Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LALOHISIHISI

LALOHISIHISI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ierusalema hanua madi ia dika. Gunaguna taunimanima momo be ia lalonai idia noho, to hari ia be anina lasi gabuna. Gunaguna Ierusalema be ia bada, bese idauidau edia huanai, to hari ia be mai lalohisihisi danu, vabu hahine bamona. Guna ia be hanua ibounai edia huanai, hanua namo herea momokani, edia kwini bamona, to hari ia ese hesiai gaukara mai guia danu ia karaia noho.
2Hanuaboi lalonai ia tai bada noho, iena matana ena ranu be iena vairana dekenai ia diho noho. Guna Ierusalema be mai ena ura henia taudia momo, to hari, idia ibounai edia huanai, tau ta ese Ierusalema durua totona ia mai lasi. Iena turana ibounai ese idia koia vadaeni, bona hari idia ese Ierusalema idia badu henia noho.
3Iuda taudia ese hesiai gaukara mai guia danu idia karaia noho. Edia gabu korikori dekena amo, bese ta ese idia ia guia, ia abidia lao. Iuda taudia madi be bese idauidau edia huanai idia noho, bona edia laga-ani gabuna ta, be idia davaria diba lasi. Idia hadikaia gwauraia taudia ese idia tuari henidia vadaeni, bona Iuda taudia be heau mauri dalana ta lasi.
4Siona dekenai idia lao raka daladia, be mai edia lalohisihisi, guna bamona lasi, badina be guriguri aria idia gwauraia neganai, tau ta ia mai lasi. Siona ena magu iduara ibounai, be mai taunimanima lasi. Siona ena hahelagaia taudia idia taitai noho. Siona ena ane abia kekeni, be tau haida ese idia dagedage henidia noho. Siona be ia hisihisi noho momokani.
5Siona idia hadikaia gwauraia taudia ese idia kwalimu. Idia ese edia siahu henunai, Ierusalema idia atoa vadaeni. Siona ena kara dika momo herea dainai, Lohiabada ese ia hisihisi henia vadaeni. Iena natuna be idau bese taudia ese idia guia vadaeni, bona idia abidia lao gabu daudau dekenai.
6Ierusalema ena hairai be ia ore vadaeni. Iena gunalaia taudia be uda dia, hitolo dainai idia manoka gaudia bamona. Idia luludia taudia dekena amo idia heau, to edia goada be ia ore lao noho.
7Iena lalohisihisi lalonai, Ierusalema ese nega gunadia ia laloa noho. Iena kohu namodia momokani, nega gunadia gaudia ia laloa noho. To idau bese tuari taudia ese idia halusia neganai, idia ese Ierusalema idia kirikirilaia, badina ia be mai ena durua taudia ta lasi.
8Ierusalema ese kara dika bada ia karaia vadaeni, bona unai dainai ia ese sibona ia hamiroa vadaeni. Guna idia hanamoa taudia ese, hari Ierusalema idia hereva dika henia noho, badina idia itaia, ia be kopina kavakava hahine bamona. Io, ia sibona ia tai noho, bona mai hemarai danu, iena doruna ia giroa idia dekenai.
9Iena kara mirona be ibounai ese idia itaia diba, to do ia davaria dika be ia laloa lasi. Unai dainai iena moru be ia bada herea, bona tau ta ese ia hagoadaia diba lasi. Io, Ierusalema idia tuari henia taudia idia kwalimu vadaeni, bona Ierusalema ese, bogahisihisi totona Lohiabada dekenai ia tai henia noho.
10Ia idia hadikaia taudia ese, Ierusalema ena kohu namodia ibounai idia henaoa vadaeni. Io, ia sibona ese unai idau bese taudia ia itaia, iena Dubu Helaga idia raka vareai. Momokani oi Lohiabada ese oi taravatudia vadaeni, oi gwau, idau bese taudia do idia vareai lasi, to oiemu gabu helagana lalonai idia vareai kava vadaeni.
