Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Joná

Joná 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ẽberãda b̶asia Joná abadada. Maʌ̃ Jonára Amitai warra basía. Ewari ab̶a Ãcõrẽba Jonáa jarasia:
2–Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌra Ninive puru dromanaa wãida. Mʌ̃a unu b̶ʌa maʌ̃ purud̶ebemarãba jũmawãyã cadjiruada o panʌda. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãa jaradua mʌ̃a cawa oida.–
3Baribʌrʌ Ãcõrẽba jara b̶ʌ ĩjã o amaaba Jonára Ãcõrẽnebemada mĩrũ wãsia. Wãne barco wib̶aribada puru Jope abadama jũẽsia. Mama barcoda unusia Tarsi druad̶aa wãi carea b̶ʌda. Parata diaped̶a barcod̶e b̶adosia Ãcõrẽnebemada tʌmʌ mĩrũ wãi carea.
4Baribʌrʌ mãcua tʌmʌ wãnaẽ́ne Ãcõrẽba nãũrãda dji cãbãyã puábisia. Maʌ̃ba pusara quĩrũ nũmeped̶a baidora barcod̶e ed̶a wã nũmesia. Barcora tod̶ogozoaica nũmesia.
5Maʌ̃ bẽrã barco edebʌdarãba ne wayaaba ãdjiza ãdji ãcõrẽa bed̶ea djuburia duanesid̶aa. Maʌ̃ awara barcora wẽsaara ũmemãrẽã ãdji netatara jũma daid̶u b̶atacuasid̶aa. Maʌ̃misa Jonára barcod̶e ed̶a wãped̶a bio cãĩ b̶asia.
6Baribʌrʌ barcod̶ebema boroba Jonára cãĩ b̶ʌda unune wãsia. Maʌ̃ne jarasia: –Bʌra ¿cãrẽ cãrẽã jãwã cãĩ tab̶ʌ? ¡Pirab̶ariped̶a bʌdji Ãcõrẽa iwid̶idua! Idjia careba quĩrĩãibʌrʌ ãĩbẽrã dadjirãra ẽdrʌ b̶ʌisicada.–
7Joná ʌ̃ta zed̶acarea barco edebʌdarãba ãdjiza jara duanesid̶aa: –Ne jemenenadrʌ cawad̶i carea caid̶eba jãwã naʌ̃ minijĩchiad̶e panʌda.– Ara maʌ̃da ne jemenesid̶aa cawad̶i carea. Maʌ̃ne cawasid̶aa Jonádrʌ bed̶ead̶e b̶ʌda.
8Maʌ̃ carea ãdjia jarasid̶aa: –Daia jaradua bʌa cãrẽda osida jãwã dadjirãra naʌ̃ minijĩchiad̶e panesid̶ara. ¿Bʌa cãrẽda obari? ¿Sãmaʌba zebʌrʌ? ¿Bʌra sãmabema? ¿Sãʌ̃gʌ ẽberãrãnebema?–
9Jonába panusia: –Mʌ̃ra hebreoda jãwã b̶ʌa. Mʌ̃a bajãnebema Ãcõrẽa bia bed̶eabaria. Idjia pusara, naʌ̃ ẽjũã sid̶a osia.–
10Maʌ̃ awara jarasia idjira Ãcõrẽnebemada mĩrũ wãbʌrʌda. Maʌ̃ cawasid̶ad̶e ãdjirãra bio ne wayasid̶aa. Maʌ̃ carea ãdjia iwid̶isid̶aa: –¿Bʌa cãrẽ cãrẽã jãwã osi?–
11Maʌ̃misa pusara aud̶uara quĩrũbʌrʌ bẽrã ãdjia iwid̶isid̶aa: –¿Jãʌ̃be bʌra sãwã od̶i pusa quĩrũbira tumabid̶i carea?–
12Jonába panusia: –Mʌ̃ra daid̶u b̶atabued̶adua. Mãwãbʌrʌ pusara tumaya. Mʌ̃a cawa b̶ʌa mʌ̃drʌ bed̶ead̶e b̶ʌda naʌ̃ pusa jãcua quĩrũ nũmʌ carea.–
13Baribʌrʌ barco edebʌdarãba aud̶uara wisid̶aa doyaa wãni carea. Mãwãmĩna poyad̶aẽ́ basía, pusara wetara quĩrũna bẽrã.
14Maʌ̃ carea Ãcõrẽa nãwã iwid̶isid̶aa: –Ãcõrẽ, naʌ̃ ẽberã beabʌda carea daira beubirãdua. Idjida bed̶ea neẽ́ b̶ʌda bead̶ibʌrʌ, daira bed̶ead̶e b̶ʌrãdua. Wãrãda bʌabʌrʌ ara bʌdjia crĩcha b̶ʌ quĩrãca o b̶ʌa.–
15Mãwã jarad̶aped̶a Jonára daid̶u b̶atabuesid̶aa. Ara maʌ̃da pusara tumasia.
16Maʌ̃ unusid̶ad̶e barco edebʌdarãba Ãcõrẽ wayaad̶eba animarãda babue diasid̶aa. Maʌ̃ awara wãrãneba jarasid̶aa idjira ẽpẽnida.
17Maʌ̃ne Ãcõrẽba b̶eda waib̶ʌada diabuesia Joná mĩmãrẽã. Maʌ̃ b̶eda b̶ited̶a Jonára ewari ũbea b̶asia.