Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Lamentations

Lamentations 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kapore! Zion wariaḡa am patara i rata ḡaḡa, marina u kwakwava. Dam patarai ai voepaepa, marina i vikaiababa. Wariaḡa dobuḡela gulagulaui ai voepaepa. Tauna i ʼnana ḡaei. Marina i vitaunola.
2E toutou maratom, jirigwegwena au navanavana e toitoi. Ana nuavainana maḡamaḡaui i ruba-tomana, eḡa aiai da ina vinuaubai. Ana rava anatapui i mae-puputei ma i viḡaviei.
3Judah i pani ma i pupuna-naiei. Au dobu ḡela i vivipanipani, e rarau-iviapoapoelei, i vitaomana au dobuḡela. Ḡavia i mae-kwaviviroi, menanare ina onaḡanei?
4Zion etanaina e mogumogu eḡa aiai kampa ita nenae torela aubaina. Ana anirui i kwakwava, Pirisi e gunugunura, ana guguini e vivitouana; Nuapouna i wanagwadgwadai.
5Ana ḡavia i vibada, au urai e mamae. Bada nuabola ḡaeḡaena i neiai Zion awarina aubaina ai ḡoʼapoapoe i rata. Natunatui i paninaiei aueia, ai ḡavia au mataii.
6Kapore wariaḡa Zion na! Wavana naenaena, vinualaulaunana marina mepa? Marina, Zion ana babada lamna me deer, nuanuai i arelei ma i raumolaḡau ma lam i baiana-avei. Inina i garigari ma eḡa tagotagogina da ai ḡavia ina rubatawanei.
7Zion i kwakwava, ravana eḡa. Ana maura, wadubona e vinuanotenotei. Maranai ana rava i peu ai ḡavia au urai, eḡa aiai ita nei da ita rauagui. Ana ḡavia Zion ana peu i ʼnanai ma i vinamei.