Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Wɛ̃nalɛ

Wɛ̃nalɛ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃́lɛ pↄ́ wa diu yãa gↄ̃̀ da gii sa bɛ! À tↄbↄ̀ buiↄ guu yãa, ↄ̃ à gↄ̃̀ lán gyaa gbɛ̃andowa. À iko vĩ bùsuↄwa yãa, ↄ̃ à gↄ̃̀ zĩ̀zↄ ũ.
2Ìↄ búbuapɛ gwã́, aà oa ì ya ń wɛ́'io. Bui pↄ́ yeaàzi yãaↄ, an gbɛ̃e lɛ́ aà nↄ̀sɛ niniɛ̀o. Aà gbɛ̃napiↄ zĩbↄnkpɛkɛ̀ɛ̀, aa gↄ̃̀ aà ibɛɛↄ ũ.
3Yudaↄ ku zĩ gbãau ń taasio, ↄ̃ wà tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ. Aa ku buipãleↄ guu, aali ĩ́ampakĩi eo. An kua wɛ́tɛ̃apiu an ĩadamadeↄ mↄ̀ lɛ̀lɛmá ḿpii.
4Siↄna zɛ́ↄ gà píi, gbɛ̃e lɛ́ sɛ́ à mↄ dikpɛkɛi lↄo. A bĩ́ibↄlɛↄ gↄ̃̀ da gii, a sa'onaↄ lɛ́ aaukɛ, a wɛ̃́ndiaↄ ku pↄsiau, wɛ̃́lɛpi ĩ́ikũ̀.
5Aà ibɛɛↄ mɛ́ gↄ̃̀ aà vĩ, aà wɛ̀lɛpiↄ kálɛa dↄdↄa. Dii mɛ́ mↄ̀ ń pↄsia beeo tàae zↄ̃ↄ pↄ́ Siↄnapi kɛ̀ yã́i. Aà ibɛɛↄ a gbɛ̃́ↄ kpán'aɛkɛ̀ aa tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ.
6Siↄna gawi làa píi. A kíaↄ gↄ̃̀ lán tue pↄ́ kùa sɛ̃wawa. Aa yɛ̃̀ɛɛ vĩo, ↄ̃ aa bàalɛ̀ ń yanaↄnɛ.
7Siↄnadeↄ lìaaliaa wɛ́tɛ̃a guu, aalɛ ń pↄ́ maaↄ bɛɛkɛ. Kɛ́ aalɛ gɛ̃ ń ibɛɛↄ ↄzĩ, aai gbɛ̃e e à ↄdàmáo. Kɛ́ Yelusalɛũ ibɛɛↄ aà wíwia è, aa aà yáalↄ̀.
8Yelusalɛũ duuna zↄ̃ↄ, bee yã́ mɛ́ tò à gbãlɛ̀. Aà kpɛlanaↄ lɛ́ aà kpɛbↄ sa kɛ́ aa aà puizi è yã́i. Aàzĩawa àlɛ aaukɛ, àlɛ a mi pãpãu.
9Aà gbãsĩ kú aà zwãawa, i yã́ pↄ́ a a le dao. Aà lɛ́lɛapi bↄ̀ gbɛ̃́ↄ saɛ, gbɛ̃e i waiyookɛɛ̀o. Ma taasi gwa Dii, asa ma ibɛɛↄ lɛ́ yↄ̃̀ↄ kɛaɛ.
10Aà ibɛɛↄ ↄpɛ̀lɛ aà àizɛɛↄwa. Bui pↄ́ n ginɛ́ aa gɛ̃ n gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaauↄ, a è buipiↄ gɛ̃̀ n kpɛ́u.
11Aà gbɛ̃́ↄ lɛ́ aaukɛ ḿpii, aalɛ pↄblea wɛɛlɛ. Aalɛ ń àizɛɛↄ lɛũkpakɛ ń pↄbleao wɛ̃ni badↄa yã́i. Wɛ́sɛ ǹ gwa Dii, wàlɛ ma kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ.
12Á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ gɛ̃ laↄ, ma yã́ lɛ́ kɛɛ́ yãe ũo lé? À wɛ́sɛ à gwa tó yã'ↄ̃mae kà pↄ́ pↄ́ wa kpàmaziɛwa. Dii mɛ́ kpàmazi a pↄkũma pãsĩ bↄbↄaa gↄↄ.
13Kua za musu à tɛ́ gbàɛa wawãwã ũ. À ba kpàmɛɛ ma táa'ozɛu, à ma sↄaa. À ma kɛ bɛzia ũ, à ma to ń aafiasaio gↄↄpii.
14Dii ma tàaeↄ kàkↄ̃u, a tã̀ zuu ũ. A dàmɛɛ ma nↄɛ, ↄ̃ ma gbãa bùsa. À ma gbɛ̃́ↄ nà gbɛ̃́ pↄ́ aa fↄ̃ ń fuoↄnɛ ń ↄzĩ.
15Dii sakà nɛgↄ̃na pↄ́ kú ma guuↄgu. À gbɛ̃́ↄ kã̀aamazi, aa ma ɛ̀waasoↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ. Ma Yudaↄ mɛɛwia lɛ́so, Dii ↄ̃zↄ̃̀a a vɛ̃ɛfɛ̃kĩiu.
16Bee ↄ́ ↄ̃ málɛ dↄ, ma wɛ́'i lɛ́ kwɛ́. Nↄ̀sɛninina kumanↄ kãio, wàlɛ wɛɛlɛ ma nisĩna suo. Ma nɛ́ↄ gↄ̃̀ gii, asa ibɛɛ gbãamↄ̀mɛɛɛ.
17Ma Siↄna, ma ↄkpà, ↄ̃ gbɛ̃e ku à ma nↄ̀sɛ nínimɛɛo. Bui pↄ́ liaa Yakↄbu buiↄziↄ ↄ̃ Dii dìlɛ aa gↄ̃ ń ibɛɛↄ ũ. Ma Yelusalɛũ ma gↄ̃ ibɛɛpiↄnɛ lán pↄ́ gbãlɛawa.
18Dii yã́ naɛ, asa ma bↄ aà yã́ kpɛɛ. Bui píi à swã́kpa, í ma yã'ↄ̃ma ma. Wà tà ń ma wɛ̃́ndiaↄ ń ma ɛ̀waasoↄ zĩ̀zↄↄ ũ.

19Ma lɛzù bui pↄ́ yemaziↄzi, ↄ̃ aa zĩbↄnkpɛkɛ̀mɛɛ. Ma sa'onaↄ ń ma gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kɛ̀sai ma zɛaↄ guu, gↄↄ pↄ́ aalɛ blɛ wɛɛlɛ, aa ń wɛ̃ni ba dↄò.
20Dii, ma taasikɛa gwa, ma nↄ̀sɛ lɛ́ tɛ́kũ. Ma túlu yà, asa ma pã n yã́a maamaaɛ. Zĩ ma gbɛ̃́ↄ blè gãaɛ, mɛ́ gaga ku ua.
21Wà ma aaukɛa mà, kási má nↄ̀sɛninina vĩo. Ma ibɛɛↄ ma taasikɛa bao mà, aalɛ pↄnakɛ ń yã́ pↄ́ ń kɛ̀mɛɛo. To gↄↄ pↄ́ n a yã'ò ká, aai gↄ̃mawa.
22Ǹ ń vãikɛa bↄnɛ́ gupuau, ní kɛnɛ́ lá ń kɛ̀mɛɛwa ma tàae yã́i. Ma aaukɛa zↄ̃ↄ, ma sↄ̃ yɛ̃̀ɛɛ vĩ lↄo.