na. A nga a tan nan nafisaxi a diine birin xa. Sungutunne to a to, e a sɛwana fe fala nɛn, mangana ɲaxanle nun mangana konyi ɲaxanle fan yi a matɔxɔ.
10E naxa, “Nde ito ra naxan fama alo subaxana, a rayabu alo kikena, a mayilenma alo sogena, koni a magaxu alo sofa ganla?”
11N bata siga nakɔni kantin yireni, alogo n xa sa se solixine mato xuden dɛ, alogo n xa a to xa manpa binle maɲingima, xa girenada wudine bata fuga.
12Anu n mi a kolon naxan a ligaxi, n fa n yɛtɛ rasoxi yamaan kuntigine yɛngɛ so wontorone tagi.