Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Lamentaciones

Lamentaciones 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ay Jerusalén, ñaupataga aypalla runami chaycho tiyaran. Cananga imano chunyajshi ricacusha. Ñaupataga sumaj rejsisha siudämi caran. Cananga biyüda warminömi caycan. Achca siudäcunapa raynannömi caran. Cananga quiquinnami chay nasyuncunapa uywaynin caycan.
2Chacaycuna fiyupa llaquicushpan icchushanyajmi wagaycan. Cärancunapapis yacunörämi weguin jutuycan. «Cuyämi» nir gatirajcunaga manami maygallanpis canchu shogananpaj. Llapan yanasancuna ticraparmi chiquicarcärisha.
3Judá runacunataga juc-lämanmi prësu apasha. Chaychönami sasa aruycunacho aruchir, fiyupa ñacarcaycächin. Ñaupata paycunaga llapanpa mandajninmi caran. Cananga mananami jamaytapis tarichinnachu. Gaticachajcunaga chariycurmi llaquicachir fiyupa ñacarcaycächin.
4Sión lömaman aywaj caminucunaga fiyupa llaquicuypaj chunyajmi ricacusha. Fistacunamanpis mananami pipis shamunnachu. Siudäman yaycuna puncupis pasaypa chunyajmi caycan. Siudächöga cüracunallami wagaycan. Jipashcunapis fiyupa llaquicurcaycan. Quiquin siudäpis fiyupami llaquicuycan.
5Chiquejcunanami munaynincho chararaycan. Contrancunaga mas allimannami chayasha. Jerusalencunataga achca juchata rurashanpitami Tayta Dios ñacaycächin. Wamrancunatapis chiquejcunami prësu apasha.
6Jerusalenpaga illgashami cuyayllapaj cayninpis. Mandajnincunapis, lluychu guewata ashejnömi purircaycan. Balurninpis mana captinmi chaquintapis garchayllapa aywarcaycan gaticachajcunapa ñaupanta.
7Jerusalenga yarpärin japallan, llaquisha quëdashanta. Yarpärin ima-aycatapis fiyupa aypallata charashanta. Yarpärin chiquejcunapa munayninman chayashanta, chay öra pipis mana yanapashanta. Chiquejcuna chayta ricashpan asiparan mana alliman chayashanpita.
8Jerusalenga fiyupami juchata rurasha. Chaynöpami pï-maypis manacajman churasha. Ñaupata rispitajcuna, cananga manacajmanmi churarcaycan disigrasyaman chayashanta ricashpan. Chaypitami payga wagaycan. Pengacuyllawanmi ticracurcusha.
9Juchata rurashpanmi röpantapis ganrachisha caycan. Manami yarpachacuranchu imaman chayananpaj cashantapis. Mana riguiypämi mana alliman chayasha. Pipis manami canchu cuyapar shogananpaj. Tayta Dios, ricäramay ari fiyupa llaquicuycashäta. Chiquimajcunanami alliman chayasha.
10Jerusalenpa ima-aycantapis chiquejcunami apacusha. Siudächo tiyajcunaga ricashami Diosta mana rispitajcuna callpaycur Templuman yaycojta. Tayta Dios, gamga chay runacunapaj nirayqui Templuyquiman mana yaycunanpämi.
11Jerusalencho tiyaj runacunaga llapanmi wagarcaycan. Micuyta ashirmi purircaycan. Micur cawananpämi micuywan rucaycärisha ima-aycantapis. Paycunaga wagashpan Tayta Diosta ruwacuycan: «Mana alliman chayasha caycajtaga ricäramay. Disigrasyaman chayasha caycajta cuyapaycamay ari.»
12Jerusalén siudänami nin: «Gamcuna, caminunpa purejcuna, ichiycäriy sumaj yarpachacunayquipaj. ¿Pillaga ñacaycanchuraj noga fiyupa ñacaycashäno? Tayta Diosmi rabyacurcushpan camacächisha cayno ñacanäpaj.
13«Paymi janajpita-pacha ninata cachamusha tullöcama ruparamänanpaj. Purinäman chapata churapämasha. Chaymi guepaman cutichimasha. Japallätami cachaycamasha. Cananga ñacayllachömi caycä.
14«Juchäcunaga yügunömi lasaycäman. Quiquin Tayta Diosmi watarcamasha. Callpäpis ushacaycannami. Tayta Diosga cachaycamasha ichipayta mana puydishä runacunapa munayninmanmi.
15«Tayta Diosga yagarachisha washämaj jinyu runacunata. Paymi cachamusha magamänanpaj jäpa suldärucunatana, paycuna nogapa jinyu suldäröcunata wañuchinanpaj. Tayta Diosga llapiramasha juc runa bïnupaj übasta gapchirishannömi.
16«Chaypitami fiyupa wagaycä. Ñawëchöpis weguillami juntasha caycan. Nogata shogamäga manami pipis canchu. Manami canchu yanapämänanpäpis. Wamräcunataga ushajpämi illgächisha. Chiquimajcunami binsiycamashpan wañuchisha.»
17Sionga maquintapis chojpacur-rämi mañacuycan. Ichanga manami pipis canchu shogananpaj. Tayta Diosmi camacächisha chiquejcuna Jacobta curalapaycärinanpaj. Chiquejcunapäga Jerusalén caycan mana sirbejmi.
18Jerusalén nin: «Tayta Diosga rasun cajtami rurasha pay nimashanta mana wiyacushäpita. Marcacuna wiyamay-llapa. Ricamay-llapa imano nanächicuycajtapis. Nogapitaga mösucunata jipashcunatapis prësumi apacusha.

19«Yanasä caj nasyuncunatami yanapämänanpaj ruwacurä. Nishä paycunaga ticrapamashami. Cüracuna, auquincuna jinan siudällacho wañusha cawananpaj micuyta ashir purircaycashancho.
20«Tayta Dios, fiyupa llaquicuycashäta ricäramay ari. Shongöpis fiyupami tic-ticyaycan. Pasaypa mana wiyacoj cashäta yarpäriptëga shongöpis fiyupami nanacuycun. Jawachöga wamräcunatami sabliwan wañuycächin. Cay rurichöpis wañuyga caycanmi.
21«Runacunaga wiyaycanmi llaquicur wagaycashäta. Ichanga shogamänanpaj manami pipis canchu. Llapan chiquimajcunami musyaycan mana allicho caycashäta. Paycunami cushicurcaycan gam chayno castigamashayquipita. Tayta Dios, nogata castigaycämashayquino paycunatapis castigayna ari.
22«Paycuna mana allita rurashancunatapis llapanta ricaycuy ari. Juchata rurashancunapitaga castigaycuy nogata castigamashayquino. Alläpanami wagaycä. Shongöpis nanaycanmi.»