Text copied!
CopyCompare
KARIƝƐƐGƐ ƝƆMƐƐ NIVONƆ - Zhonasi

Zhonasi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Caŋa ka Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ ya Amitayi ja Zhonasi pye:
2«Yìri, m’a shɛ Ninive kugbɔɔ li fɛni! M’a shɛ jo ni kulo li shɛɛn pu ni ni mujuugbɔɔ ni, bani pu kuumɔ p’a pɛlɛ ye nɛ ɲaha tàan.»
3Ga a Zhonasi di yìri, na wu baa gbee Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ ɲaha na. Lee funŋɔ ni a wu gari Zhopa suumɔ lɔhɔ ki kɔrɔyɔ yi tayerege ki ni, na shɛ kɔrɔgɔ ka ta wà kemu bi se Tarisisi ni ge. A wu jé jé pɛrɛmɛ pu kan, na jé tiin kɔrɔgɔ ki ni na gaaŋi ni pee ni Tarisi ni, kɔnhɔ wu laha Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ tàan.
4Ga a Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ di kafɛɛgbɔhɔ ka yirige suumɔ lɔhɔ ki na. A kafɛɛgɛ k’i sii pɛlɛ fo kɔrɔgɔ ki na zhaa di gyɛɛgi.
5A kɔrɔgɔ ki kapyebyii p’i sii fya fo xuuni. A pu bɛɛri di ganha na pu kilɛlɛɛ ɲɛɛri. A p’i kɔrɔgɔ ki funŋɔ tuguro ti wolo wá lɔhɔ ki ni, kɔnhɔ kɔrɔgɔ k’i faha. Lee bi Zhonasi ta wee ya tigi kari fo kɔrɔgɔ ki maazaŋa ki ni, na shɛ sinnɛ ŋmunɔ tara wà.
6A kɔrɔgɔ ki paavɔɔ wu gari Zhonasi fɛni, na shɛ wu pye: «Mu d’a sinnɛ yaha na ŋmunɔɔ do? Ma bɛ wu yìri m’a ma wo Kilɛ wu ɲɛɛri. La wa la ni wu na wu funŋɔ sha ni wù kaa ni, na wù ɲuŋɔ wolo, kɔnhɔ wù ganha bou gyɛɛgi wɛ.»
7Ayiwa a kɔrɔgɔ ki kapyebyii p’i puyɛ pye: «Yi pa wù kagaanshaan pye, wemu wuu na ke bɔɔngɔ ke wa nɔni wù na ge, kɔnhɔ wù weefɔɔ cɛ.» A p’i kagaangaa ki shan, a Zhonasi wo kagaan l’i lɔ.
8A p’i Zhonasi pye: «Lemu li wa ke bɔɔngɔ ke nɔni wèe na ge, lee jo wù mu. Mii mu d’a yìri wɛ? Labye wekɛ tuugo mu di wa byi wɛ? Fiige kekɛ shɛn mu di ɲɛ wɛ? Shi wekɛ shɛn mu di ɲɛ wɛ?»
9A Zhonasi di pu ɲɔ shɔ na: «Heburu nɛ ɲɛ, Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ nɛ bɛlɛ, Fugba Kilɛ we, wee wemu w’a suumɔ lɔhɔ ni ɲiŋɛ ki yàa ge.»
10A wu pu pye sanha na Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ ɲaha na wee ya fe na gbee. A p’i sii fya fo xuuni, na Zhonasi pye: «Ɲaha na ma d’a le pye wɛ?»
11A suumɔ lɔhɔ ki lokuruyo y’i ganha na bɛlɛ na se ɲaha na, lee funŋɔ ni, a p’i Zhonasi pye: «Lekɛ wèe d’a yaa na pye mu na, kɔnhɔ lokuruyo y’i yere wɛ?»
12A Zhonasi di pu pye: «Yi na lɔ wá suumɔ lɔhɔ ki ni, lokuruyo yi na yere, bani nɛ li cɛ jo nɛ wuu na ke kafɛɛgbɔhɔ ke wa yee taa.»
13A kɔrɔgɔ ki kapyebyii p’i pu se bɛɛri pye, kɔnhɔ p’i kɔrɔgɔ ki paa fulo koɲɔ ki na, ga pu ya já wɛ, bani la li bi faraa lokuruyo yi bɛlɛ wu na.
14Wee tuun wu ni a p’i Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ ɲɛɛri na: «Ee! Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ ɲunŋɔ ɲaari wù na, ma ganha bu wù yaha wù kyɛɛgi we ná we wuu na wɛ. Ma ganha bu jaagi baa fɔɔ shishan foo yege wù na wɛ, bani lemu l’a taan mu mu ge, Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ, lee mu ya pye.»
15Lee kadugo na a p’i Zhonasi co, na wu wá suumɔ lɔhɔ ki ni. Lee taapile li ni a lokuruyo ye ni kafɛɛgɛ ki bɛɛri di yere.
16Ba lee ya pye wɛ, a kɔrɔgɔ ki kapyebyii p’i sii fya fo xuuni Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ na. A p’i saraya wolo kan Tɛhɛnɛ Baa Kilɛ mu, na ɲɔyɔ bɛ faa wu mu.