Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Jonah

Jonah 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Reb e rran me non SOMOL ngak Jonah nib mo’on ni fak Amittai.
2Ni ga’ar, “Man nga Nineveh, ni fare binaw nib ga’, ngam welthin nib togopluw ngay; gub na’ab nga feni kireb e girdi’ riy.”
3Machane me mil Jonah rok SOMOL nge yan nga Tarshish. I yan nga Joppa, me pir’eg ba barkow u rom ni be n’en ni nge yan nga Tarshish; me pi’ puluwon nge un nga daken me cheag ngak e sala ko re barkow nem ngranod nga Tarshish, nike mal’af rok SOMOL.
4Machane me pi’ SOMOL bangi nifeng nib gel nge yan nga regur; me cham e lang ngorad nib gel nge yan i par ni be chugur ni nge pil fare barkow.
5Ma urngin fapi sala nrusgad miyad tolul nra bagyad ma be man ayuw ko birok e got. Miyad yin’ e chugum nu barkow nga maday, ni nge ba’ud e barkow. Ma ngiyal’ i nem ma ke yan Jonah i mol nga mayum ko barkow, ni kari mol.
6Me yib e kapten ko i pir’eg u rom me ga’ar ngak, “Mang e kam rin’ ni kam mol? Mu od ngam meybil ngam ning e ayuw ko got rom. Ya sana ra runguydad, me siy ku da m’ad.”
7Me ga’ar fapi sala, “Ngad girngiyed e pow ngad nanged e cha’ ni nga don’ed e kireb nga daken ko re riya’ ney ni keb ngodad.” Miyad rin’ ni aram rogon, me yan i m’ug ni Jonah.
8Ma aram me lungurad ngak, “Ere chiney e ngamog ngomad! Mini’ e kireb rok e ren’ey? Mang e kamrin’ ngaray? Mang nam e mub riy? Ga be’ u uw?”
9Me fulweg Jonah ni ga’ar, “Gu ba Hebrew; gu ma liyor ngak SOMOL, ni fare Got nu tharmiy, ni ir e sunumiy e binaw nge day.”
10Me rus fapi sala, me lungurad ngak, “Rib kireb e n’en ni kam rin’!” Ya kar nanged ni be mil rok SOMOL, ya ke weliy ngorad.
11Ma fare yoko’ e be gel i yan, me ga’ar fapi sala ngak, “Mang e nggu rin’ed ngom me mocha’ e day ngodad?”
12Me fulweg Jonah ni ga’ar, “Mon’ed gag nga maday, me mocha’ e day ngomed. Gu manang ni gag e kireb rog ma ke aw e re yoko’ ney ngomed.”
13Me maman fapi sala nge musmus rogorad ni yad be guy rogon ni nge thap fare barkow ko binaw, ma de yag ya be gel fare yoko’ i yan.
14Ma aram miyad yog ngalang ngak ni lungrad, “SOMOL, gamad be meybil ngom ni dab mu li’mad nggu m’ad ni bochan e pogofan rok e re pumo’on ney; I gur SOMOL e bmil fan e pin’ey ngom; gur e mu rin’ e n’en ni ga ba’adag.”
15Miyad chibiy Jonah nga ron’ed nga maday; ka chingiyal’nem me mocha’.
16Me par fapi sala ni kar tamdaggad ngak SOMOL, miyad pi’ ba maligach miyad micheg ni ngu’ur pigpiggad ngak.
17Me l’oeg SOMOL ba nig ni ba ga’ nge yib i ful’ Jonah; me par Jonah u lan yin fare nig ni dalip e rran nge dalip e nep’.