Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa Zilaassaa

Ermmaasa Zilaassaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kase asai kumido Yerusalaame katamiyaa ha77i waanada mela attadee! Kase kawotettatu giddon gita gididaara ha77i azini haiqqido maccaaseedan, waanada barkka attadee! Katamatu ubbaa giddon kawiyo gididaara ha77i waanada aille gidadee!
2Qamma ubban afuttai i gacuwaara holssattishin, yeekkaidda aqaasu. Kase o dosiyaageetuppe ha77i o minttettiyaabi issoinne baawa. I laggeti o kaddidi, iyyo morkke gididosona.
3Yihudiyaa naaqettaiddanne ailletaidda omoodettada baasu. A ha77i kawotettatu giddon de7ausu; shin shemppiyo soho demmabeikku. O yedettidaageeti a metoota uttidaashin gakkidi demmidosona.
4Laittaa giddon bonchchiyo baalata yiyaabi bainna gishshau, Xiyooni ogeti azzanoosona. Katamaa penggeti baisa attidosona; i qeesetikka ooloosona. I geela7o naatikka tuggatidosona; qassi a ba huuphiyaukka iita tuggaa tuggata uttaasu.
5I morkketi iyyo goda gididosona; etau injjetin de7idosona. Aissi giikko, i nagaraa daruwaa gaasuwan GODAI o tuggayiis; i guutta naati morkkiyan omoodettidi biidosona.
6Xiyooni puulai ubbai ippe qaarettiichchiis; i halaqatikka maataa miyo sohuwaa xayida gaaraa mala gididosona. Eti wolqqa xayidi, banttana yedettiyaageetu sinttappe baqatidosona.
7Yerusalaama ha77i ba tuggaanne ba un77uwaa gallassatun beni ba bonchcho buquraa hassayausu. I asai ubbai morkketu kushiyan aadhdhidi imettido wode, o maaddiyaabi issoinne attibeenna. I morkketi o xeellidi, i bashshan miiccidosona.
8Yerusalaama gita nagaraa oottaasu; hegaa gishshau, a tunabaa gidausu. Kase o bonchchida ubbai ha77i i kalluwaa be7ido gishshau, o karees. Akka oolausunne guyye simmausu.
9I tunatettai i afalaa xeeraa baqqi oiqqiis. Sinttappe ba bolli hananabaa a qoppabeikku. Hegaa gishshau, i kunddettai daganttiyaagaa. A, “Abeet GODAU, ta tuggaa be7a! Ta morkketi tana xoonidosona” ginkka, o minttettiyaabi issoinne baawa.
10Morkketi i bonchcho buquraa ubbaa bollan bantta kushiyaa yeddidosona. Dere kawotettati, kase neeni GODAI maabaraa giddo gelissennan diggido asati, i Beeta Maqidasiyaa gelishin be7aasu.
11I asati namisettidi, qumaa demmanau ooloosona. Eti paxa de7ana gishshau giidi, bantta bonchcho buquraa ubbaa quman laammoosona. Yerusalaama hagaadan yaagausu; “Abeet GODAU, xeella; taani karettidoogaa be7a!
12Inttenoo, hagaara aadhdhiyaageetoo, hagee inttessi ubbaassi aibanne gidennee? Metoi ubbi GODAI ba eexxiya hanqquwaa gallassi ta bolli ehiido metuwaa malee?
13GODAI bolla xoqqaappe tamaa duge yeddiis; he tamai ta meqettaa giddo geliis. Ta gediyaa oiqqanau piriyaa wottiis; tana guyye zaariis. I tana gallassa ubban labbanttidi, yeggi bayiis.
14Taani oottido nagaraa ubbaa shiishshi qachchidi, qambbaraadan ta morggiyan wottiis. Yaatidi ta wolqqaa wurssiis. Taani eqettanau danddayennaageetussi Godai tana aattidi immiis.
15Godai ta giddon de7iya wolqqaama olanchchata ubbaa ixxiis. Ta yelagatakka xaissanau olanchchata ta bollan xeegiis. Woiniyaa teeraa gum77iyo sohuwan yedhdhiyoogaadan, Godai Yihudaa asaa yedhdhiis.
16Taani yeekkiyoogeenne ta aifee afuttaa holssayiyoogee hegaassa. Tana minttettanaunne ta wolqqaa kunttanau issi asinne baawa. Morkkee goobiis; ta naatinne mela attidosona” yaagausu.
17Xiyoona ba kushiyaa miccaasu; shin o minttettiyaabi baawa. I yuushuwan de7iyaageeti o morkkanaadan, GODAI oottiis. Yerusalaama eta giddon tunabaa gidaasu.
18A hagaadan yaagausu; “GODAI xillo; a qaalau azazettennan makkalidaara tana. Inttenoo, asatoo ubbaikka siyite! Ta metuwaakka be7ite. Ta wodallatinne ta geela7oti omoodettidi biidosona.

19Taani tana dosiyaageeta xeegaas; shin eti tana cimmidosona. Ta qeesetinne ta cimati bantta akataa gasttissanau qumaa koyiiddi, katamaa giddon haiqqi wuridosona.
20Abeet GODAU, ta waayiyaa be7a! Ta garssai shabbirettiis. Taani keehippe makkalido gishshau, ta wozanai meqqiis. Karen bisoi wurssees; soonikka haiqo xalaalai de7ees.
21Asai taani zilaaliyoogaa siyiis; shin tana minttettiya issi asinne baawa. Ta morkketi ubbai taani metootiyoogaa siyidosona; siyidi neeni oottidoban ufaittidosona. Etikka tanadan hanana mala, eta bolli neeni awaajjido gallassaa eha!
22Eta iitatettai ubbai ne sintti gakko; ta nagaraa ubbaa gishshau, neeni tana qaxxayidoogaadan, etakka qaxxaya! Aissi giikko, ta zilaassai dariis; ta wozanaikka meqqiis” yaagausu.