11Ierusalema taudia ibounai ese aniani idia tahua noho, mai taitai danu. Idia ese edia kohu namodia momokani dekena amo, aniani idia hoia noho, do idia mase garina. Ierusalema taudia madi idia guriguri, idia gwau, “Lohiabada e, mani emu kara, ai do oi itaia. Aiemai lalohisihisi do oi itaia.”
12Raka hanaia taudia ibounai dekenai, Ierusalema ese ia boiboi noho, ia gwau, “Lau do umui itaia, egu hisihisi hegeregerena, be ta ese nega ta ia abia, a? Inai hisihisi be Lohiabada ese egu latanai ia atoa, iena badu siahu bada dinana dekenai.
13“Ia ese ataiai dekena amo lahi ia siaia diho. Inai lahi be egu turiana edia lalona ia gabua noho. Reke tarapu dekena amo, egu aena ia dogoatao, bona tano dekenai lau ia negea diho. Unai murinai ia ese lau ia rakatania, mai egu gorere danu. Dina ibounai lalonai lau hisihisi noho.
14“Lohiabada ese egu kara dika ibounai ia kwatua hebou, ikumi gauna metau herea, bona egu aiona dekenai unai ikumi maduna ia atoa kau. Iena metau dainai egu goada be ia maragi lao. Unai neganai Lohiabada ese, lau idia hadikaia gwauraia taudia edia siahu henunai lau ia atoa, bona lau ese lau koudia diba lasi.
15“Lohiabada ese, egu tuari taudia goadadia ia kirikirilaia. Ia ese tuari orea ta ia siaia, egu eregabe taudia do ia alaia ore totona. Ia ese egu bese taudia ia moidia diho, vain huahua be vain moia gabuna idia moia diho bamona.
16“Unai dainai lau taitai noho, egu matana ranu ia diho noho, badina tau ta ese, egu lalona ia hanamoa diba lasi, bona ta ese egu lalona ia hagoadaia diba lasi. Lau idia tuari henia taudia ese lau idia halusia, bona egu natuna be mai edia dala namona ta lasi.
17“Lau Siona ese egu imana lau abia isi, do lau guriguri totona, to tau ta ese lau ia durua lasi. Lohiabada ese Iakobo idia hadikaia gwauraia taudia ia oda henidia, Iakobo besena do idia tuari henia, vadaeni idia laloa Ierusalema be dabua miro herea gauna bamona.
18“To Lohiabada be maoromaoro, badina be lau Siona ese ia lau kamonai henia lasi. Umui bese idauidau taudia ibounai e, lau dekenai do umui kamonai, bona egu hisihisi do umui itaia. Egu kekeni bona egu uhau ibounai be mai guia danu, tuari taudia ese idia abia lao vadaeni.

19“Lau idia ura henia taudia dekenai lau boiboi, to idia ese lau idia durua lasi. Egu hahelagaia taudia bona egu tau badadia, be hanua ena ariara edia lalonai idia mase, aniani idia tahua mase, to idia davaria lasi dainai.
20“Lohiabada e, egu lalohisihisi, bona egu lauma ena hisihisi do oi itaia. Egu kudouna ia makohia vadaeni, badina egu kara dika ese, egu lalona ia hisihisi henia dainai. Ariara edia lalonai taunimanima idia alaia noho, ruma edia lalonai danu mase ia vara noho.
21“Lohiabada e, egu taitai mani do oi kamonai, badina tau ta ese egu lalona ia hagoadaia diba lasi. Egu mase idia tahua taudia ibounai ese, egu hisihisi ena sivarai idia kamonai, bona idia moale noho, oi ese unai bamona oi karaia vadaeni dainai. Oi ese oi gwauraia badu dinana, be mani do oi havaraia, vadaeni lau idia hadikaia noho taudia ese, hisihisi do idia abia, lau abia noho hegeregerena.
22“Edia kara dika ibounai, be oiemu vairanai do oi hedinaraia. Unai neganai edia dika davana do oi henia, egu dika davana oi henia hegeregerena. Badina be lau tai bada noho, bona egu kudouna ia manoka lao noho.”