Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Yeremi firin nde

Annabi Yeremi firin nde 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munse Darisalamu sɔtɔxi? Singe mixi nu wuya, kɔnɔ yakɔsi e mu wuya. A bara lu alɔ kaaɲɛ ginɛ. Singe a xili nu xungbo ɲamanɛe tagi, a findi mangɛ taa nan na e ya ma, kɔnɔ yakɔsi a na konyiya kui.
2Kɔɛ birin a wafe, a yaye nu a xɛrɛe maxa. A xanuntenyie mu na sɔnɔn naxee a madunduma. A booree birin bara a yanfa, e findi a yaxuie ra.
3E bara Yuda bɔnsɔɛ xanin konyiya kui, e a rayaagi. Yakɔsi a dɔxɔxi sie tagi, malabui yo mu na a bɛ. A yaxuie a tɔɔrɔma.
4Mixi yo mu na Siyon kirae xɔn ma sɔnɔn, sigafe salide. Siyon xa naadɛe birin bara kana, a xa sɛrɛxɛdubɛe tɔɔrɔfe, a xa ginɛdimɛdie sunnunfe. Siyon na fe xɔnɛ nan kui.
5A yaxuie bara nɔ a ra, e fa lu bɔɲɛsa kui. Alatala na ragirixi, Siyon xa fe ɲaaxie nan ma fe ra. A gerefae bara a xa die xanin konyiya kui.
6Siyon sɛnbɛ birin bara kana. A xa kuntigie bara lu alɔ xeli, naxee mu ɲooge toma, naxee bara tagan koyinma ya ra.
7Darisalamu xa yaagi nun a xa kui ifui kui, a bara a maɲɔxun a xa se fanyie birin xa fe, naxee nu na a yi ra tɛmui dangixi. A xa ɲama to sa a gerefae bɛlɛxɛ, a malima yo mu nu na. A yaxuie naxa yele a xa kasarɛ ma.
8Darisalamu xa yunubi bara gbo, a bara findi sɛniyɛntare ra. Naxee birin nu a matɔxɔma, e na yofe a ma yakɔsi. A bara lu alɔ mixi mageli, a yaagi, a fa a yɛtɛ nɔxun.
9Nɔxɔɛ nu na a xa dugi ma, kɔnɔ a mu a maɲɔxun a xa fe raɲɔnyi ma. Kasarɛ naxan a masɔtɔ, a magaaxu. Mixi yo mu na, naxan a madunduma. Siyon xa masenyi «Alatala, n ma marayaagi mato, barima n yaxuie bara xunnakeli sɔtɔ.»
10A yaxuie bara a xa se fanyi birin tongo. A si gbɛtɛe to nɛ so ra a xa salide kui, naxee mu daxa e xa so naa.
11A xa ɲama birin bara kɔntɔfili baloe fende. E bara e xa naafuli birin masara donse ra, alako e xa balo. Siyon xa masenyi «Alatala, n ma yaagi mato.
12Ala xa dangi mixi ratanga na fe mɔɔli ma. Wo a mato xa n ma tɔɔrɛ maniyɛ na fe ra, Alatala naxan dɔxɔxi n ma a xa xɔnɛ kui.
13A bara tɛ ragoro kelife koore, naxan bara n fate gan. A bara gantanyi ti n bɛ, a yɛlɛ itala n santide. A bara n nabira bɔxi, a n halakixi lu naa.
14A bara n ma yunubie sare sa n kɔn ma alɔ karafoe. A bara n sɛnbɛ xun nakana. Alatala bara n sa n yaxuie bɛlɛxɛ, naxee sɛnbɛ gbo n bɛ.
15A bara n ma geresoe birin matutun, naxee nu na n bɛ. A bara n yaxuie maxili, alako e xa n ma fonikee sɛnbɛ kana. Alatala bara Yuda bɔnsɔɛ xa di halaki a ɲaaxi ra.
16N na wafe yi tɔɔrɛ nan ma, n yaye raminima e bɛ. Naxan n madunduma, a gbilen limaniya fi ra n ma. Na bara makuya n na. N ma die bara halaki, barima yaxui sɛnbɛ nu gbo n bɛ.
17Siyon bara a bɛlɛxɛe itala, kɔnɔ mixi yo mu na naxan a madunduma. Alatala bara yaamari fi Yaxuba dɔxɔbooree xa findi a gerefae ra. Darisalamu bara findi sɛniyɛntare ra e tagi.
18Alatala xa maragiri tinxin, barima n bara a xa yaamarie matandi. Wo tan si birin, wo wo tuli mati, wo xa n ma tɔɔrɛ mato. N ma ginɛdimɛdie nun n ma fonike xɛmɛe birin bara xanin konyiya kui.

19N bara n xanuntenyie xili, kɔnɔ e bara n yanfa. N ma sɛrɛxɛdubɛe nun n ma forie bara faxa taa kui. E faxi donse fende naxan nɔma sɛnbɛ di fide e ma.
20Alatala, n ma tɔɔrɛ mato. N bɔɲɛ mu rafanxi n ma, barima n a kolon n mɛɛ nɛ i xa sɛriyɛ ra, n findi matandila yati nan na. Santidɛgɛma mixi sɔntɔ taa fari ma, fure ɲaaxi mixi faxama taa kui.
21Mixie bara n wa xui mɛ, kɔnɔ mixi yo mu na naxan n madunduma. N yaxuie birin bara n ma tɔɔrɛ xa fe mɛ, e bara ɲɛlɛxin i bɛlɛxɛ fɔxi ra. I bara fa lɔxɔɛ ra, i lɔxɔɛ naxan ma fe fala. A niya n yaxuie fan xa lu alɔ n tan.
22I xa e xa ɲaaxuɲa birin mato. I xa a niya e fan na alɔ i a niyaxi n na ki naxɛ, n ma fe kobi rabaxi ma. N ma kɔntɔfili wuya, n bɔɲɛ tɔɔrɔxi a gbe ra.»